Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Евр. 11:8, 11–16 (зач. 327). Мк. 9:33–41 (зач. 41). И за субботу: Еф. 5:1–8 (зач. 228). Лк. 14:1–11 (зач. 74).

Евангелие и Апостол дня

Евр.11:8,11-16
Мк.9:33-41
Еф.5:1-8
Лк.14:1-11
Священник Георгий Брылев отвечает
на вопросы

Тропари, кондаки, молитвы и величания

В пятницу, св. Кресту

Тропарь в пятницу, св. Кресту, глас 1

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Перевод: Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Даруй победы над врагами православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Кондак в пятницу, св. Кресту, глас 4

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Перевод: Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, – да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы.

показать все

Мученику Вонифатию Тарсийскому

Тропарь мученику Вонифатию Тарсийскому, глас 4

К сосло́вию по́слан му́чеников,/ му́ченик был еси́ и́стинен,/ пострада́в за Христа́ крепча́йше, всехва́льне,/ мощми́ же возврати́лся еси́ ве́рою посла́вшей тя, Вонифа́тие блаже́нне,// моли́ Христа́ Бо́га прия́ти нам грехо́в проще́ние.

Перевод: Посланный в собрание мучеников, ты сам стал истинным мучеником, мужественно пострадав за Христа, всеми прославляемый, мощами же возвратился ты к пославшей тебя с верой, Вонифатий блаженный, моли Христа Бога получить нам прощение грехов.

Кондак мученику Вонифатию Тарсийскому, глас 4

Свяще́ние непоро́чное/ самово́льне Тебе́ приве́л еси́,/ и́же от Де́вы тебе́ ра́ди роди́тися Хотящему,/ свя́те венчено́сче,// прему́дре Вонифа́тие.

Перевод: Как жертву непорочную, добровольно принес ты себя (Христу) от Девы нас ради родиться Хотящему, святой венценосец, премудрый Вонифатий.

Ин кондак мученику Вонифатию Тарсийскому, глас 4

Изы́де к прия́тию страстоте́рпческих моще́й и стра́ждущих зако́нне ве́ры ра́ди зря́,/ показа́л еси́ му́жески кре́пость свою́,/ устреми́вся на стра́сти испове́данием во Христа́,/ И́же прие́м по́честь побе́ды твоего́ страда́ния,// Вонифа́тие, при́сно моли́ за ны.

Перевод: Отправившись за получением мученических мощей и увидев страдающих за веру подзаконно, ты мужественно проявил силу свою, устремился на мучения, исповедуя Христа, Который принял дар победы твоего мученичества, Вонифатий, всегда моли о нас.

Молитва святому мученику Вонифатию Тарсийскому

О, многострада́льный и всехва́льный му́чениче Вонифа́тие! Ко твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний нас, пою́щих тебе́, не отве́ржи, но ми́лостиво услы́ши нас. Виждь бра́тию и се́стры на́ша, тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мыя, виждь того́ ра́ди от ма́тере своея́, Це́ркве Христо́вой и ве́чнаго спасе́ния отпа́дающия. О, святы́й му́чениче Вонифа́тие, косни́ся се́рдцу их да́нной ти от Бо́га благода́тию, ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных и ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ их. Умоли́ Го́спода Бо́га, Его́ же ра́ди страда́л еси́, да прости́в нам согреше́ния на́ша, не отврати́т ми́лости Своея́ от сыно́в Свои́х, но да укрепи́т в нас трезве́ние и целому́дрие, да помо́жет Свое́ю десни́цею трезвя́щимся спаси́тельный обе́т свой до конца́ сохрани́ти во дни и нощи́, о нем бо́дрствующе и о нем до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́лище да́ти. Приими́, уго́дниче Бо́жий, моли́твы матере́й, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих; жен честны́х, о муже́х свои́х рыда́ющих, чад си́рых и убо́гих, от пиа́ниц оста́вленных, всех нас, ико́не твое́й припа́дающих, и да прии́дет сей вопль наш моли́твами твои́ми ко престо́лу Всевы́шняго дарова́ти всем по моли́твам их здра́вие и спасе́ние душ и теле́с, наипа́че же Ца́рство Небе́сное. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный час исхо́да на́шего помози́ прейти́ непреткнове́нно возду́шные мыта́рства и моли́твами твои́ми изба́ви ве́чнаго осужде́ния. Умоли́ же Го́спода дарова́ти нам к Оте́честву на́шему любо́вь нелицеме́рную и непоколеби́мую, пред врага́ми Це́ркве святы́я ви́димыми и неви́димыми си́лу непобеди́мую, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емыя во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святому мученику Вонифатию Тарсийскому

О, святы́й страстоте́рпче Христо́в, во́ине Царя́ Небе́снаго, земна́я сладостра́стия презре́вый и к го́рнему Иерусали́му страда́нием возше́дый, му́чениче Вонифа́тие! Услы́ши мя гре́шнаго, принося́щаго от се́рдца моле́бная пе́ния, и умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти вся моя́ согреше́ния, в ве́дении и в неве́дении мно́ю соде́янная. Ей, му́чениче Христо́в, о́браз покая́ния собо́ю показа́вый гре́шным! Бу́ди ми на зла́го сопроти́вника диа́вола твои́ми моли́твами к Бо́гу помо́щник и засту́пник; мно́го бо порыва́хся избе́гнути сете́й его́ лука́вых, но у́дицею грехо́вною уловле́н и кре́пко влачи́м от него́, не мог изба́витися, а́ще не ты предста́неши ми, во обстоя́ниих го́рькая терпя́щему, и коли́ко покуша́хся пока́ятися, но ложь пред Бо́гом бых. Сего́ ра́ди к тебе́ прибега́ю и молю́ся: спаси́ мя, свя́тче Бо́жий, от всех зол твои́м предста́тельством, благода́тию же Всеси́льнаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Еф.5:1–8; Лк.14:1–11)

«Когда зван будешь куда, не садись на первое место» (Лк.14:8, 10). Обобщив это, получим: всегда и везде держись последнейшей части. В этом простом правиле сокращенно выражено все богатое содержание смирения. Возьми его, сядь и рассмотри все возможные случаи твоей жизни и наперед избери себе во всех их последнюю часть. Это последнее будет практика смирения, которое от внешних дел мало помалу перейдет внутрь, и положит там осадку смирения, как основу. Время возрастит это семя среди той же практики, и смирение преисполнит, наконец, всю душу и тело и все внешние дела. Что же будет? А то, что величие нравственное будет сиять на челе твоем и привлекать всеобщее уважение; и исполнится над тобою: «всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк.14:11)

Но не это имей в виду, практикуясь в смирении, а само смирение. Оно само с собою приносит в душу ублажающее благонастроение. Куда придет смирение, там все внутренние тревоги прекращаются и все внешние невзгоды не производят поразительных впечатлений. Как волна, не встречая препятствия, без шума и удара разливается в безбрежном море, так внешние и внутренняя скорби не ударяют в смиренную душу, а проносятся как бы поверх, не оставляя следа. Это, так сказать, житейское преимущество смиренного; а какой свыше свет осеняет его, какие утешения посылаются, какая широта свобододействия открывается!.. Поистине, смирение одно совмещает все...

Притча дня

Два брата, будучи побеждены блудной похотью, пошли и взяли с собою женщин.
После же стали говорить друг другу: «Что пользы для нас в том, что мы, оставив ангельский чин, пали в эту нечистоту и потом должны будем идти в огонь и мучение? Пойдем опять в пустыню».
Пришедши в нее, они просили отцов назначить им покаяние, исповедав им то, что они сделали. Старцы заключили их на год, и обоим поровну давались хлеб и вода. Братья были одинаковы по виду.
Когда исполнилось время покаяния, они вышли из заключения – и отцы увидели одного из них печальным и совершенно бледным, а другого – с веселым и светлым лицом, – и подивились сему, ибо братья принимали пищу поровну. Посему спросили они печального брата: «Какими мыслями ты был занят в келье своей?»
«Я думал, отвечал он, о том зле, которое я сделал, и о муке, в которую я должен идти, – и от страха прильпе кость моя плоти моей» (Пс. 101:6).
Спросили и другого: «А ты о чем размышлял в келье своей?»
Он отвечал: «Я благодарил Бога за то, что Он исторг меня от нечистоты мира сего и от будущего мучения, и возвратил меня к этому ангельскому житию, – и, помня о Боге, я радовался».
Старцы сказали: «Покаяние того и другого равно перед Богом».

Основы православия

Тема 1.  Христианская вера – это одновременно доверие и верность Богу. Если человек верует в Бога, то он доверяет Богу и пребывает верным Ему, исполняя Его заповеди. Именно такая вера является спасительной. Отсюда и наименование людей по отношению к Церкви Божьей: верные и отпавшие.
Вера – это не нечто неопределённое, мы должны чётко знать: в Кого (Кому) мы верим, как жить по вере, каковы истинные плоды веры.

Практические советы

Полезно составить план духовной жизни на предстоящий год.
Например:
- определить список богословских книг для прочтения;
- выбрать молитвословия для заучивания (нет необходимости их зубрить, при регулярном чтении они хорошо запоминаются);
- ежедневно просматривать православный церковный календарь, молитвенно обращаясь к святым, дни памяти которых совершаются;
- ежедневно читать Священное Писание;
- изучить чинопоследование и смысл богослужений; 
- запланировать паломнические походы (поездки) и т.п.

Случайный тест