Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

1 Сол. 2:20 - 3, 8 (зач. 267). Лк. 10:22-24 (зач. 52). Ап.: Гал. 1:11-19 (зач. 200). Мф. 13:54-58 (зач. 56).

Ев. чтения 23-й седмицы (отступка).

Лк.10:22-24
От веры к неверию и … обратно

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Апостолу Иакову, брату Господню по плоти

Тропарь апостолу Иакову, брату Господню по плоти, глас 2

Я́ко Госпо́день учени́к, восприя́л еси́ пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик, и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко бра́т Бо́жий,/ е́же моли́тися, я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Как Господень ученик, принял ты, праведный, Евангелие, как мученик имеешь волю непреклонную, дерзновение – как брат Божий, дар ходатайствовать – как иерарх. Моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак апостолу Иакову, брату Господню по плоти, глас 4

О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во,/ прише́дшее к нам в после́дняя дни,/ Иа́кове Боже́ственне,/ пе́рваго тя показа́ Иерусали́млян па́стыря и учи́теля/ и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных:// те́мже тя вси́ чти́м, апо́столе.

Перевод: Бог – Слово, единородный от Отца, пришедший к нам в последние дни, назначил Тебя, Иаков Боговдохновенный, первым пастырем и учителем иерусалимлян и верным управителем таинств духовных. Потому мы все почитаем тебя, Апостол.

показать все

Молитва апостолу Иакову, брату Господню по плоти

О, вели́кий богоизбра́нный и богопросла́вленный Апо́столе Иа́кове, бра́те Госпо́день! Ты́ еси́ вели́кий архиере́й Гра́да Свята́го, те́плый на́ш засту́пник и хода́тай, предстоя́щий Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы. Не отри́ни на́с от твоего́ заступле́ния, но воздви́гни на́с, низве́рженных грехи́ мно́гими. Име́яй вла́сть реши́ти и вяза́ти, разреши́ зо́л на́ших соу́зы, любве́ Бо́жией причти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго прича́стники, блаже́нне, соде́лай моли́твами твои́ми. Моли́ Христа́ Спа́са, да сподо́бит непреткнове́нно соверша́ти стра́нствие на́ше земно́е, да ве́чныя и блаже́нныя жи́зни на небеси́ сподо́бившеся, с тобо́ю вку́пе возмо́жем вы́ну восхваля́ти Тро́ицу Неразде́льную и воспева́ти Еди́но Божество́ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу

Тропарь праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу, глас 1

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ние/ притека́ющим к тебе́, прему́дре Иа́кове:/ те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й пренесе́ние,/ веселя́ще вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость!/ Сла́ва Венча́вшему тя!// Сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния!

Перевод: Просветившийся Божественной благодатью, ты и после смерти даруешь исцеление приходящим к тебе, премудрый Иаков, потому и мы сейчас почитаем драгоценных мощей твоих перенесение, радующее одновременно души и тела. Потому все взываем: «Слава Давшему тебе силу, слава Венчавшему тебя, слава Подающему через тебя всем исцеления».

Кондак праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу, глас 8

Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е пренесе́ние пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех, Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ правосла́вныя лю́ди,/ моля́щия тя, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Иа́кове,// всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Перевод: Всех, с верой и любовью празднующих перенесение почитаемых мощей твоих, блаженный, сохрани и убереги от всякого зла и соблазна диавольского, ибо имеешь дерзновение ко Владыке всех, Христу Богу. Его же моли спасти православных людей, молящих тебя, да все взываем к тебе: «Радуйся, отче Иаков, всей Российской земли украшение».

Ин кондак праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу, глас 8

Я́ко звезда́ многосве́тлая, от́че, на восто́це возсия́,/ к за́паду прише́л еси́, блаже́нне, во твое́ принесе́ние,/ я́ко со́лнечная луча́, испуща́еши исцеле́ния притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,/ моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ правосла́вныя лю́ди, моля́щияся ти,/ да вси вопие́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре Иа́кове.

Перевод: Как яркая звезда, отче, воссиял на востоке и пришел ты на запад, блаженный, в твоем перенесении, как солнечные лучи испускаешь исцеления приходящим к раке с мощами твоими, молись Христу Богу спасти православных людей, молящихся тебе, да все взываем к тебе: «Радуйся, Богомудрый Иаков».

Молитва праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу

О, святы́й вели́кий пра́ведниче и пресла́вный чудотво́рче, богоблаже́нный уго́дниче Христо́в Иа́кове, ди́вно просла́вленный на Небеси́ и на земли́ да́нный нам от Го́спода целе́бниче и засту́пниче, к тебе́ припа́даем с ве́рою, любо́вию и благогове́нием, и мо́лимся от глубины́ души́: помози́ нам, зело́ прогне́вавшим Го́спода и Созда́теля на́шего, и испроси́ нам вся, я́же к житию́ вре́менному и спасе́нию ве́чному потре́бная: земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние, душ и теле́с здра́вие, в покая́нии и благоче́стии преспе́яние, ве́ры правосла́вныя укрепле́ние, суеве́рия посрамле́ние, неве́рия искорене́ние и вся́каго блага́го проше́ния на́шего ко Бо́гу исполне́ние. Услы́ши, уго́дниче Бо́жий, вся́ку ду́шу христиа́нскую, в ско́рби и обстоя́нии тя моли́твенно призыва́ющую, ускори́ на по́мощь, облегчи́ ско́рби, уврачу́й неду́ги и яви́ся ско́рый предста́тель тре́бующих твоего́ заступле́ния. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея не закосни́ приити́ на по́мощь нам и умоли́ Го́спода дарова́ти нам кончи́ну живота́ на́шего ми́рну, безмяте́жну, Святы́х Христо́вых Та́ин прича́стну и упова́ния испо́лнену, да с наде́ждою спасе́ния безбе́дно пре́йдем стра́шный путь возду́шных мыта́рств и непреткнове́нно дости́гнем вожделе́ннаго ца́рствия, е́же угото́вал Госпо́дь лю́бящим Его́. Ей, свя́тче Бо́жий! Услы́ши нас и не пре́зри моле́ния на́шего, но сотвори́ нас соуча́стники блаже́нства ве́чнаго, да вку́пе с тобо́ю спасе́нии милосе́рдием Христа́ Спаси́теля на́шего воспое́м и просла́вим Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Елисею Лавришевскому и святителю Лаврентию, затворнику Печерскому, епископу Туровскому

Тропарь преподобному Елисею Лавришевскому и святителю Лаврентию, затворнику Печерскому, епископу Туровскому , глас 3

Преподо́бне о́тче наш Елиссе́е,/ с Лавре́нтием чу́дным подвиза́лся еси́, учи́телю своему́ подража́я,/ земну́ю сла́ву и честь стопа́м Христа́ пове́ргли есте́,/ те́мже Госпо́дь увенча́ вас// нетле́нным венце́м сла́вы Своея́.

Перевод: Преподобный отче наш Елисей, с Лаврентием удивительным подвизался ты, учителю своему подражая, земную славу и честь повергли вы под ноги Христа, потому Господь увенчал вас нетленным венцом славы Своей.

Кондак преподобному Елисею Лавришевскому и святителю Лаврентию, затворнику Печерскому, епископу Туровскому, глас 2

Ве́чная па́мять ва́ша, преподо́бнии Елиссе́е и Лавре́нтие,/ те́мже помина́йте чту́щих свя́то ю́// и испроси́те земли́ на́шей благоче́стие и душа́м спасе́ние.

Священномученику Владимиру Амбарцумову, пресвитеру Московскому

Тропарь священномученику Владимиру Амбарцумову, пресвитеру Московскому, глас 3

От ю́ности Бо́га усе́рдно взыска́вый,/ и́стину в Це́ркви Правосла́вней обре́л еси́/ и, кре́ст па́стырскаго служе́ния ре́вностно подъе́мый,/ ве́рныя во дни́ гоне́ний до́бре окормля́л еси́./ Те́мже и преще́ний безбо́жных не убоя́вся,/ да́же до кро́ве пострада́л еси́,/ о́тче священному́чениче Влади́мире,/ моли́ Милостива́го Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: С юности Бога усердно искавший, истину в Церкви Православной обрел ты и, крест пастырского служения ревностно поднявший, верующих во дни гонений прекрасно окормлял ты. Потому и угроз безбожников не побоялся, даже до смерти пострадал ты, отче священномученик Владимир, моли Милостивого Бога о спасении душ наших.

Кондак священномученику Владимиру Амбарцумову, пресвитеру Московскому, глас 7

Ору́жием пра́вды облече́нный,/ страда́ния за ве́ру му́жески прия́л еси́/ и, я́ко и́стинный во́ин Христо́в,/ мучи́телем противоста́л еси́, глаго́ля:/ привре́менно е́сть госпо́дство ва́ше./ Мы́ же вопие́м ти́:/ ра́дуйся, священному́чениче Влади́мире,// во Ца́рствии Небе́снем венце́м нетле́нным от Бо́га увенча́нный.

Перевод: Надевший доспехи праведности (Рим.13:12, 2Кор.6:7), мученичество за веру мужественно претерпел ты и, как истинный воин Христов, восстал против мучителей, говоря: «Временна власть ваша». Мы же взываем к тебе: «Радуйся, священномученик Владимир, в Царствии Небесном венцом нетленным Богом увенчанный».

Молитва священномученику Владимиру Амбарцумову, пресвитеру Московскому

О, святы́й священному́чениче Влади́мире, избра́нный учениче́ и после́дователю Христо́в, ве́рою, я́ко свети́льником, озари́вый ве́сь пу́ть жития́ твоего́, наипа́че же в те́мную годи́ну гоне́ний, егда́ и сме́рть за ве́ру претерпе́л еси́ и возше́л еси́ к све́ту Богообще́ния, иде́же лице́м зри́ши Бо́га, Ему́же послужи́л еси́. Благода́ть восприя́л еси́, ве́ру у́бо, в не́йже бе́ воспита́н умно́жив, креще́нием и́стинным крести́лся еси́, и кре́ст свяще́ннический на пе́рси восприя́в, на кре́ст Голгофский возше́л еси́, от си́лы ве́ры вы́ну в си́лу любве́ восходя́, бли́жним у́бо послужи́л еси́, у́зники и больны́я уте́шив, ве́рныя от раско́ла сохрани́в и дру́ги твоя́ от безбо́жных гони́телей сокры́в. Те́мже приими́ и на́шу моли́тву, ча́д твои́х, Бо́га о тебе́ благодаря́щих, Госпо́дь бо не сокры́ по́двига твоего́ от на́с, и просла́вити тя́ благослови́, и сро́дники твоя́ моли́твами твои́ми Це́ркви вся́ко послужи́ти сподо́би. Те́мже моли́ся и ны́не Влады́це Христу́, свяще́нники умудри́ти и от разделе́ний соблюсти́, мона́шествующия в по́двизе укрепи́ти, де́ти от па́губных наве́тов бесо́вских сохрани́ти и вся́ ве́рныя в правосла́вии утверди́ти, и сию́ ве́ру отце́в непрело́жну до конца́ на́м соблюсти́, да просла́вим ку́пно с тобо́ю на Небесе́х Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(1Сол.1:1–5; Лк.10:22–24)

«Кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет от­крыть» (Лк.10:22). Сын же был на земле и все нужное нам открыл Сам и чрез Духа Святого, действовавшего в апостолах. Следовательно, что найдешь в Евангелии и апостольских писаниях, то только и будешь и можешь знать об Отце и Божеских вещах. Больше этого не ищи и помимо этого не думай где-либо еще найти истину о Боге и планах Божиих. 

Каким великим сокровищем обладаем мы!.. Все уже сказано. Не ломай головы, а только с верою прими, что открыто. Открыто, что Бог един по существу и троичен в лицах – Отец, Сын и Святый Дух, прими это верою и содержи так. Открыто, что Триипостасный Бог все создал словом, все содержит в деснице Своей и о всем промышляет, прими это верою и содержи так. Открыто, что мы были в блаженном состоянии и пали и что для восстановления и искупления нас Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, воплотился, пострадал, умер на кресте, воскрес и вознесся на небо, – прими это верою и содержи так. Открыто, что желающий спастись должен уверовать в Господа и, приняв божественную благодать во святых таинствах, с помощью ее, жить по заповедям Господним, борясь со страстями и похотями посредством соответствующих подвигов, – прими это верою и делай так. Открыто, что кто живет по указанию Господню, тот по смерти поступает в светлые обители, предначаток вечного блаженства, а кто не живет так, тот по смерти предначинает испытывать муки адския – прими это верою и тем вразумляй и воодушевляй себя на добро и подвиги. 

Так и все с верою принимай и верно храни. Нет надобности ломать голову на придумыванье чего-либо своего; и тех, которые умничают много, не слушай, ибо они пошли, не зная куда.

Притча дня

К одному из отшельников ночью пробрался вор. Не найдя у него ничего ценного, вор спросил:

— Где же всё твоё имущество?

Отшельник ответил:

— Я всё припрятал в верхнем доме, показывая рукой на небо.

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест

(19 голосов: 4.89 из 5)