3

Правило 4

5

О необходимости клирикам воздерживаться от своих жён, готовясь приступить к святыне.

Угодно, чтобы епископ, пресвитер, диакон и все, прикасающиеся к святыням, – хранители целомудрия – воздерживались от жен.

Φαυστῖνος ἐπίσκοπος Πικένου τῆς Ποτεντινῆς χώρας, τοποτηρητὴς τῆς ἐκκλησίας Ῥώμης, εἶπεν· Ἀρέσκει, ἵνα ἐπίσκοπος, καὶ πρεσβύτερος, καὶ διάκονος, καὶ πάντες οἱ τὰ ἱερὰ ψηλαφῶντες τῆς σωφροσύνης φύλακες, γυναικῶν ἀπέχωνται. Ἀπὸ πάντων τῶν ἐπισκόπων ἐλέχθη· Ἀρέσκει, ὥστε πάντας σωφροσύνην τηρεῖν τοὺς τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντας, ἤτοι δουλεύοντας.

Толкования

Зонара и Вальсамон. Предыдущее правило говорило о воздержании епископов и пресвитеров и диаконов, а это частнее – о целомудрии и воздержании от жен.
На основании этих правил, и особенно настоящего, римляне и все единомысленные с ними думают, что ни пресвитеры, ни диаконы не должны законным образом вступать в союз с женами, но быть безбрачными. Но и в этом они погрешают также, как и в других предметах. Ибо 5‑е правило святых Апостол говорит: епископ, или пресвитер, или диакон да не изгонит жены своея под видом благоговения.
И, может быть, кто-нибудь скажет, что и у нас епископы не имеют жен. Но это поставлено в закон отцами так называемого 6‑го собора, которые говорят в 12‑м правиле, что мы глаголем это не противясь определениям апостольским, но прилагая попечение о спасении и о преуспеянии людей на лучшее, и о том, да не допустим какого либо нарекания на священное звание.
Тот же собор в 13‑м правиле истолковал и настоящее правило, когда сказал, что от пресвитеров, и диаконов и иподиаконов требуется, чтобы они воздерживались от своих жен в те времена, когда совершают святые таинства, и присовокупил, что если кто-либо дерзнет пресвитеров или диаконов, или иподиаконов лишати союза и общения с законною женою, да будет извержен.
И 70 (81) правило настоящего собора обличает латинян, которые худо об этом учат, ибо говорит: заблагорассуждено, да епископы и пресвитеры и диаконы по правилам свойственным их степеням, воздерживаются от жен, которых уже имеют; таким образом, отсюда видно, что и епископы, и пресвитеры и диаконы жили вместе с женами, и собор не запретил им общения с ними, разве только по свойственным их степеням правилам, то есть в определенные дни чреднаго служения каждого.

Другое толкование. Воздерживаться от жен не только посвященным, но и всем верующим, во время святого причащения узаконено и апостолом, который говорит: да испытает человек себе, и тако от хлеба да яст, и от чаши да пиет (1Кор.11:28); и в другом месте: супруги не должны лишать себя, точию по согласию, когда имеют приступить к молитве святого общения (1Кор.7:5). И Давида, и бывших с ним, когда они пожелали взять у Авиафара архиерея из хлебов предложения, которые полагались тогда как предизображение тела Христова, архиерей предварительно спросил, чисты ли они от ложа жены.
Такой же смысл имеют и слова, возглашаемые в божественном тайнодействии: «святая святым»; ибо осквернившиеся совокуплением с женою или другим не чистым образом лишившиеся святости, то есть недостойные, не должны причащаться. Таким образом, из всего этого выходит, что и сами супруги, если они совокупились телесно, не должны быть удостоены причащения в этот день.
А святейший патриарх господин Лука на вопрос об этом ответил соборно, что имеющие причаститься божественной святыни за 3 дня не должны иметь телесного совокупления, а новобрачных, которые в самый день брака после святого причастия имеют между собою смешение, подверг епитимии.
Прочти определение по этому предмету, состоявшееся в месяце сентябре 2 индикта. Точно также прочти и из канонических вопросоответов Тимофея Александрийского 5‑й и 13‑й, в которых преподается наставление, что верные должны воздерживаться от взаимного совокупления друг с другом в субботу и в воскресный день.
Таковые же предания извлекаются и из Моисеевых книг; ибо в книге Исхода он говорит буквально следующее: рече Господь Моисею: сошед засвидетельствуй людем, и очисти я днесь и утре: и да исперут ризы. И да будут готовы в день 3‑й: в 3‑й же день снидет Господь на гору синайскую пред всеми людьми (Исх.19:10–11) и опять: сниде же Моисей с горы к людем, и освяти я: и испраша ризы своя. И рече людем: будите готови, 3 дни не входите к женам (Исх.19:14–15).

Аристен. И пусть воздерживаются от жены, дабы получать просимое.
Это правило и 25 (34), если сопоставлять их с 70 (81) правилом настоящего собора, кажется, не требуют, чтобы епископ и пресвитер и диакон расторгали брак и совершенно воздерживались от своих жен, но чтобы воздерживались от них в свои времена, то есть когда упражняются в молитве и посте и совершают действие святых таин.
А 12 правило Трулльского 6‑го собора не позволяет епископам жить вместе со своими супругами по совершившемся над ними рукоположении епископства, но расторгать союз с ними; но это вводит не к отложению брака и не к превращению апостольского законоположения, но прилагая попечение о спасении и преуспеянии людей на лучшее и для того, чтобы не дать какого либо нарекания на священное звание.
А 13 правило того же 6 собора даже порицает предаваемое как бы в виде правила в римской церкви, то есть, что имеющие принять рукоположение диаконы или пресвитеры должны давать обещание, что они уже не будут совокупляться со своими супругами, и постановляет, что законные супружества посвященных мужей не должны быть расторгаемы, но сохранять свою силу, и что они не должны отделяться друг от друга, но только в свои определенные времена воздерживаться от своих сожительниц, как предает и апостол, и опять сходиться.

Славянская кормчая. И от жен да будут удаляющеся, да его же просят у Бога молящеся получат.

Толкование. Се убо правило и 25 сего собора слагается и к 71 правилу сего же собора. Сия же правила не являются нигдеже, повелевающа епископом, и пресвитером, и диаконом разрешати брака, и от жен своих отлучатися отнюд, но в особная времена воздержатися от них; сиречь, егда в молитвах и в постех упражняются, и святых даров творят приношения, рекше, совершают святую службу. 12 же правило 6‑го собора, иже в Трулле Полатнем, епископом не прощает с женами жити по поставлении епископства, но разрешати еже к ним совокупление; и сие бысть от 6‑го собора; сеже не на отвержение браку, ни на развращение апостольских правил повелеша, но на промышление спасению, и на лучшее совершение людем, и не дадяще никоегоже порока на священническое строение.
13 же правило 6‑го собора и порок наносит: понеже в правила место в римстей церкви предано есть, да егда хощет поставитися диакон, или пресвитер, исповедается глаголя, яко отселе с женою своею не имам совокупления. И повелевает тожде, 12‑е правило, священных муж законного совокупления не разрушати, но пребывати и не разлучатися с своими женами: но токмо во времена особная, от своих супружниц воздержатися, яко же апостол Павел предал есть (1Кор.13:7), и паки совокуплятися.

Книга правил. Приложение сего правила к Епископам в совершенстве, а к пресвитерам и диаконам с ограничением, означено с подробностию в 12‑м и 13‑м правилах 6‑го Вселенского собора.

Толкование еп. Никодима (Милаша). См. по ссылке.

Пидалион или «Греческая кормчая книга». См. по ссылке.

Комментировать