День памяти

Житие

Развернуть

Молитвы

Молитва Собору Курских святых

Святи́телие Христо́ви, Курские архипа́стыри Ону́фрие и Дамиа́не, на ни́ве Правосла́вия потрудившиеся и кончи́ну му́ченическую прия́вшии, мно́гих ко Христу́ приве́дшии, и вели́кий ста́рче Серафи́ме, со́лнцу ра́вно возсия́вший по́двигами дре́вних подви́жников благоче́стия в пусты́не Саро́встей и всю́ Зе́млю Росси́йскую озари́вший блиста́нием свя́тости подо́бне Моисе́ю проро́ку, и преподо́бне Исаа́кие, земли́ Курския о́трасле, мно́го потрудившийся в по́двигах и́ночества в оби́тели Оптиной, и вси́ святи́и уго́дницы земли́ Курския, присные хода́таи пред Го́сподем, до́бре земно́е по́прище проше́дшии, и́го Христо́во поне́сшии и высо́ких доброде́телей дости́гше, нра́вом благи́м бли́жних научившие и за́поведи Христо́ви соблюдшие, смире́нно ны́не мы́ преклоня́емся пред ва́шим предста́тельством у Го́спода. С вели́ким упова́нием мо́лим ва́с: не пре́зрите моле́ний на́ших, но испроси́сте у Го́спода ми́лости и щедро́т, гре́шником спасе́ние, су́щим в ско́рбех и печа́лех утеше́ние, малове́рным наде́жду и терпе́ние, в ра́дости живу́щим благодаре́ние, боля́щим исцеле́ние. При́сно бу́дете на́ши моли́твенницы и хода́таи пред Го́сподем, дабы́ и на́м гре́шным соде́латися прича́стниками жи́зни ве́чныя в тихих и блаже́нных оби́телех Его́ и наслажда́тися лицезре́нием небе́сной сла́вы Его́ и ве́чно сла́вити и воспева́ти пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Случайный тест