Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Утр. - Ев. 10-е, Ин. XXI:1-14 (зач. 66). Лит. - 1 Кор. IV:9-16 (зач. 131). Мф. XVII:14-23 (зач. 72). Богородицы: Евр. IX:1-7 (зач. 320). Лк. X:38-42, XI, 27-28 (зач. 54).

Лк.10:38-42,11:27-28
Как Господь вошёл в Вашу жизнь, батюшка

Богослужения

Видеотрансляция из храма

О церковных богослужениях

Полное чинопоследование богослужений Недели 10-й по Пятидесятнице. Почаевской иконы Божией Матери. Мучеников Трофима, Феофила и иже с ними

Последование богослужения наряду для клироса. Неделя 10-я по Пятидесятнице

Октоих. Неделя, служба 1-го гласа

Минея. 23-е июля

Каноны

Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Почаевская»

Акафисты

Акафист святому праведному воину Феодору Ушакову

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Почаевская»

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Почаевской»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Почаевской», глас 5

Пpед свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́pы и́стинныя позна́ние пpие́млют/ и ага́pянская наше́ствия отpажа́ют./ Те́мже и нам, к Тебе́ пpипа́дающим,/ гpехо́в оставле́ние испpоси́,/ по́мыслы благоче́стия сеpдца́ на́ша пpосвети́,/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́// о спасе́нии душ на́ших.

Перевод: Перед святой Твоей иконой, Владычица, молящиеся удостаиваются излечения, получают познание истинной веры и отражают бесовские нападения. Потому и для нас, к Тебе припадающих, испроси прощение грехов, просвети наши сердца благочестивыми помыслами и вознеси молитву к Сыну Твоему о спасении душ наших.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Почаевской», глас 4

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м к ди́вному о́бразу Ея́, и́же на горе́ Поча́евстей: к нему́же уми́льно взира́юще и моля́щеся Цари́це Влады́чице из глубины́ душе́вныя вопие́м: О Пречу́дная Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, от лет дре́вних избра́вшая оби́тель Поча́евскую в ме́сто селе́ния Своего́! Зе́млю оте́чественную на́шу в правосла́вии и ми́ре утверди́, и спаси́ всех предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем, пред Пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми. Не отврати́ рабы́ Твоя́ тщи́: Тя бо еди́ну Наде́жду и́мамы.

Перевод: К Богородице усердно сейчас обратимся грешные и смиренные, и поклонимся удивительному образу Ее, который на горе Почаевской, на него же с благоговением взирая и молясь Царице Владычице из глубины души взываем: «О Пречудесная Дева, Мать Господа Всевышнего, с древних лет избравшая обитель Почаевскую как место пребывания Своего! Землю Отечества нашего в православии и мире утверди, и спаси всех предстоящих и молящихся Тебе со смиренной душой и сокрушенным сердцем, перед пречистым образом со слезами. Не оставь рабов Твоих ни с чем, ибо на Тебя у нас единственная надежда».

показать все

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Почаевской», глас 1

Исто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние/ Поча́евская Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся,/ те́мже и нас, к ней притека́ющих,/ от бед и искуше́ний свободи́,/ ла́вру Твою́ невреди́му сохрани́,/ Правосла́вие во о́крест стоя́щих страна́х утверди́,/ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х:// ели́ка бо хо́щещи, мо́жеши.

Перевод: Источником исцелений и силой Православной веры явилась Почаевская Твоя икона, Богородица, потому и нас, к ней приходящих, от бед и искушений освободи, лавру Твою сохрани невредимой, Православие в окружающих странах утверди и грехи отпусти всем молящимся Тебе, потому что все, что Ты хочешь, можешь.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Почаевской»

К Тебе́, о Богома́ти, моли́твенно притека́ем мы, гре́шнии, чудеса́ Твоя́, во святе́й ла́вре Поча́евстей явле́нная, помина́юще и о свои́х сокруша́ющеся прегреше́ниих. Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко не подоба́ше нам, гре́шным, чесого́ проси́ти, то́кмо о е́же Пра́ведному Судии́ беззако́ния на́ша оста́вити нам. Вся бо на́ми в житии́ претерпе́нная, ско́рби же, и ну́жды, и боле́зни, я́ко плоды́ паде́ний на́ших прозябо́ша нам, Бо́гу сия́ на исправле́ние на́ше попуща́ющу. Те́мже вся сия́ и́стиною и судо́м Свои́м наведе́ Госпо́дь на гре́шныя рабы́ Своя́, и́же в печа́лех свои́х к заступле́нию Твоему́, Пречи́стая, притеко́ша и во умиле́нии серде́ц к Тебе́ взыва́ют си́це: грехо́в и беззако́ний на́ших, Блага́я, не помяни́, но па́че всечестне́и ру́це Твои́ воздви́гши, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу предста́ни, да лю́те соде́янная на́ми отпу́стит нам, да за премно́гая неиспо́лненная обеща́ния на́ша лица́ Своего́ от рабо́в Свои́х не отврати́т, да благода́ти Своея́, спасе́нию на́шему посо́бствующия, от душ на́ших не оты́мет. Ей, Влады́чице, бу́ди спасе́нию на́шему Хода́таица и, малоду́шия на́шего не возгнуша́вшися, при́зри на стена́ния на́ша, я́же в беда́х и ско́рбех на́ших пред чудотво́рным Твои́м о́бразом возно́сим. Просвети́ умиле́нными по́мыслы умы́ на́ша, ве́ру на́шу укрепи́, наде́жду утверди́, любве́ сладча́йший дар сподо́би нас прия́ти. Си́ми у́бо, Пречи́стая, дарова́ньми, а не боле́зньми и скорбьми́ живо́т наш ко спасе́нию да возво́дится, но, от уны́ния и отча́яния ду́ши на́ша огражда́ющи, изба́ви нас, маломо́щных, от находя́щих на ны бед, и нужд, и клеветы́ челове́ческия, и боле́зней нестерпи́мых. Да́руй мир и благоустрое́ние жи́тельству христиа́нскому предста́тельством Твои́м, Влады́чице, утверди́ Правосла́вную ве́ру в стране́ на́шей и во всем ми́ре. Це́рковь Апо́стольскую и Собо́рную умале́нию не преда́ждь, уста́вы святы́х оте́ц на ве́ки непоколеби́мы сохрани́ и всех к Тебе́ притека́ющих от ро́ва поги́бельнаго спаси́. Еще́ же и е́ресию прельще́нных бра́тий на́ших или́ ве́ру спаси́тельную в грехо́вных страсте́х погуби́вших па́ки ко и́стинней ве́ре и покая́нию приведи́, да вку́пе с на́ми, Твоему́ чудотво́рному о́бразу покланя́ющеся, Твое́ предста́тельство испове́дят. Сподо́би у́бо нас, Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, еще́ в животе́ сем побе́ду и́стины Твои́м заступле́нием узре́ти, сподо́би нас благода́тную ра́дость пре́жде кончи́ны на́шея восприя́ти, я́коже дре́вле насе́льники Поча́евския Твои́м явле́нием победи́тели и просвети́тели ага́рян показа́ла еси́, да вси мы благода́рным се́рдцем вку́пе со А́нгелы, и проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми, Твое́ милосе́рдие прославля́юще, воздади́м сла́ву, честь и поклоне́ние в Тро́ице пева́емому Бо́гу Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученикам Трофиму, Феофилу и иже с ними

Тропарь мученикам Трофиму, Феофилу и иже с ними, глас 4

Я́ко во́ини, му́ченицы непобеди́мии,/ тече́нием невозбра́нным в суди́лище неве́рных внидо́сте/ и ве́ры ра́ди мно́гия му́ки претерпе́сте,/ Христа́ испове́дающе Еди́наго со дерзнове́нием./ Того́ моли́те, Трофи́ме и Фео́филе с про́чими,/ я́ко да тяготу́ страсте́й отло́жше,// ва́ше ны́не страда́ние пое́м, страстоте́рпцы непреобори́мии.

Перевод: Как воины, непобедимые мученики, путем беспрепятственным пошли вы на суд язычников и ради веры претерпели многие мучения, исповедуя Одного Христа с дерзновением. Его молите, Трофим и Феофил с другими (мучениками), чтобы мы, отвергнув бремя страстей, воспевали сейчас ваше мученичество, стастотерпцы неодолимые.

Праведному воину Феодору Ушакову

Тропарь праведному воину Феодору Ушакову, глас 1

Держа́ве Росси́йстей архистрати́г непобеди́мый яви́лся еси́,/ ага́рянскую зло́бу нивочто́же вмени́в и разори́в:/ ни сла́вы мирски́я, ниже́ бога́тства взыску́я,/ но Бо́гу и бли́жнему послужи́л еси́,/ моли́, свя́те Фео́доре,/ во́инству на́шему дарова́ти на враги́ одоле́ние,/ оте́честву во благоче́стии непоколеби́му пребы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Перевод: Государства Российского ты стал военачальником непобедимым, с мусульманским злом не считаясь, его разрушив, ни славы мирской, ни богатства не искал ты, но Богу и ближнему послужил, моли, святой Феодор, воинству нашему даровать победу над врагами, Отечеству пребывать непоколебимым в благочестии и сынам Российским спастись.

Кондак праведному воину Феодору Ушакову, глас 2

Архистрати́же Росси́йский,/ служи́телю наро́да Бо́жиего,/ ни́щих и угнете́нных свободи́телю,/ нечести́вых наказа́телю,/ поле́зное нам проси́ и ве́лию ми́лость,// я́ко спобо́рник наш пра́ведне боля́рине Фео́доре.

Перевод: Военачальник Российский, служитель народа Божиего, нищих и угнетенных освободитель, нечестивых наказавший, полезное нам проси и великую милость, как защитник наш праведный вельможа Феодор.

Молитва праведному воину Феодору Ушакову

О, пресла́вный защи́тниче земли́ ру́сския и ве́ры Правосла́вныя усе́рдный побо́рниче, непобеди́ме во́ине Фео́доре! Ника́я благода́рственная словеса́, ниже́ изя́щная вити́йства довле́ют, во е́же просла́вити пра́ведное и ди́вное твое́ житие́, поне́же измла́да кре́пкую ве́ру во Христа́ и любо́вь ко оте́честву стяжа́в, благопло́дное прозябе́ние честны́х роди́телей яви́лся еси́. Сего́ бо ра́ди, Бо́жию да́ру тезоимени́т, стране́ свое́й в ско́рбныя времена́ бране́й про́тив иноплеме́нных показа́лся еси́. И́бо, пра́ведным воево́дам подража́я, не число́м и уме́ним то́кмо, но па́че ве́рою враги́ побежда́л еси́, си́лу благоче́стия и́стиннаго показу́я. Те́мже любо́вию к тебе́ распаля́еми, воспева́ем мно́гия доброде́тели твоя́: ве́лию любо́вь ко Го́споду и бли́жним, зане́ тех ра́ди живо́т полага́л еси́, чистоту́ ангелоподо́бную, та́ко вся воздержа́нием удиви́л еси́, нестяжа́ние и́стинное, и́бо блага́я и кра́сная ми́ра сего́ презре́л еси́. Ей, преблаже́нне Фео́доре, уго́дниче Бо́жий и благове́рный боля́рине царе́й правосла́вных, при́зри на убо́гое моле́ние на́ше, из грехо́внаго пле́на к тебе́ возноси́мое. Приклони́ на ми́лость Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да не возда́ст по дела́м на́шим, но оба́че да́рует грехо́в оставле́ние, изба́вит от злых, находя́щих на ны, и пода́ст власте́м на́шем и наро́ду усе́рдное попече́ние, во́инству му́жество во ра́тех, наро́ду благоче́стие тре́звенное. И сподо́бит нас дости́гнути безмяте́жнаго приста́нища во Ца́рствии Небе́снем, иде́же со все́ми святы́ми прославля́ти бу́дем всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая праведному воину Феодору Ушакову

Прини́кни, пра́ведне во́ине Фео́доре, с го́рних селе́ний на притека́ющих к тебе́ и вонми́ моле́нию их: умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти всем нам е́же ко спасе́нию на́шему мы про́сим от Него́, при святе́м твое́м предста́тельстве. Ты вели́кое, возло́женное на тя служе́ние тща́тельно проходи́л еси́, и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́мже при́зван есть, наста́ви. Ты, победи́в супоста́тов мно́жества, и на нас ополча́ющихся всех ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти кре́пкий и ненаруши́мый мир и земли́ плодоно́сие, па́стырем святы́ню, зако́нам пра́вду и си́лу, военача́льникам му́дрость и до́блесть непобеди́мую, градонача́льникам суд, фло́ту твоему́ росси́йскому и всему́ во́инству на́шему пре́данность ве́ре и Оте́честву и неодоли́мое му́жество, всем же правосла́вным христиа́нам здра́вие и благоче́стие. Сохраня́й страну́ на́шу росси́йскую и оби́тель сию́ святу́ю от всех наве́тов вра́жиих, да сло́вом и де́лом прославля́ется в них всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собору Смоленских святых

Тропарь Собору Смоленских святых, глас 4

Собо́ре святы́х земли́ Смоле́нския,/ вода́ми свяще́ннаго Днепра́ омове́нныя,/ святи́телие, преподо́бнии, страстоте́рпцы и благове́рнии,/ апо́стольскую ве́ру соблю́дшии,/ се ны́не, Святе́й Тро́ице с Богоро́дицею и ли́ки Безпло́тных предстоя́ще,/ вода́ми благоче́стия зе́млю Ру́сскую напая́ете,/ да́рующе правосла́вным по́мощь Небе́сную/ во утвержде́ние ве́ры// и спасе́ние душ на́ших.

Перевод: Собрание святых земли Смоленской, водами священного Днепра омовенные, святители, преподобные, страстотерпцы и благоверные, апостольскую веру сохранившие, сейчас Святой Троице с Богородицей и Ангельскими чинами предстоящие, водами благочестия землю Русскую вы поите, даруя православным помощь Небесную для укрепления веры и спасения душ наших.

Кондак Собору Смоленских святых, глас 3

Небе́сныя Цари́цы путеводи́тельством,/ подвигополо́жницы земли́ Смоле́нския,/ земны́й путь в Правосла́вней ве́ре проше́дшии/ и святы́х оте́ц преда́ния сохра́ншии,/ моли́те путь ве́ры и нам соблюсти́,/ смире́нию смири́вшагося до сме́рти кре́стныя Сы́на Бо́жия подража́юще,/ моли́твами Богоро́дицы,// и спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Небесной Царицы руководством, подвижники земли Смоленской, земной путь в Православной вере прошедшие и святых отцов предания сохранившие, молите и нам сохранить путь веры, смирению смирившегося до крестной смерти Сына Божия подражая, по молитвам Богородицы, и о спасении душ наших.

Молитва Собору Смоленских святых

Святи́и сро́дницы на́ши, в земли́ Смоленстей возсия́вшии, вы́ – о́чи Христо́вы Це́ркве правосла́вныя, засту́пницы на́ши, моли́твенницы и помо́щницы!
Мо́лим ва́с, вси́ святи́и Смоле́нстии: святи́и му́ченицы и испове́дницы, достопоклоняемии святи́телие со равноапо́столом, благове́рнии кня́зи и преподо́бнии отцы́, не отступа́йте по́мощию ва́шею, любо́вию и попече́нием от гре́шных сро́дник ва́ших, в ва́с наде́жду спасе́ния ве́чнаго обре́тших, засту́пницы в ско́рбех на́ших и помо́щницы покая́ния. Умоли́те Го́спода Си́л, да содержи́м кре́пко ве́ру святу́ю правосла́вную во вся́ дни́ живота́ на́шего и е́ю окормля́еми дости́гнем о́наго ве́чнаго дне́, иде́же вси́ вы́ све́тло сия́ете в незаходи́мем Ца́рстве Святы́я Тро́ицы – Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(1Кор.4:9–16; Мф.17:14–23)

«Сей род изгоняется только молитвою и постом» (Мф.17:21). Если сей род изгоняется молитвою и постом другого лица, то тем более войти не может в того, у кого есть собственный пост и молитва. Вот ограда! Хоть бесов бездна и весь воздух набит ими, но ничего не смогут сделать тому, кто огражден молитвою и постом. Пост – всестороннее воздержание, молитва – всестороннее богообщение; тот совне защищает, а эта извнутрь устремляет на врагов всеоружие огненное. 

Постника и молитвенника издали чуют бесы и бегут от него далеко, чтобы не получить болезненного удара. Можно ли думать, что где нет поста и молитвы, там уже и бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают свое вселение, а притаиваются, исподтишка научая своего хозяина всякому злу и отклоняя от всякого добра; так что тот уверен, что все сам делает, а между тем только исполняет волю врага своего. Возьмись только за молитву и пост – и враг тотчас уйдет и на стороне будет выжидать случая, как бы опять вернуться, и действительно возвращается, как только оставлены бывают молитва и пост.

Притча дня

Некий батюшка все никак не мог унять нескольких неофитов (новообращенных) в своем приходе. Им слово — они в ответ десять, да все из святоотеческого писания, и даже чуть свысока на простеца-священника поглядывая, не понимая, что даже азов веры еще не постигли. В какой-то момент им показалось, что они совсем его одолели, но тут отче достал большую стеклянную банку и, наполнив ее камнями, спросил у неофитов:
— Полна ли банка?
— Да, полна, — услышал он уверенный ответ.
Тогда высыпал в нее немалое число гороха и потряс. Естественно, горошек занял свободное место между камнями. И еще раз спросил священник неофитов:
— Полна ли банка?
— Полна, — хором отвечали они, впрочем, уже с меньшим апломбом, чем прежде, чувствуя каверзу, которая не заставила себя ждать.
Священник высыпал в банку целый куль песка, уточняя:
— А теперь?
— Полна… — раздался уже один-единственный неуверенный голос.
А батюшка уже лил в банку один за другим стаканы воды, приговаривая:
— Камни — это то, что вы прочли о вере, горошек — ваши дела, песок — опыт, вода — благодать Божия. Чем раньше вы решите, что все познали, тем меньше у вас надежды по-настоящему наполниться благодатью Божией.

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест

(21 голос: 5 из 5)