Воскресенье
Старый стиль
22 октября
Воскресенье Новый стиль
4 ноября

Поста нет. Глас 6-й

Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Равноап. Аве́ркия, епископа Иерапольского, чудотворца (ок. 167); Семи отроко́в, иже во Ефесе: свв. Максимилиа́на, Иамвли́ха, Мартиниа́на, Диони́сия, Антони́на, Ексакустодиа́на (Константи́на) и Иоа́нна (ок. 250; 408–450).

Сщмч. Алекса́ндра, епископа Адрианопольского, мч. Ира́клия воина и мцц. Анны, Елисаветы, Феодо́тии и Глике́рии (II–III).

Сщмчч. Серафи́ма (Самойловича), архиепископа Угличского, и с ним Влади́мира Соболева, Алекса́ндра Андреева, Васи́лия Богоявленского, Алекса́ндра Лебедева, пресвитеров и прмчч. Ге́рмана (Полянского) и Ми́ны (Шелаева), архимандритов (1937); сщмчч. Николая Богословского, Николая Ушакова, пресвитеров и прмч. Григо́рия (Воробьева), игумена (1937), Обре́тение мощей сщмч. Никоди́ма (Кононова), епископа Белгородского (2012).

Икон Божией Матери: Андрониковская и именуемая «Нечаянная Радость»; Якобштадтская (XVII).

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Утр. - Ев. 1-е, Мф. XXVIII:16-20 (зач. 116). Лит. - Еф. II:4-10 (зач. 220). Лк. XVI:19-31 (зач. 83). Богородицы: Флп. II:5-11 (зач. 240). Лк. X:38-42, XI, 27-28 (зач. 54).

Ев. чтения 22-й седмицы (отступка).

Лк.16:19-31
Лк.10:38-42,11:27-28
«Иконописец». Цикл «Моё откровение»

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской», глас 4

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Перевод: Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под мощный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленною душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты – Божественный покров рабам Твоим.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской», глас 8

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь, и избавля́ет от вели́ких бед и зол// благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

Перевод: Прибегнем, люди, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; поспешим на молитву и подвигнемся на покаяние: ибо источает нам неоскудевающие милости Пречистая Богородица, спешит на помощь и избавляет от великих бед и зол благочестивых и богобоязненных рабов Своих.

показать все

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же истека́ет благода́тная по́мощь// всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех с ве́рою Тебе́ моля́щихся от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти; да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ния се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ния грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небеси́ и земли́, вы́шшая а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йшая, чи́стая Де́во Мари́е, ми́ру блага́я Помо́щнице, и всем лю́дем утвержде́ние, и во вся́ких ну́ждах избавле́ние! При́зри и ны́не, Госпоже́ Всеми́лостивая, на рабы́ Твоя́, Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем моля́щияся, со слеза́ми к Тебе́ припа́дающия и покланя́ющияся пречи́стому и цельбоно́сному о́бразу Твоему́, и по́мощи и заступле́ния Твоего́ прося́щия. О, Всеми́лостивая и Премилосе́рдая Де́во Богоро́дице Чи́стая! Воззри́, Госпоже́, на лю́ди Твоя́: мы бо гре́шнии не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего. Ты еси́ засту́пница и предста́тельница на́ша. Ты еси́ оби́димых защище́ние, скорбя́щим ра́дование, си́рым прибе́жище, вдо́вам храни́тельница, де́вам сла́ва, пла́чущим весе́лие, больны́м посеще́ние, немощны́м исцеле́ние, гре́шным спасе́ние. Сего́ ра́ди, о Богома́ти, к Тебе́ прибега́ем, и на Твой Пречи́стый о́браз с Предве́чным на руку́ Твое́ю держи́мым Младе́нцем, Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м взира́юще, умиле́нное пе́ние Тебе́ прино́сим и вопие́м: поми́луй нас, Ма́ти Бо́жия, и проше́ние на́ше испо́лни, вся бо суть возмо́жна хода́тайству Твоему́: я́ко Тебе́ сла́ва подоба́ет ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Равноапостольному Аверкию, епископу Иерапольскому

Тропарь равноапостольному Аверкию, епископу Иерапольскому , глас 4

И́стины пропове́дник и чудотво́рец ди́вен показа́лся еси́,/ сиро́т оте́ц и ни́щих засту́пник,/ бо́дрый па́стырь слове́снаго ста́да, бесо́м стра́шен,/ всех у́бо от тех нападе́ний заступа́й, вопию́щих ти:/ Аве́ркие о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Истины проповедником и чудотворцем удивительным явился ты, сирот отец и нищих защитник, бдительный пастырь духовного стада, устрашающий бесов, всех защищай от их нападений, взывающих к тебе: «Аверкий отче наш, моли Христа Бога, да спасет души наши».

Кондак равноапостольному Аверкию, епископу Иерапольскому , глас 8

Я́ко свяще́нника превели́каго и апо́столов совсе́льника,/ Це́рковь почита́ет тя, вся ве́рных, Аве́ркие:/ ю́же твои́ми моли́твами соблюда́й, блаже́нне,/ непобеди́му и необурева́ему от вся́кия е́реси, и нескве́рну,// я́ко приснопа́мятный.

Перевод: Как священника величайшего и поселившегося (на Небесах) вместе с апостолами, Церковь почитает тебя, Аверкий, Ее же сохраняй молитвами твоими, блаженный, непобедимой и не возмущаемой никакой ересью, и неоскверненной, как всегда вспоминаемый.

Семи отрокам Ефесским

Тропарь семи отрокам Ефесским, глас 4

Ве́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Перевод: Великие чудеса веры: в пещере, как в царском дворце, святые семь отроков пребывали и умерли без тления, и после многих лет восстали, как ото сна, чтобы удостоверить в воскресении всех людей. По их молитвам, Христе Боже, помилуй нас.

Ин тропарь семи отрокам Ефесским, глас 8

Благоче́стия пропове́дники и Воскресе́ния уме́рших изобрази́тели,/ Це́ркви столпы́ седмочи́сленныя,/ о́троки всеблаже́нныя пе́сньми восхва́лим:/ ти́и бо по мно́гих ле́тех нетле́ния, а́ки от сна воста́вше,// всем возвести́ша я́ве ме́ртвых воста́ние.

Перевод: Благочестия проповедников, образ Воскресения умерших собой представивших, семь столпов Церкви, отроков всеблаженных в молитвенных песнопениях прославим, ибо они после многих лет нетления, как ото сна восстав, всем возвестили ясно воскресение мертвых.

Кондак семи отрокам Ефесским, глас 4

Ми́ра су́щая тле́нная презре́вше,/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже востаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,// я́же во хвале́нии днесь, ве́рнии, восхваля́юще, Христа́ воспои́м.

Перевод: Презрев мирское тленное существование и получив дар нетления, умерев, вы остались нетленными. Потому воскресли после многих лет, похоронив все неверие еретиков, чтобы мы с похвалой сегодня, верующие, прославляя, воспели Христа.

Ин кондак семи отрокам Ефесским, глас 4

Просла́вивый на земли́ святы́я Твоя́/ пре́жде втора́го и стра́шнаго прише́ствия Твоего́, Христе́,/ пресла́вным воста́нием отроко́в/ показа́л еси́ Воскресе́ние неве́дящим е́,/ нетле́нна одея́ния и телеса́ яви́в,/ и царя́ уве́рил еси́ вопи́ти:// вои́стинну есть ме́ртвых воста́ние.

Перевод: Прославивший на земле святых Твоих прежде Второго и страшного Пришествия Твоего, Христос, невероятным воскресением отроков показал Воскресение не знающим о нем, явив нетленные одежды и тела, и царя укрепил в вере, взывать: «Истинно есть воскресение мертвых!»

Молитва семи отрокам Ефесским

О, пречу́днии святи́и седмочи́сленнии о́троцы, Ефе́са гра́да похвало́ и всея́ вселе́нныя упова́ние! Воззри́те с высоты́ Небе́сныя сла́вы на нас, любо́вию па́мять ва́шу чту́щих, наипа́че же на младе́нцы христиа́нския, ва́шему заступле́нию от роди́телей свои́х препоруче́нныя. Низведи́те на ня благослове́ние Христа́ Бо́га, ре́кшаго: оста́вите дете́й приходи́ти ко Мне. Боля́щия у́бо в них исцели́те, скорбя́щия уте́шите; сердца́ их в чистоте́ соблюди́те, кро́тостию испо́лните я́, и в земли́ серде́ц их зерно́ испове́дания Бо́жия насади́те и укрепи́те, во е́же от си́лы в си́лу им возраста́ти. И всех нас, святе́й ико́не ва́шей предстоя́щих, мо́щи же ва́ша с ве́рою лобыза́ющих и те́пле вам моля́щихся, сподо́бите Ца́рствие Небе́сное улучи́ти и немо́лчными гла́сы ра́дования та́мо прославля́ти великоле́пое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Александру Андрееву

Тропарь священномученику Александру Андрееву, глас 5

Днесь возсия нам священное торжество/ в прославлении священномученика Александра,/ принесшаго себя в жертву Богови,/ темничное злострадание претерпев,/ в кротком исповедании веры Православныя/ пострадал еси даже до крове,/ вышнюю радость и славу наследовал еси/ сего ради почитаем тя усердно вопиюще:/ не забуди свою паству Рязанскую,/ помяни нас у Престола Всевышняго,/ да страну нашу Российскую Господь в мире сохранит// и спасет души наша.

Перевод: Сегодня воссияло нам священное торжество в прославлении священномученика Александра, принесшего себя в жертву Богу, страдания в заключении претерпев, в кротком исповедании веры Православной пострадал ты до самой смерти, Небесную радость и славу наследовал ты, потому почитаем тебя усердно взывая: не забывай свою паству Рязанскую, помяни нас у Престола Всевышнего, да сохранит Господь в мире страну нашу Российскую и спасет души наши.

Преподобномученику Мине Шелаеву

Тропарь преподобномученику Мине Шелаеву, глас 5

Божественным духом просвещен,/ усердно послужил еси Богови/ постом и молитвою,/ терпением в годину гонений и смирением./ Подражая любимому своему архипастырю/ священномученику Иувеналию,/ душу свою уготовал еси в жертву Богу чистую./ Молися, преподобномучениче Мино,/ за паству рязанскую,/ за веру Православную, за Русь Святую,/ да сохранит Отечество наше в мире и благочестии// и спасет души наша.

Перевод: Святым Духом просвещенный, усердно послужил ты Богу постом и молитвой, терпением и смирением в годы гонений. Подражая любимому своему архипастырю священномученику Иувеналию, жизнь свою ты сделал чистой жертвой Богу (Рим.12:1). Молись, преподобномученик Мина, о пастве рязанской, о вере Православной, о Руси Святой, да сохранит Отечество наше в мире и благочестии и спасет души наши.

Cвященномученику Николаю Богословскому

Тропарь cвященномученику Николаю Богословскому, глас 4

Земли Карельстей новое украшение/ добрый пастырю словесных овец,/ подвигом страдания за Веру просиявый,/ велие дерзновение пред Богом стяжал еси./ Отче священномучениче Николае,// моли Христа Бога спастися душам нашим.

Перевод: Земли Карельской новое украшение, добрый пастырь духовных овец, мученическим подвигом за веру просиявший, великое дерзновение перед Богом обрел ты. Отче священномученик Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак cвященномученику Николаю Богословскому, глас 3

В годину лютую к пастырству призванный,/ в церкви святыя Екатерины подвизался еси,/ множество душ к покаянию и спасению приведый,/ клевету богоборческую отринул еси./ За Христа пострадав даже до крове,/ священномучениче Николае,// ныне усердно молися о всех нас.

Перевод: В тяжелые времена призванный к пастырству, в церкви святой Екатерины подвизался ты, множество душ к покаянию и спасению приведя, клевету богоборческую ты отринул. За Христа пострадавший до самой смерти, священномученик Николай, сейчас усердно молись обо всех нас.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Гал.6:11–18; Лк.16:19–31)

Притча о богатом и Лазаре показывает, что те, которые жили не как должно, спохватятся, но уже не будут иметь возможности поправить свое положение. Глаза их откроются, и они ясно будут видеть, в чем истина. Вспомнив, что на земле много слепотствующих, подобно им, они желали бы, чтобы кто-нибудь послан был к ним из умерших для уверения, что жить и понимать вещи надо не иначе, как по указанию Откровения Господня. Но и в этом им откажется, ради того, что Откровение для желающих знать истину самоудостоверительно, а для нежелающих и нелюбящих истины неубедительно будет и самое воскресение кого-либо из умерших. Чувства этого приточного богача наверное испытывают все отходящие отселе. И следовательно, по-тамошнему убеждению, которое будет убеждением и всех нас, единственное для нас руководство на пути жизни – Откровение Господне. 

Но там уже такое убеждение для многих будет запоздалым; здесь оно лучше бы пригодилось, да не у всех оно. Поверим, по крайней мере, свидетельству тамошних, перенося себя в состояние их. Сущие в муках не станут лгать; жалея нас, они хотят, чтобы открылись очи наши, да не придем на место их мучения. Об этом предмете нельзя так говорить, как говорим нередко о текущих делах: «авось, как-нибудь пройдет». Нет, уж то не пройдет как-нибудь. Надо быть основательно удостоверенным, что не попадем в место богатого.

Притча дня

Один мудрец, побывавший в доме богача, сказал: «Как же много существует различных вещей, которые мне не нужны».

***

У старца спросили об одном человеке, богат ли он.
– Не знаю, ответил тот. – Мне лишь известно, что у него много денег.
– Значит, он богат?
– Быть богатым и иметь много денег – не одно и то же, – ответил старец. По-настоящему богат лишь тот, кто вполне удовлетворен тем, что имеет. Тот же, кто старается иметь больше того, что имеет, беднее того, кто ничего не имеет, но при этом доволен своей участью.

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Книги, статьи, стихи
Случайный тест

(20 голосов: 4.8 из 5)