Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Прп.: Гал. V:22 - VI, 2 (зач. 213). Лк. VI:17-23 * (зач. 24). Мч.: Еф. VI:10-17 (зач. 233). Лк. XXI:5-7, 10-11, 20-24 (зач. 104). Ряд.: Рим. VIII:14-21 (зач. 97). Мф. IX:9-13 (зач. 30).* Чтения прп. Максима Грека читаются, если ему совершается служба.

Генетический текст

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Мученику Иулиану Тарсийскому

Тропарь мученику Иулиану Тарсийскому, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Иулиа́н,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Мученик Твой, Господи, Иулиан подвигом своим венец нетленный получил от Тебя, Бога нашего; ибо он, имея силу Твою, мучителей низложил, сокрушил и демонов немощные дерзости. По молитвам его, Христе Боже, спаси души наши.

Кондак мученику Иулиану Тарсийскому, глас 2

Благоче́стия непобеди́маго во́ина/ и и́стины согла́сника и ору́жника,/ вси досто́йно восхва́лим Иулиа́на днесь/ и к нему́ возопии́м:// моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Перевод: Благочестия непобедимого воина и истины единомышленника и защитника, все достойно прославим Иулиана сегодня и к нему воззовем: «Моли Христа Бога обо всех нас».

показать все

Преподобному Максиму Греку

Тропарь преподобному Максиму Греку, глас 8

Заре́ю Ду́ха облиста́емь,/ вити́йствующих богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния,/ неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том благоче́стия просвеща́я,/ пресве́тел яви́лся еси́ правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне,/ отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго,/ оте́чества чужд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ пресе́льник,/ страда́ния темни́ц и заточе́ния от самодержа́внаго претерпе́в,/ десни́цею Вы́шняго венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная./ И о нас хода́тай бу́ди непрело́жен,// чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Перевод: Сиянием Духа озаряем, ты от Божией Премудрости удостоился искусства красноречия, неведением омраченные сердца людей светом благочестия просвещая, явился пресветлым Православия светильником, Максим преподобный. Потому, ревнуя о Всевидящем, ты, лишенный отечества и странник, в Российской стране жил как пришелец. Страдания в темницах и заточение от самодержца претерпев, ты десницею Всевышнего венчаешься и чудодействуешь преславно. Будь и о нас ходатаем неизменным, почитающих с любовью святую память твою.

Кондак преподобному Максиму Греку, глас 8

Богодухнове́нным Писа́нием и богосло́вия пропове́данием/ неве́рствующих суему́дрие обличи́л еси́, всебога́те,/ па́че же в Правосла́вии исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил еси́,/ я́коже свире́ль богогла́сная, услажда́я слы́шащих ра́зумы,/ непреста́нно весели́ши, Макси́ме досточу́дне./ Сего́ ра́ди мо́лим тя: моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние низпосла́ти// ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче наш.

Перевод: Богодухновенным Писанием и проповедью Богословия неверующих суетное мудрование обличил ты, всем богатый; но особенно жизнь православных исправляя, на стезю истинного познания их наставил; как свирель Богогласная, услаждая разум слышащих, ты непрестанно веселишь нас, Максим, достойный удивления. Потому молим тебя: «Моли Христа Бога грехов прощение ниспослать с верою воспевающим всесвятое твое успение, Максим, отче наш!»

Молитва вторая преподобному Максиму Греку

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Макси́ме, не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно прейде́м от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва преподобному Максиму Греку

Преподо́бне о́тче Макси́ме! Воззри́ на на́с ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты́ горе́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Апостолам

Тропарь апостолам, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Перевод: Апостолы святые, молите милостивого Бога, да подаст душам нашим прощение прегрешений.

Кондак апостолам Ерасту, Олимпу, Родиону, Сосипатру, Куарту (Кварту) и Тертию, глас 4

Яви́ся днесь апо́стол честно́е торжество́,/ подаю́щее я́ве всем прегреше́ний оставле́ние,// соверша́ющим их па́мять.

Перевод: Сегодня почитаемый праздник апостолов, которые истинно подают прощение прегрешений всем, празднующим их память.

Ин кондак апостолам Ерасту, Олимпу, Родиону, Сосипатру, Куарту (Кварту) и Тертию, глас 2

Боже́ственным све́том ум озари́вше,/ вити́йская плете́ния му́дре разори́сте,/ и язы́ки вся улови́вше, апо́столи сла́внии,/ Влады́це приведо́сте,// Тро́ицу Боже́ственную сла́вити науча́юще.

Перевод: Озарив ум божественным светом, хитросплетения ораторские мудро разрушив и все народы сетью уловив (Мф.4:19), апостолы славные, Владыке привели, научая прославлять Божественную Троицу.

Преподобноисповеднику Георгию Даниловскому

Тропарь преподобноисповеднику Георгию Даниловскому, глас 2

Издетска монашескую жизнь возжелал еси,/ преподобне отче Георгие,/ в нейже любовь Христову стяжав,/ пастырь добрый многим людем был еси,/ последи же и изгнание претерпев,/ венцем исповедничества украсился еси./ И ныне, предстоя престолу Святыя Троицы, непрестанно моли// спасти и просветити души наша.

Перевод: С детства ты захотел монашеской жизни, преподобный отче Георгий, в ней обретя Христову любовь, ты был хорошим пастырем для многих людей, напоследок же и изгнание претерпев, венцом исповедничества ты украсился. И сейчас, предстоя престолу Святой Троицы, не переставая моли о спасении и просвещении душ наших.

Кондак преподобноисповеднику Георгию Даниловскому, глас 4

Евангельским словом вооружився,/ всяку скорбь жития сего тленнаго и непостояннаго претерпел еси,/ утешая чад твоих любовию, яже во Христе Иисусе,/ преподобне Георгие, Даниловская похвало,// моли Христа Бога спасти нас, чтущих тя.

Перевод: Евангельским словом вооружившись, всякую скорбь жизни этой тленной и непостоянной ты претерпел, утешая чад своих любовью во Христе Иисусе (Рим.8:39), преподобный Георгий, Даниловская слава, моли Христа Бога спасти нас, почитающих тебя.

Молитва преподобноисповеднику Георгию Даниловскому

О, преславный угодниче Божий, преподобне отче Георгие, Даниловы обители похвало и украшение! Ты от юности своея монашеское житие возжелал еси, в нем же подвизався, любовь Христову стяжал еси, и был еси пастырь добрый притекающих к тебе; последи же изгнания и многи скорби претерпев, Небесное Царство наследовал еси. И ныне призри на нас, чад твоих, молящихся тебе, и управи души наша ко спасению; обитель же нашу святую миром и благочестием утверди и в вере православней нас укрепи, да чистым житием благоугодим Богу, Ему же всякая слава подобает, честь и поклонение, во веки. Аминь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Рим.8:14–21; Мф.9:9–13)

У кого пробуждены духовные потребности под действием страха Божия и требований совести, у того образуется своего рода чувство, которым он угадывает смысл речей, относящихся к предметам духовной области, хотя бы они облечены были в приточную форму. Для таковых притча не прикрывает истины, а еще яснее ее раскрывает. У кого же нет такого внутреннего строя, тот, слыша о духовных предметах речь приточную, ничего не понимает в ней. Но если б и не в приточной форме предложить ему слово об этих предметах, и тогда понял бы он только слова, а сущности дела не уразумел бы: она шла бы наперекор всем его понятиям и представилась бы ему несообразностью, над которой не замедлил бы он и поглумиться. В этом именно и поставил Господь причину, почему Он говорит к народу в притчах. У кого есть задаток духовности, тот поймет и притчу, а у кого нет, тому хоть не говори. «Потому что видя не видят, и слыша не слышат и не разумеют... Ибо огрубело сердце людей сих» (Мф.13:12–15)

Между тем, способных прозревать прикровенную истину притча не лишила должного назидания: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится» (Мф.13:12).

Притча дня

Одному человеку казалось, что он живёт очень тяжело. Однажды он горячо взмолился  к Богу, прося себе иной крест.
Той же ночью снится ему сон, будто стоит он в комнате, смотрит и удивляется: «Каких только здесь нет крестов — и маленькие, и большие, и средние, и тяжёлые, и лёгкие». Долго ходил человек по хранилищу, выискивая самый малый и лёгкий крест, и, наконец, нашёл маленький-маленький, лёгонький-лёгонький крестик, и говорит:
— Боже, можно мне взять этот?
— Можно, — слышит он в ответ, — только это и есть твой собственный крест.

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Практические советы

Каноничный способ совершения Таинства Крещения здоровых людей - не окропление водой, а погружение в воду. Подробнее: «О недопустимости крещения окроплением».

Случайный тест

(1 голос: 5 из 5)