Ваш город - Ашберн?

Для получения календаря в соответствии с Вашей временной зоной - пожалуйста, укажите город.

Не найден город с таким названием. Пожалуйста, укажите другой (например, ближайший региональный центр).

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Утр. - Ин. XII:17-50 (зач. 41 от полý). Лит. - Мф. XXVI:6-16 (зач. 108). Литургия Преждеосвященных Даров. На литургии после «Буди Имя Господне...» 3 великих поклона, обычно с молитвой прп. Ефрема Сирина, после чего земные поклоны прекращаются до дня Святой Троицы (кроме поклонов у Святой Плащаницы).

Ангелы Божии: наши друзья и помощники
Все притчи Христа: О работниках
в винограднике

Тропари, кондаки, молитвы и величания

На Великую Среду

Тропарь на Великую Среду, глас 8

Се Жени́х гряде́т в полу́нощи,/ и блаже́н раб, Его́же обря́щет бдя́ща,/ недосто́ин же па́ки, Его́же обря́щет уныва́юща./ Блюди́ у́бо, душе́ моя́,/ не сно́м отяготи́ся,/ да не сме́рти пре́дана бу́деши,/ и Ца́рствия вне затвори́шися,/ но воспряни́ зову́щи:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же,// Богоро́дицею поми́луй нас.

Кондак на Великую Среду, глас 4

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав,/ слез ту́чи ника́коже Тебе́ принесо́х;/ но молча́нием моля́ся припа́даю Ти,/ любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе,/ я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка пода́си долго́в,/ зову́щу Ти, Спа́се:// от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

показать все

Преподобному Иоанну Лествичнику, игумену Синайскому

Тропарь преподобному Иоанну Лествичнику, игумену Синайскому, глас 1

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел/ и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Перевод: Житель пустыни – ты и Ангел во плоти, и чудотворцем стал, Богоносный отец наш, Иоанн. Постом, бдением, молитвой приняв Небесные дарования, исцеляешь больных и души приходящих к тебе с верой. Слава Давшему тебе силу, слава Венчавшему тебя, слава Подающему через тебя всем исцеление.

Кондак преподобному Иоанну Лествичнику, игумену Синайскому, глас 4

На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния и́стинна тя положи́,/ я́коже звезду́ неле́стную, световодя́щую концы́,// наста́вниче Иоа́нне, о́тче наш.

Перевод: На высоте воздержания Господь поставил тебя, наставник и отец наш Иоанн, как истинную неподвижную звезду, к свету ведущую концы земли.

Святителю Софронию, архиепископу Иркутскому

Тропарь святителю Софронию, архиепископу Иркутскому, глас 4

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне Софро́ние,/ до́бре упра́вил еси́ и́ноческия оби́тели/ и, архиере́йства са́ном почте́н быв,/ упа́сл еси́ Ирку́тскую па́ству,/ те́мже и по преставле́нии дарова́ния чуде́с от Бо́га прия́л еси́,/ и мо́лиши Христа́ Бо́га// изба́вити нас от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак святителю Софронию, архиепископу Иркутскому, глас 4

Соиме́ннаго му́дрости иера́рха,/ изря́дное Це́ркве Ирку́тския украше́ние,/ отца́ на́шего святи́теля Софро́ния любо́вию восхва́лим вси ве́рнии,/ той бо есть храни́тель гра́да и страны́ сея́// и моли́твенник о душа́х на́ших.

Молитва святителю Софронию, архиепископу Иркутскому

О, Свя́тче Бо́жий, святи́телю Христо́в, до́брый па́стырю слове́снаго ста́да, челове́че Бо́жий, но́вый чудотво́рче и неусы́пный к Бо́гу моли́твенниче за страну́ сию́, о́тче Софро́ние, при́зри с высоты́ Небе́сныя на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся о́бразу твоему́ и честны́м оста́нкам святы́х моще́й, в на́ше утеше́ние избы́вшим от всепояда́ющаго огня́. При́зри, свя́тче Бо́жий, и виждь на́ше нестрое́ние и раздо́ры, на́шу ту́гу, скорбь и серде́чную боле́знь, от лише́ния бра́тския любве́ пребыва́ющия. Испроси́ у Христа́ Бо́га коему́ждо нам благода́ти смире́ния, позна́ние своея́ грехо́вности и самоукоре́ния, да, внима́юще ки́йждо свое́й со́вести, преста́нем осужда́ти бли́жняго, клевета́ти и поноша́ти, но, соедини́вшеся ко друг дру́гу любо́вию, сподо́бимся ми́рно во смире́нии про́чее вре́мя живота́ на́шего пожи́ти и улучи́ти христиа́нскую кончи́ну. Да, совоку́пльшеся в бу́дущей жи́зни со все́ми святы́ми и с тобо́ю, па́стырю наш, просла́вим Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведной Еввуле Никомидийской

Тропарь праведной Еввуле Никомидийской

Всера́достное дарова́ние от Бо́га/ святы́м жена́м – святы́я де́ти;/ всера́достное дая́ние и тебе́, свята́я Евву́ло, –/ святы́й великому́ченик Пантелеи́мон,/ ми́лости тезоимени́тый,/ неду́гующих цели́тель и наш засту́пник./ Сла́ва у́бо о вас Всеми́лостивому Влады́це,/ сла́ва Подаю́щему ва́ми цельбы́,// сла́ва предста́тели на́ши вас Показа́вшему.

Кондак праведной Еввуле Никомидийской, глас 3

Па́мять твоя́, Евву́ло,/ весели́т чту́щих тя,/ ма́терь сла́внаго Пантелеи́мона,/ с ни́мже Бо́жию Престо́лу предстоя́щи,// моли́ся прегреше́ний оставле́ние да́ти нам.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Мф.26:6–16)

Умолк Господь в среду и четверг до вечера, чтобы в вечер этот излиться речью с учениками и к ученикам, – речью, подобной которой ничего нет во всех писаниях не только человеческих, но и Божеских. Ныне, по указанию Церкви, слышим только из уст Господа, чтоб не мешали мазать Его миром, потому что это служило Ему приготовлением к смерти. У Него пред очами уже только смерть, – заключительное таинство Его пришествия на землю во спасение наше. 

Углубимся и мы в созерцание этой таинственной смерти, чтобы извлечь оттуда благонадежие спасения для душ наших, обремененных многими грехами и не знающих, как обрести себе покой от томлений пробудившейся совести и сознания праведности суда Божия над нами, грозного и неумытного.

Притча дня

Хитрый архитектор

Один богатый человек как-то позвал архитектора, работавшего на него, и сказал:

– Построй дом в далекой стране. Проектирование, дизайн – все на твое усмотрение. Этот дом я хочу подарить одному своему особому другу.

Обрадовавшись заказу, архитектор отправился на место стройки. Там для него уже было приготовлено множество разнообразных материалов и инструментов.

Но архитектор оказался хитрым малым. Он подумал: «Я хорошо знаю свое дело – никто и не заметит, если я пушу в ход второсортные материалы или сделаю что-то не очень качественно. Здание-то всё равно будет выглядеть нормально. Только я один буду знать о мелких недостатках. Зато так я смогу выполнить заказ быстрее, да еще и навар получу, продав дорогие стройматериалы».

К назначенному сроку работа была завершена. Приехал заказчик, всё осмотрел и сказал:

– Очень хорошо! Теперь настал момент подарить этот дом моему другу. Он мне так дорог, что для него я не пожалел ни инструментов, ни материалов на постройку. Этот драгоценный друг – ты! Дарю тебе этот дом!

Бог дает каждому человеку в жизни задание, разрешая выполнить его свободно и творчески. И в день воскресения каждый из нас получит в награду то, что он выстраивал всю свою жизнь.

Проповедь дня

Книги, статьи, стихиПрактические советы

В церковной жизни принято поздравлять людей с тем или иным днем. Вот и сегодня можно услышать: «С Великой Средой!» Или даже: «С праздником!» Как можно поздравить с днем, когда умышление убить Бога переводится в плоскость практических решений?

Сегодня отпадают великопостные особенности богослужений. В последний раз совершаются поклоны при чтении молитвы преподобного Ефрема Сирина. Теперь мы будем кланяться только у Плащаницы Христовой.

протоиерей Александр Абрамов

Случайный тест

(18 голосов: 4.61 из 5)