Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Деян. XIV:20-27 (зач. 35). Ин. IX:39 - X, 9 (зач. 35). Прор.: 1 Кор. XIV:20-25 (зач. 156). Лк. IV:22-30 * (зач. 14). *Если совершается служба прп. Пафнутия, то на утрене читается Мф. XI:27-30 (зач. 43), а на литургии - дня и преподобного: Гал. V:22 - VI, 2 (зач. 213). Мф. IV:25 - V, 12 (зач. 10).

Проповедь «Стратегия миссионера.
Опыт Ап. Павла»

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Пророку Иеремии

Тропарь пророку Иеремии, глас 2

Проро́ка Твоего́ Иереми́и па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак пророку Иеремии, глас 3

Очи́стив ду́хом, вели́кий проро́че и му́чениче,/ твое́ светоза́рное се́рдце,/ сла́вне Иереми́е,/ проро́чествия дар свы́ше прия́л еси́/ и возопи́л еси́ велегла́сно во страна́х:/ се Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́,// И́же, вопло́щся, на земли́ яви́лся есть.

показать все

Преподобному Пафнутию Боровскому

Тропарь преподобному Пафнутию Боровскому, глас 4

Жития́ све́тлостию просвети́в твое́ оте́чество,/ в моли́твах и посте́х дарова́ний Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнился еси́,/ и, во вре́менней сей жи́зни до́бре подвиза́вся,/ ми́лость благоутро́бия все́м скорбя́щим отве́рзл еси́,/ и ни́щим был еси́ засту́пник./ Тем мо́лим тя, о́тче Пафну́тие,// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак преподобному Пафнутию Боровскому, глас 8

Бо́жиим светоли́тием просвеще́н, о́тче,/ по́стническое стяжа́л еси́ жи́тельство, преподо́бне,/ и́ноком предо́брый наста́вниче и по́стником благо́е украше́ние./ Сего́ ра́ди Госпо́дь, труды́, твоя́ ви́дев,/ чуде́с да́ром обогати́ тя,/ источа́еши бо исцеле́ния./ Мы же, ра́дующеся, вопие́м ти́:// ра́дуйся, о́тче Пафну́тие.

Молитва преподобному Пафнутию Боровскому

О, свяще́нная главо́, земны́й А́нгеле, Небе́сный челове́че, вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Пафну́тие! К тебе́ с ве́рою и любо́вию усе́рдно прибега́ем и умиле́нно про́сим: яви́ нам смире́нным и гре́шным свято́е и многомо́щное твое́ заступле́ние. Не дерза́ем, грех ра́ди на́ших, с свобо́дою чад Бо́жиих, проси́ти Го́спода и Влады́ку на́шего о поми́ловании и проще́нии. Но тебе́, моли́твенника к Нему́ благоприя́тна, предлага́ем и мо́лим, испроси́ нам у бла́гости Его́ да́ры благопотре́бныя и спаси́тельныя душа́м на́шим: ве́ру пра́ву, благоче́стие кре́пкое, покая́ние и́стинное, проще́ние грехо́в, житие́ соверше́нное, исправле́ние реши́тельное, да обрати́вшеся от злых дел к Богоугожде́нию, про́чее непрогневля́ем Го́спода наруше́нием святы́х Его́ за́поведей. Умоли́, свя́тче Бо́жий, Всевы́шняго Творца́ дарова́ти мир и благоче́стие стране́ на́шей правосла́вной. Сохрани́, уго́дниче Христо́в, святу́ю оби́тель твою́, созда́нную тобо́ю, и вся живу́щия и подвиза́ющияся в ней от вся́каго зла ненаве́тны. При́зри ми́лостивно на лю́ди, к тебе́ прибега́ющия, и вся проше́ния их во благо́е испо́лни. Всем же нам здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ плодоно́сие, ти́хое и благоуго́дное житие́, благу́ю, христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шном Суде́ у Всеми́лостиваго Бо́га исхода́тайствуй, я́ко вои́стину име́яй ве́лие к Нему́ дерзнове́ние. Ей, о́тче, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва твоя́ пред лице́м Вседержи́теля Го́спода и ничто́же невозмо́жно есть хода́тайству твоему́, а́ще то́кмо восхо́щеши: сего́ ра́ди кре́пко на тя упова́ем и на твои́ святы́я моли́твы вельми́ наде́емся, я́ко ты приведе́ши нас предста́тельством твои́м в ти́хое приста́нище спасе́ния и насле́дники яви́ши ны све́тлаго Ца́рствия Христо́ва. Не посрами́ же упова́ния на́шего, чудотво́рче святы́й. И сподо́би нас вку́пе с тобо́ю блаже́нства ра́йскаго наслажда́тися, да сла́вим, хва́лим и велича́ем вели́кую ми́лость к нам Человеколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ благо́е, оте́ческое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Макарию, митрополиту Киевскому

Тропарь священномученику Макарию, митрополиту Киевскому, глас 8

Боже́ственныя Безкро́вныя соверша́я Же́ртвы,/ кровь твою́, от безбо́жных ага́рян излия́нную,/ в же́ртву непоро́чную прине́сл еси́ Влады́це твоему́, Пастыренача́льнику Христу́./ Его́же моли́, мо́лим тя,/ проли́ти гнев на язы́ки, хотя́щия бра́ней;/ христолюби́вое во́инство на́ше на враги́ укрепи́/ и ста́до твое́ от вся́ких бед неврежде́нно соблюди́,/ тебе́ бо кре́пкаго засту́пника почита́ем,/ но́вый свяшенному́чениче росси́йский,// святи́телю блаже́нный Мака́рие.

Кондак священномученику Макарию, митрополиту Киевскому, глас 8

Весели́тся град Ки́ев,/ вели́кое сокро́вище стяжа́в,/ твое́ тле́нию неприча́стное те́ло,/ святи́телю блаже́нный Мака́рие,/ твой бо престо́л да́же до кро́ве от лю́тых враго́в наше́ствия храни́л еси́./ И ны́не Небе́сному предстои́ши Престо́лу,/ иде́же моли́твенно пред Творце́м помина́й нас, о́тче наш,/ да во всех беда́х име́ем тя прибе́жище и тобо́ю хва́лимся, зову́ще:// ра́дуйся, Мака́рие, архиере́ом честно́е украше́ние.

Молитва священномученику Макарию, митрополиту Киевскому

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче Мака́рие, в житии́ твое́м чад твои́х любо́вию, сме́рти крепча́йшею, возлюби́вый и за них ду́шу твою́ преда́вый, при́зри от Го́рних оби́телей на нас, вонми́ воздыха́нием на́шим серде́чным и помози́ нам, недосто́йным и смире́нным. Моли́ся, святи́телю ми́лостивый, да рече́т Он мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющия сердца́ к Нему́. Да́руй нам, о́тче наш, любве́ твоея́ ко Святе́й Ма́тери на́шей Це́ркви Христо́вой, укрепи́ ны, разсла́бленныя ду́хом, оте́ческия преда́ния храни́ти, и о мимоше́дших напа́стех па́мять спаси́тельную име́ти, и всегда́ благода́рственная Благоде́телю Бо́гу воспева́ти научи́. Предста́тельством твои́м у Престо́ла Го́спода сил испроси́ Це́ркви Христо́вой от ересе́й и раско́лов огражде́ние, к честны́м моще́м твои́м притека́ющим и чту́щим святу́ю па́мять твою́ исполне́ние благи́х их проше́ний да́ти и всем христиа́ном вся ко вре́менней и ве́чной жи́зни потре́бная дарова́ти, да прославля́ется о тебе́ Пречестно́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Герасиму, Болдинскому чудотворцу

Тропарь преподобному Герасиму, Болдинскому чудотворцу, глас 4

Божественною любовию от юности своея распаляем, Преподобне, мир и вся яже в мире оставил еси, в пустыню вселился един. И в ней собрал еси ученик множество на Божие славословие, в молитвах и в посте и в трудах своих обителях добре подвизался во временней жизни. И ныне не остави посещая чад своих, Отче Герасиме, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобному Герасиму, Болдинскому чудотворцу, глас 2

Яко преобидев тленная и долу влекущее мудрование, весь Христов быв и Того честный крест на рамо взем, последовал Ему невозвратно, в молитвах и постех бых, делех же и злостраданиях, образ быв своим учеником: но яко имея дерзновение ко Святей Троице, молися, блаженне, яко да святое успение твое празднующе вопием: радуйся преподобне Герасиме, отче наш.

Молитва преподобному Герасиму, Болдинскому чудотворцу

О добре наш пастырю и Богомудрый начальниче, преподобне отче Герасиме, услыши нас молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое. Виждь нас грешных в толицех обстоянных сущих, виждь нас немощных отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных, и умом от малодушия помраченных; потщися угодниче Божий, не оставити нас в греховном плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас, недостойных, Спаса Господа, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Содетеля нашего в нынешнем веце и в будущем, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам: на твое бо ходатайство уповая и твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и к цельбоносным мощам твоим припадая недостойнии, исцеления просим: избави нас угодниче Христов от злых находящих на нас, и укроти волны страстей и бед, восстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней, и в тине страстей наших. Моли преподобне отче Герасиме Христа Бога нашего, да подаст нам мирное жительство, оставление грехов, а душам нашим спасение и велию милость.

Благоверной Тамаре, царице Грузинской

Тропарь благоверной Тамаре, царице Грузинской, глас 8

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́сти теле́сныя дале́че от себе́ отгна́ла еси́/ и, в черто́зе ца́рском пребыва́ющи,/ а́нгельское житие́ препровожда́ла еси́,/ цари́це Тама́ро блаже́нная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Желая небесной сладости, ты отогнала далеко от себя низменные, плотские наслаждения и, пребывая в чертоге царском, проводила ангельскую жизнь, царица Тамара блаженная, моли Христа Бога о спасении наших душ.

Ин тропарь благоверной Тамаре, царице Грузинской, глас 4

Во святы́х ди́вная,/ Иве́рии свети́ло,/ благове́рная цари́це Тама́ро,/ на гора́х высо́ких хра́мы воздви́гшая,/ да в них моле́ния возсыла́ют ко Го́споду,/ мольба́ми твои́ми кре́пость дарова́вшая во́ем христолюби́вых люде́й страны́ И́верския,/ десни́цею же свое́ю по́лчища ага́рянская низпрове́ргшая,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Удивительная среди святых, светило Грузии, правоверная царица Тамара, воздвигшая храмы на высоких горах, чтобы в них воссылались молитвы ко Господу, молитвами твоими даровавшая силу любящим Христа воинам страны Грузинской, своей правой рукой низвергнувшая полчища мусульманские, моли Христа Бога о спасении наших душ.

Молитва благоверной Тамаре, царице Грузинской

О, святая великая благоверная царице Тамара! Мы грешнии (имярек) и смиреннии, яко к теплой защитнице и скорой помощнице усердно прибегаем, просяще помощи и заступления в бездне бед погружаемых, иже на всяк день и час нам от человек лукавых приключающихся, и различными болезньми одержимых, да твоим заступлением, коль великое дерзновение к Богу имееши, помолись о нас в печалех, нуждах и напастех сущих, и заступи нас от всех врагов видимых и невидимых, наипаче же от бесовских козней и хитростей, наглых нападений и льстивых подступов, да не будем им в поругание и посмеяние, и твоею крепкою помощию их от нас отгони, якоже отгнала от страны Иверской и верную любовь к Богу в сердцах наших утверди и достойну соделай.
Егда же приспеет наше от временного сего жития отшествие и к вечности переселение, скоро в помощь нам предстани, и от насилий вражиих свободи, яко имееши жизнь вечную, и приведи сердца наша к истинному покаянию, да и мы нескверными усты и чистой совестию предстанем Пресвятей Троице, прославляя и воспевая Ю, со всеми святыми в бесконечные веки. Аминь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость», глас 4

Днесь, ве́рнии лю́дие, духо́вно торжеству́ем,/ прославля́юще Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ и притека́юще к пречи́стому Ея́ о́бразу, взыва́ем си́це:/ о, Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице,/ пода́ждь нам неча́янную ра́дость,/ обремене́нным грехи́ и скорбьми́ мно́гими,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,// моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость», глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице./ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся,/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость»

О, Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всеблага́я, гра́да и свята́го хра́ма сего́ Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством к проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́дшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием поклоня́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й, — вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех — утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озло́блениих — соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́жным — наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим — непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим — милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми — неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум — ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь — па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду.
О, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися о всех чту́щих всечестно́е и́мя Твое́ и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние: во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до сконча́ния их во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ ниспосли́, от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́, от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай, путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние, оби́димым и непра́ведно гони́мым — заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние и всем нам — друг ко дру́гу любо́вь, мир, и благоче́стие, и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я́ друг ко дру́гу и положи́ им сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем детородя́щим ско́рое пода́ждь разреше́ние, младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огради́; безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я́ и всему́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и нечистоту́ впа́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́; вдов бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл; от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй: преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́; сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́ и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица: да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, с Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Деян.14:20–27; Ин.9:39–10:9)

«И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин.9:39). Невидящие – это простой народ, в простоте сердца веровавший Господу; а видящие – это тогдашние книжники, ученые, которые по гордости ума и сами не веровали, и народу возбраняли. Умники наши себя считают зрячими, и, потому что считают себя такими, чуждаются веры в Господа, которой крепко держатся простые сердцем и умом. 

И, стало быть, по истине-то Господней слепы они, а народ видит. Они точь-в-точь как те птицы, которые ночью видят, а днем не видят. Истина Христова им темна, а противное этой истине – ложь, им кажется ясною; тут они в своей стихии. Как это ни очевидно, а все же они готовы спросить: «неужели и мы слепы?» Нечего скрывать: слепы. А так как слепы по своей вине, то грех слепоты и невидения света на вас лежит. Можете видеть, да не хотите, полюбивши обманчивую, но прелестную ложь.

Притча дня

Жил-был один человек. У него было такое обыкновение: каждое утро он вставал еще до рассвета, выходил на берег моря и на заре молился Богу.

Потом у него вырос сын. Точно так же, как отец, он поднимался рано утром до рассвета и выходил на берег моря встречать зарю. Но молитвы он уже не произносил.

Но вот и у сына вырос сын. Как и у отца, у него тоже была привычка каждый день подниматься рано утром до рассвета и выходить на берег моря. Только он уже не знал, зачем это делает...

Проповедь дня

Случайный тест

(0 голосов: 0 из 5)