Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Деян. 18:22-28 (зач. 41). Ин. 12:36-47 * (зач. 43). * Если совершается полиелейная служба прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, то на утрене читается Лк. 6:17-23 (зач. 24), а на литургии - чтения дня и преподобного: Евр. 13:7-16 (зач. 334). Мф. 11:27-30 (зач. 43).

Евангелие и Апостол дня

Деян.18:22-28
Ин.12:36-47
Лк.6:17-23
Евр.13:7-16
Мф.11:27-30

Тропари, кондаки, молитвы и величания

В среду, св. Кресту

Тропарь в среду, св. Кресту, глас 1

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Перевод: Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Даруй победы над врагами православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Кондак в среду, св. Кресту, глас 4

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Перевод: Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, – да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы.

показать все

Преподобному Феодосию, игумену Киево-Печерскому

Тропарь преподобному Феодосию, игумену Киево-Печерскому, глас 8

Возвы́сився на доброде́тель,/ измла́да возлюби́в мона́шеское житие́,/ к жела́нию до́блественне дости́г, всели́лся еси́ в пеще́ру,/ и, украси́в житие́ твое́ поще́нием и све́тлостию,/ в моли́твах, я́ко безпло́тен, пребыва́л еси́,/ в Росси́йстей земли́, я́ко све́тлое свети́ло, проси́яв, о́тче Феодо́сие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Возвысившись в добродетели, с юности возлюбив монашеское житие, ты исполнения своего желания доблестно достиг, в пещеру вселившись; и, украсив житие твое постом и чистотою, в молитвах, как бесплотный, пребывал, в Российской земле, как яркое светило просияв, отче Феодосий; моли Христа Бога спастись душам нашим.

Кондак преподобному Феодосию, игумену Киево-Печерскому, глас 3

Звезду́ Росси́йскую днесь почти́м,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую,/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогати́вшу и вся ны/ соде́янием и благода́тию мона́шескаго уста́ва,// блаже́ннаго Феодо́сия.

Перевод: Звезду Российскую в сей день почтим, от востока воссиявшую и на запад пришедшую, и всю эту страну чудесами и добродетелью обогатившую, а нас всех – введением и благодатью монашеского устава, блаженного Феодосия.

Молитва преподобному Феодосию, игумену Киево-Печерскому

О, свяще́нная главо́, А́нгеле земны́й и челове́че Небе́сный, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Феодо́сие, изря́дный слуго́ Пресвяты́я Богоро́дицы, во и́мя Ея́ свято́е оби́тель пречу́дну на гора́х Пече́рских сооруди́вый, и в ней чуде́с мно́жеством просия́вый! Мо́лим тя со усе́рдием мно́гим, моли́ся за нас ко Го́споду Бо́гу, и испроси́ от Него́ вели́кия и бога́тыя ми́лости: ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несомне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, душ и теле́с здра́вие, жите́йских потре́б дово́льство, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от щедрода́тельныя Его́ десни́цы, но в сла́ву и́мени Его́ свята́го, и во спасе́ние на́ше. Сохрани́, уго́дниче Бо́жий, предста́тельством твои́м святы́м страну́ на́шу, Це́рковь Православноросси́йскую, град твой, и Ла́вру твою́ невреди́мыми от вся́каго зла, и вся лю́ди притека́ющия на поклоне́ние к честно́му твоему́ гро́бу и пребыва́ющия во святе́й оби́тели твое́й, осени́ Небе́сным твои́м благослове́нием и от вся́ких зол и бед ми́лостивно изба́ви. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея покажи́ нам многомо́щное твое́ покрови́тельство: да изба́вимся моли́твами твои́ми ко Го́споду вла́сти лю́таго мироде́ржца и сподо́бимся насле́дити Ца́рство Небе́сное. Яви́ нам, о́тче, благосе́рдие твое́ и не оста́ви нас си́рых и безпо́мощных, да вы́ну славосло́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва преподобным Антонию и Феодосию, игуменам Киево-Печеpским

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие, к вам мы гре́шнии и смире́ннии, я́ко к те́плым засту́пником и ско́рым помо́щником и изве́стным предста́телем, усе́рдно прибега́ем, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́ния в бе́здне зол и бед погружа́емии, я́же на всяк день и час нам и от челове́к лука́вых приключа́ются и от духо́в зло́бы поднебе́сныя, всегда́ и везде́ и вся́кими о́бразы поги́бели души́ и теле́с на́ших и́щущих, нахо́дят на ны. Изве́стны бо есмы́ несумне́нно, коль вели́кое к Милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ние: еще́ бо на земли́ ме́жду стра́нствующими к Го́рнему Оте́честву пребыва́юще, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жией, уста́ми и рука́ма ва́шими чудоде́йствующей, в себе́ показа́сте, я́ко и огнь с небе́с, по подо́бию Илии́ну, на показа́ние ме́ста, на не́мже и́маше бы́ти осно́вана, на че́сть и всегда́шнее Бо́га и Бо́жия Ма́тере славосло́вие, вели́кая це́рковь Пече́рская, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ние и ве́чное прославле́ние того́жде свята́го ме́ста низведо́сте: та́кожде ве́мы, коль мно́гое мно́жество муже́й и жен, из ра́зных стран и наро́дов, скорбя́щих и напа́ствуемых, или́ разли́чными тя́жкими боле́зньми одержи́мых, или́ под бре́менем наси́лия и притесне́ния неудо́бь носи́мым упа́дающих и жития́ своего́ отчаява́ющихся, ва́шими моли́твами и заступле́нием получи́ша ско́рое себе́ облегче́ние и избавле́ние. А́ще у́бо вся́ та помоществова́ния, еще́ в сме́ртном су́ще стра́нствовании, бе́дствующим ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че днесь, егда́ уже́ Всемогу́щей предста́сте Тро́ице, и бо́льшее прия́сте дерзнове́ние, во е́же моли́ти ю́ о на́шем недосто́инстве, и нас в беда́х и печа́лех су́щих утеша́ти, в тя́жких ну́ждах и напа́стех по нас ра́товати, в злоключе́ниях и бе́дствиях нас заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы, столь мно́гими вражде́бными наве́тами, озлобле́ниями и кова́рными злоумышле́ниями отвсю́ду угрожа́емии и тесни́мии, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зе вруча́ем себе́ покрови́тельству и защище́нию, и усе́рдно мо́лим благосты́ню ва́шу, coxpaни́те нас неврежде́нных от всех бед и зол, наипа́че же от бесо́вских ко́зней и хи́тростей, льсти́вых по́дступов и на́глых нападе́ний: да не бу́дем им в поруга́ние и посмея́тельство, но та́ко их кре́пкою ва́шею по́мощию от нас отжени́те, я́коже во дни о́ны от оби́тели отгна́сте их, мно́гия па́кости иногда́ де́ющих. Сицева́я же их неполе́зная укроти́вше на ны воста́ния и устремле́ния, та́ко нас, утвержде́нных в ве́ре, наде́жде и любви́ постоя́нных соде́лайте, да николи́же на́ми каково́е возоблада́ет недоуме́ние, или́ сумне́ние в тех, я́же Свята́я Ма́ти Це́рковь ве́ровати поуча́ет, и испове́дати дерзнове́нно повелева́ет: наде́жду на́шу на Го́спода Бо́га в душа́х на́ших ве́сом и ме́рою пра́вды и ми́лости Бо́жия си́це устро́йте, я́ко да ниже́ изли́шне упова́ем обе́щанная от Бо́га без труда́ и по́двига восприя́ти, ниже́, зря́ща вели́кая прегреше́ния и тя́жкая законопреступле́ния, весьма́ Бо́жия милосе́рдия отчаива́емся. Любо́вь в сердца́х на́ших си́це утверди́те, и досто́йну соде́лайте, да ничто́же земно́е и скороги́бнущее па́че Бо́га, вся сотво́ршаго и вся в Себе́ содержа́щаго, ниже́ помышля́ем, ниже́ жела́ем, ниже́ предпочита́ем. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пе и теле́сная в таково́м благоустрое́нии и благоле́пной ме́рности на всяк день и час удержива́йте и снабдева́йте, да те́ми никогда́же Блага́го, Человеколюби́ваго Бо́га прогне́ваем. Ра́зум уцелому́дрите, да он па́че о Бо́зе, Его вездепрису́тствии и благопромышле́нии помышля́ет, неже́ о вре́менных и ничто́же су́щих пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу вы́ну исправля́йте, да николи́же хо́щет, е́же хоте́нию Бо́жию сопротивля́ется, но те́ми да удовля́ется, и в сих безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́ет, я́же суть Бо́гу уго́дна и прия́тна, челове́ку же спаси́тельна и поле́зна. Па́мять истрезвля́йте, да та непреста́нно представля́ет уму́ и сия́, и́миже Всеми́лостиваго прогне́ва Бо́га и Его́ благоутро́бие раздражи́ и о́ная, я́же вся́каго челове́ка, кроме́ вся́каго сумне́ния по вре́менной сей жи́зни ожида́ют: к сим же и Оте́чества ва́шего не забыва́йте, но в ми́рном устрое́нии пребыва́ти ему́ у Престо́ла Вели́чества Бо́жия непреста́нно хода́тайствуйте. Вся лю́ди, су́щия в стране́ на́шей, ми́рных и безпеча́льных сохрани́тe, и от вся́каго зла́го обстоя́ния вско́ре изба́вите. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие и к ве́чности преселе́ние, си́це нам в по́мощь предста́ните и от наси́лий вра́жиих свободи́те, я́коже предста́сте иногда́ Ера́зму мона́ху в тя́жком сме́ртном бе́дствии обрета́вшемуся, и си́це сердца́ на́ша к и́стинному покая́нию и жале́нию о греха́х подви́гните, я́коже и о́наго се́рдце подвиго́сте, и́же в и́стинном покая́нии от зде́шних к Бо́гу отъи́де, да и мы, в чи́стем со́вести на́шея свиде́тельстве, Пресвяте́й и Нepaздели́мей предста́вше Тро́ице, прославля́ем Ю́ ку́пно с ва́ми и все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Тропарь преподобным Антонию и Феодосию, игуменам Киево-Печеpским, глас 4

Зве́зды мы́сленныя,/ просия́вшия на тве́рди Церко́вней,/ и́ноков Росси́йских основа́ние/ пе́сньми, лю́дие, почти́м,/ ра́достныя похвалы́ сим воздаю́ще:/ ра́дуйтеся, преблаже́ннии отцы́, Анто́ние с Феодо́сием богому́дрым,// при́сно моля́щиися о возсле́дствующих и чту́щих па́мять ва́шу.

Перевод: Духовные звезды, просиявшие на Церковном небе, монашества российского основание песнопениями, люди, почтим, радостные похвалы им воздающе: «Радуйтесь, преблаженные отцы, Антоний с Феодосием богомудрым, всегда молящиеся о последователях и почитающих вашу память».

Кондак преподобным Антонию и Феодосию, игуменам Киево-Печеpским, глас 8

Дво́ицу вели́ких оте́ц и пра́вило и́ноков све́тлое,/ у́мныя зари́ онебе́сившия Росси́йскую Це́рковь/ кто по достоя́нию хвала́ми воспое́т?/ Ти́и бо Престо́лу Бо́жию предстоя́т./ Но я́ко иму́щии дерзнове́ние к Святе́й Тро́ице,/ Анто́ние преблаже́нне и Феодо́сие приснопа́мятне,/ моли́теся о моле́бная к вам принося́щих,// и любо́вию пе́сньми вас ублажа́ющих.

Перевод: Двух великих отцов и ясный образец для монахов, духовный свет, озаривший Российскую Церковь, кто по достоинству воспоет и прославит? Ибо они предстоят Престолу Божию. Но как имеющие дерзновение к Святой Троице, Антоний преблаженный и вечно вспоминаемый Феодосий, молитесь о возносящих к вам свои молитвы, и с любовью песнопениями вас прославляющих.

Ин тропарь преподобным Антонию и Феодосию, игуменам Киево-Печеpским, глас 3

Дво́ицу нача́льных Росси́йских свети́л почти́м:/ Анто́ния, Бо́гом посла́ннаго, и Феодо́сия, Бо́гом даpова́ннаго./ Ти́и бо пе́pвии,/ pавноа́нгельным в Росси́и житие́м пpосия́вше от гоp Ки́евских,/ освети́ша оте́чествия на́шего вся концы́,/ и путь к Небеси́ пpа́вый мно́гим показа́ша,/ и пеpвоотцы́ и́ноком бы́вше,/ ли́ки спаса́емых Бо́гови пpиведо́ша,/ и ны́не, пpедстоя́ще в вы́шних/ немеpца́емому Божества́ Све́ту// мо́лятся о душа́х на́ших.

Перевод: Двоих первых российских светил почтим: Антония, Богом посланного и Феодосия, Богом дарованного. Ибо они первые, просияв жизнью, подобной ангельской, от Киевских гор осветили все концы нашего Отечества и показали многим правильный путь к Небесам, и были первыми отцами для монахов, приведя к Богу ряды спасаемых, и сейчас, предстоя в Небесах немеркнущему Свету Бога, молятся о душах наших.

Ин кондак преподобным Антонию и Феодосию, игуменам Киево-Печеpским, глас 2

Тве́рдыя столпы́ благоче́стия,/ недви́жимая и́ноческих законоположе́ний основа́ния,/ и необори́мыя сте́ны Росси́йския восхва́лим:/ Анто́ния, возлю́бльшаго Бо́га,/ и Феодо́сия, возлю́бленнаго Бо́гом:/ труды́ бо о́нех и по́стническия по́двиги прия́т па́че вся́каго всепло́дия,// Еди́н во святы́х прославля́емый.

Перевод: Крепкие столпы благочестия, неподвижные основания монашеских законов и непобедимые крепости российские прославим: Антония, возлюбившего Бога, и Феодосия, возлюбленного Богом: ибо труды и подвиги поста Он вменил им выше всяких заслуг, Единый прославляемый во святых.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской, глас 4

Днесь све́тло торжеству́ет Пече́рская оби́тель,/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тере/ безме́рный лик Пече́рских отце́в,/ с ни́миже и мы непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.

Перевод: Сегодня светло торжествует Печерская обитель и радуется явлению образа Богоматери бесчисленное собрание Печерских отцов, с ними же и мы непрестанно взываем: «Радуйся, Благодатная, слава Печерская».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской, глас 3

Де́ва днесь неви́димо предстои́т в це́ркви/ и с ли́ки Пече́рских отце́в мо́лится о нас,/ благогове́йно велича́ющих Ея́ безме́рную ми́лость к ро́ду на́шему,/ я́вльшуюся в чу́дном о́бразе Ея́,// оби́тель Пече́рскую украша́ющем.

Перевод: Дева сегодня невидимо предстоит в церкви и с собранием Печерских отцов молится о нас, благоговейно прославляющих Ее безмерную милость к народу нашему, явившуюся в чудесном образе Ее, украшающем Печерскую обитель.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рския похвало́ и украше́ние, покро́ве и заступле́ние, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Твоего́; приими́ на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м; да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́юще его́ све́том покая́ния, осени́ на́с, обремене́нных скорбьми́ мно́гими, Твое́ю небе́сною ра́достию, и сподо́би на́с при́сно сла́вити Тя́ в ми́ре и благоче́стии во оби́тели Пече́рстей, и зде́ без поро́ка преше́дше пу́ть жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлостех святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и все́х преподо́бных Пече́рских, и еди́ными усты́ и се́рдцы воспое́м Тя́ и Предве́чнаго Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Всеблаги́м, Животворя́щим и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской», глас 4

Днесь све́тло торжеству́ет Пече́рская оби́тель,/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тере/ безме́рный лик Пече́рских отце́в,/ с ни́миже и мы непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.

Перевод: Сегодня светло торжествует Печерская обитель и радуется явлению образа Богоматери бесчисленное собрание Печерских отцов, с ними же и мы не переставая взываем: «Радуйся, Благодатная, честь для Печор».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской», глас 3

Де́ва днесь неви́димо предстои́т в це́ркви/ и с ли́ки Пече́рских отце́в мо́лится о нас,/ благогове́йно велича́ющих Ея́ безме́рную ми́лость к ро́ду на́шему,/ я́вльшуюся в чу́дном о́бразе Ея́,// оби́тель Пече́рскую украша́ющем.

Перевод: Дева сегодня невидимо предстоит в церкви и с собранием Печерских отцов молится о нас, благоговейно прославляющих Ее безмерную милость к народу нашему, явившуюся в чудесном образе Ее, украшающем Печерскую обитель.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской»

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рская похвало́ и украше́ние, держа́вный покро́ве свята́го ме́ста сего́, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Своего́. Приими́ нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние, с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м, да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́ющи его́ све́том покая́ния, осени́ нас, обремене́нных скорбьми́ мно́гими, Твое́ю Небе́сною ра́достию, сподо́би нас при́сно сла́вити Тя в ми́ре и благоче́стии на ме́сте святе́м сем, да, без поро́ка преше́дше путь жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлости святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и всех преподо́бных Пече́рских и еди́ными усты́ и се́рдцы воспои́м Тя с Предве́чным Сы́ном Твои́м и Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Животворя́щим, Всеблаги́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Свенской» («Печерской»)

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Свенской» («Печерской»), глас 4

Днесь све́тло торжеству́ет Све́нская оби́тель;/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тери;/ Безме́рный лик Пече́рских отце́в/ с ни́ми же и мы непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся Благода́тная Све́нская Похвало́.

Перевод: Сегодня светло торжествует Свенская обитель и радуется явлению образа Богоматери бесчисленное собрание Печерских отцов, с ними же и мы не переставая взываем: «Радуйся, Благодатная, честь для Свены».

Мысли свт. Феофана Затворника

(Рим.11:13–24; Мф.11:27–30)

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). О, божественного, о любезного, о сладчайшего Твоего гласа! Пойдемте же все вслед зовущего нас Господа! Но наперед надо восчувствовать, что нам трудно и тяжело восчувствовать, то есть, что у нас грехов много, и грехи эти тяжки. От этого чувства родится потребность искать себе облегчения. Вера укажет тогда нам единственное прибежище в Господе Спасителе, и шаги наши сами собою направятся к Нему. 

Душа, возжелавшая избавиться от грехов, знает, что сказать Господу: «возьми бремя от меня тяжкое, греховное, а я возьму иго Твое благое». И бывает так: Господь прощает грехи, а душа начинает ходить в заповедях Его. И заповеди – иго, и грехи – бремя. Но, сличив то и другое, душа находит, что иго заповедей легко, как перо, а бремя грехов тяжело, как гора. 

Не убоимся же охотно принять иго Господне благое и бремя Его легкое! Так только, а не иначе, можем обрести покой душам нашим.

Притча дня

Философ Иван Ильин говорил, что после настоящей молитвы – даже если она продолжалась всего одну минуту – у человека остается в сердце некий неугасающий, сияющий угль. Этот угль разливает свое сияние через все пространство души и всегда готов вспыхнуть снова. Человек может вершить свои жизненные дела, есть, пить и спать, напряженно работать и предаваться отдыху, а внутренний свет уже не покидает его: он будет вспыхивать и освещать его душу... Человек может забывать про этот тихо тлеющий в нем огонек молитвы, но он будет незримо вершить свое великое дело – жизнеосмысливающее, очистительное, освящающее и исцеляющее.

Проповедь дня


Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест