Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Утр. - Ин. 10:1-9 * (зач. 35 от полý). Лит. - Свт.: Евр. 7:26 - 8, 2 (зач. 318). Ин. 10:9-16 (зач. 36). Ряд.: 2 Кор. 11:1-6 (зач. 191). Лк. 8:16-21 (зач. 36). * Чтения свт. Димитрия (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба. Если совершается полиелейная служба прп. Иова, то на утрене читается Мф. 11:27-30 (зач. 43), а на литургии - чтения преподобного: Гал. 5:22 - 6, 2 (зач. 213). Лк. 6:17-23 (зач. 24), и дня.

Ев. чтения 23-й седмицы (отступка).

Ин.10:1-9
Ин.10:9-16
Лк.8:16-21
Мф.11:27-30
Лк.6:17-23
Надежда

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Великомученице Параскеве, нареченной Пятница

Тропарь великомученице Параскеве, нареченной Пятница, глас 4

Прему́драя и всехва́льная Христо́ва му́ченица Параске́ва,/ му́жескую кре́пость прии́мши,/ же́нскую же не́мощь отве́ргши,/ диа́вола победи́ и мучи́теля посрами́,/ вопию́щи и глаго́лющи:/ прииди́те, те́ло мое́ мече́м ссецы́те и огне́м сожги́те,/ аз бо, ра́дующися, иду́ ко Христу́, Жениху́ моему́./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же,// спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Премудрая и всеми прославляемая Христова мученица Параскева, мужскую силу получив, а женскую слабость отвергнув, диавола победила и мучителя посрамила, взывая и говоря: «Придите и рассеките тело мое мечом и сожгите огнем, ибо я, радуясь, иду ко Христу, Жениху моему». По ее молитвам, Христос Бог наш, спаси души наши.

Ин тропарь великомученице Параскеве, нареченной Пятница, глас 8

И́же ве́руя и му́жеством душе́вным, тезоимени́тне,/ диа́вола посрами́ла еси́/ и мучи́тельское преще́ние и ра́ны до́блественне победи́ла еси́,/ му́ченице Параске́во, вопия́:/ мече́м сосеца́йте и огне́м сожиза́йте те́ло мое́,/ я́ко да, ра́дуюся, прииду́ Жениху́ моему́ Христу́ Бо́гу.// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Веруя и нося имя, созвучное мужеству душевному, диавола посрамила и угрозы мучителя и раны доблестно превозмогла ты, мученица Параскева, взывая: «Мечом рассекайте и огнем сжигайте тело мое, чтобы я, радуясь, пришла к Жениху моему Христу Богу». Его же моли о спасении душ наших.

показать все

Кондак великомученице Параскеве, нареченной Пятница, глас 3

Всесвято́е и непоро́чное муче́ние прине́сши,/ я́ко ве́но пречестно́е, безсме́ртному Жениху́ Христу́,/ А́нгельское ликостоя́ние возвесели́ла еси́/ и победи́ла еси́ де́монския ко́зни./ Сего́ ра́ди тя че́стно ве́рою чтим,// му́ченице Параске́во многострада́льная.

Перевод: Всесвятое и непорочное мучение принеся, как драгоценное приданое, бессмертному Жениху Христу, Ангельское собрание возрадовала ты и победила демонские козни. Потому с верой тебя почитаем, мученица Параскева многострадальная.

Молитва великомученице Параскеве, нареченной Пятница

Свята́я неве́сто Христо́ва, многострада́льная му́ченице Параске́во! Ве́мы, я́ко от ю́ности твоея́ ты все́ю душе́ю твое́ю и всем се́рдцем твои́м возлюби́ла еси́ Царя́ сла́вы, Христа́ Спаси́теля и Ему́ еди́ному уневе́стилася еси́, разда́вши име́ния твоя́ неиму́щим и бе́дным. Ты си́лою благоче́стия твоего́, твои́м целому́дрием и пра́ведностию, я́ко луча́ми со́лнечными, просия́ла еси́, жи́вши свя́то среди́ неве́рных и безбоя́зненно пропове́давши им Христа́ Бо́га. Ты, от дней ю́ности твоея́, науче́нная твои́ми роди́телями, всегда́ благогове́йно че́ствовала дни искупи́тельных страсте́й Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Его́же ра́ди и сама́ доброво́льно пострада́ла еси́. Ты, десни́цею А́нгела Бо́жия от неисце́льных ран ди́вно исцеле́нная и восприя́вшая неизрече́нную све́тлость, изуми́ла еси́ неве́рных мучи́телей. Ты, и́менем Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и си́лою моли́твы твое́ю в ка́пище язы́ческом всех и́долов до́лу пове́ргши, в прах сокруши́ла еси́ я́. Ты, опаля́емая свеща́ми, еди́ною моли́твою твое́ю ко всеси́льному Го́споду угаси́ла еси́ огнь есте́ственный, и тем же пла́менем, чуде́сне возжже́нным чрез А́нгела Бо́жия, попали́вши неи́стовых беззако́нников, мног наро́д привела́ еси́ к позна́нию и́стиннаго Бо́га. Ты, во сла́ву Го́спода прия́вши ме́чное главы́ твоея́ усече́ние от мучи́телей, до́блественно сконча́ла еси́ страда́льческий твой по́двиг, возше́дши душе́ю твое́ю на Небеса́, в черто́г вожделе́ннаго твоего́ Жениха́ Христа́ Царя́ Сла́вы, ра́достно сре́тшаго тя сим небе́сным гла́сом: «Ра́дуйтеся, пра́веднии, я́ко му́ченица Параске́ва увенча́ся!» Те́мже и мы днесь приве́тствуем тя, многострада́льная, и, взира́юще на святу́ю твою́ ико́ну, с умиле́нием вопие́м ти: всечестна́я Параске́во! Ве́мы, я́ко ве́лие и́маши дерзнове́ние ко Го́споду: умоли́ у́бо Его́ Человеколю́бца и о нас с предстоя́щих и моля́щихся ти, да пода́ст Он и нам, я́коже тебе́, терпе́ние и благоду́шие в беда́х и ско́рбных обстоя́ниях; да да́рует Он, хода́тайством твои́м и заступле́нием, ра́достное, благоде́нственное и ми́рное житие́, здра́вие же и спасе́ние, и во всем благо́е поспеше́ние возлю́бленному на́шему оте́честву, да ниспосле́т свято́е Свое́ благослове́ние и мир, и всем правосла́вным христиа́нам да пода́ст твои́ми святы́ми моли́твами утвержде́ние в ве́ре, благоче́стии и свя́тости, преспе́яние же в христиа́нской любви́ и вся́кой доброде́тели: да очи́стит нас гре́шных от вся́кой скве́рны и поро́ка, да огради́т нас святы́ми Свои́ми А́нгелами, да засту́пит, сохрани́т и поми́лует всех свято́ю Свое́ю благода́тию и соде́лает насле́дниками и прича́стниками Небе́снаго Своего́ Ца́рствия. И та́ко улучи́вше спасе́ния твои́ми святы́ми моли́твами, предста́тельством и заступле́нием, всесла́вная неве́сто Христо́ва Параске́во, просла́вим все пречи́стое и великоле́пое и́мя ди́внаго во святы́х Свои́х и́стиннаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва иная великомученице Параскеве, нареченной Пятница

О, свята́я и преблаже́нная му́ченице Христо́ва Параске́во, красото́ деви́ческая, му́чеников похвало́, чистоты́ о́бразе, великоду́шных зерца́ло, прему́дрых удивле́ние, ве́ры христиа́нския храни́тельнице, и́дольския льсти́ обличи́тельнице, Ева́нгелия Боже́ственнаго побо́рнице, за́поведей Госпо́дних ревни́тельнице, сподо́бльшаяся приити́ ко приста́нищу ве́чнаго поко́я и в черто́зе Жениха́ твоего́ Христа́ Бо́га све́тло веселя́щаяся, сугу́бым венце́м де́вства и му́ченичества украше́нная! Мо́лим тя, свята́я му́ченице, бу́ди о нас печа́льница ко Христу́ Бо́гу, Его́же преблаже́ннейшим зре́нием при́сно весели́тися; моли́ Всеми́лостиваго, и́же сло́вом о́чи слепы́м отве́рзе, да изба́вит нас от боле́зни оче́с на́ших, теле́сных вку́пе и душе́вных; разжени́ твои́ми святы́ми моли́твами те́мный мрак прибы́вший от грехо́в на́ших, испроси́ у Отца́ Све́та свет благода́ти душе́вным и теле́сным очесе́м на́шим; просвети́ нас, омраче́нных грехми́, све́том Бо́жия благода́ти, да твои́х ра́ди святы́х моли́тв да́стся безоче́сным сла́дкое зре́ние. О, вели́кая уго́дница Бо́жия! О, му́жественнейшая де́во! О, кре́пкая му́ченице свята́я Параске́во! Святы́ми твои́ми моли́твами бу́ди нам гре́шным помо́щница, хода́тайствуй и моли́ся о окая́нных и зело́ неради́вых гре́шницех, ускори́ на по́мощь нам, и́бо зело́ немощны́ есмы́. Моли́ Го́спода, чи́стая деви́це, моли́ Милосе́рдаго, свята́я му́ченице, моли́ Жениха́ твоего́, непоро́чная Христо́ва неве́сто, да твои́ми моли́твами посо́бствоваши, мра́ка же грехо́внаго избы́вше, во све́те и́стинныя ве́ры и дея́ний Боже́ственных вни́дем во свет ве́чный дне невече́рняго, во град весе́лия при́снаго, в не́мже ты ны́не све́тло блиста́еши сла́вою и весе́лием безконе́чным, славосло́вящи и воспева́ющи со все́ми Небе́сными Си́лами Трисвяти́тельное Еди́ное Божество́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученикам Терентию и Неонилле и чадом их

Тропарь мученикам Терентию и Неонилле и чадом их, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Мученики Твои, Господи, подвигом своим венцы нетленные получили от Тебя, Бога нашего; ибо они, имея силу Твою, мучителей низложили, сокрушили и демонов немощные дерзости. По молитвам их, Христе Боже, спаси души наши.

Кондак мученикам Терентию и Неонилле и чадом их, глас 4

Му́ченическая честна́я па́мять прии́де днесь, веселя́щи вся́ческая,/ Тере́нтия прему́драго и подру́жии его́./ Те́пле у́бо стеце́мся, да прии́мем исцеле́ние,/ си́и бо благода́ть прие́мше от Ду́ха Свята́го// исцеля́ти неду́ги и боле́зни душ на́ших.

Перевод: Мученическая почитаемая память настала сегодня, радующая всех, Терентия премудрого и супруги его. Поспешим собраться, чтобы получить исцеление, ибо они получили благодать от Духа Святого исцелять скорби и болезни душ наших.

Святителю Арсению, архиепископу Сербскому

Тропарь святителю Арсению, архиепископу Сербскому, глас 8

Ми́лости наста́вниче, и благоутро́бия сокро́вище,/ е́же все́м отве́рзл еси́,/ правове́рия учи́телю, и архие́реев Боже́ственное удобре́ние,/ о́тче наш иера́рше Арсе́ние,/ ни́щих был еси́ засту́пник:/ тем моли́ Христа́ Бо́га,// просвети́ти ду́ши на́ша, да не когда́ усне́м в смерть.

Перевод: Милости наставник и милосердия сокровищница, которую ты всем открыл, православия учитель и архиереев священное украшение, отче наш иерарх Арсений, ты был защитником нищих, потому моли Христа Бога просветить души наши, да не уснем мы смертным сном.

Кондак святителю Арсению, архиепископу Сербскому, глас 2

В пи́щи слове́с твои́х, Богоно́се Арсе́ние,/ разу́мно ча́да твоя́ пита́я,/ язы́ком хваля́, устна́ми же пе́ние принося́, веща́нием зовы́й:// Христе́, Ты еси́ Свет неизрече́нный.

Перевод: Пищей поучений твоих, Богоносный Арсений, духовно чад твоих питая, речью своей Бога прославляя, и молитвенные песнопения принося, ты взывал: «Христос, Ты есть Свет неизреченный».

Преподобному Иову, игумену Почаевскому

Тропарь преподобному Иову, игумену Почаевскому, глас 4

Многострада́льнаго пра́отца долготерпе́ние стяжа́в,/ Крести́телеву воздержа́нию уподобля́яся,/ Боже́ственныя же ре́вности обою́ приобща́яся,/ тех имена́ досто́йно прия́ти сподо́бился еси́/ и и́стинныя ве́ры был еси́ пропове́дник безбоя́знен:/ те́мже мона́хов мно́жества ко Христу́ приве́л еси́/ и вся лю́ди в Правосла́вии утверди́л еси́,/ И́ове преподо́бне о́тче наш,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Обретя долготерпение много пострадавшего праотца, уподобляясь воздержанию Иоанна Крестителя и приобщаясь ревности по Богу обоих, ты достойно принял их имена и был безбоязненным проповедником истинной веры, потому привел множество монахов ко Христу и людей утвердил в Православии, Иов, преподобный отче наш, молись о спасении наших душ.

Кондак преподобному Иову, игумену Почаевскому, глас 4

Яви́лся еси́ и́стинныя ве́ры столп,/ ева́нгельских же за́поведей ревни́тель,/ горды́ни обличе́ние,/ смире́нным же предста́тель и науче́ние:/ те́мже и ублажа́ющим тя грехо́в отпуще́ние испроси́,/ и оби́тель твою́ невреди́му сохрани́,// И́ове о́тче наш, многострада́льному подо́бный.

Перевод: Ты явился столпом истинной веры и ревнителем евангельских заповедей, обличением гордости, имеющим же смирение - заступник и учитель, потому и прославляющим тебя испроси прощение грехов, и обитель твою сохрани невредимой, Иов отче наш, подобный многострадальному (Иову).

Молитва преподобному Иову, игумену Почаевскому

О, преподо́бне о́тче И́ове, и́ноков трудолю́бнаго жития́ богому́дрый наста́вниче, кро́тости и воздержа́ния, чистоты́ и целому́дрия, братолю́бия и нищелю́бия, терпе́ния и бде́ния от ра́нней ю́ности до по́здней ста́рости неутоми́мый подви́жниче, ве́ры Правосла́вныя вели́кий ревни́телю и непреобори́мый побо́рниче, земли́ Волы́нския и Га́лицкия свети́ло благосве́тлое и святы́я Поча́евския оби́тели непобеди́мый защи́тниче! При́зри о́ком благоутро́бия твоего́ на нас недосто́йных чад твои́х, к тебе́ усе́рдно по вся дни прибега́ющих и на боголюби́выя лю́ди сия́, пред твои́ми духоно́сными и многоцеле́бными моща́ми собра́вшияся и благогове́йно к тем припа́дающия, и испроси́ предста́тельством твои́м ко Всевы́шнему Влады́це им и нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию, поле́зная и благопотре́бная: боля́щия исцели́, малоду́шныя обо́дри, скорбя́щия уте́ши, оби́димыя заступи́, немощны́я подкрепи́ и пове́рженныя до́лу возста́ви, всем вся, благода́тию от Бо́га да́нною, да́руй, по коего́ждо ну́жде и потре́бе, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. Вознеси́ уго́дниче Бо́жий всемо́щную моли́тву твою́ о Росси́йской держа́ве, да бу́дет вы́ну мир и тишина́, благоче́стие и благоде́нствие, в суда́х пра́вда и ми́лость, в сове́тах му́дрость и благо́е преспе́яние, да утвержда́ется же во благи́х челове́цех ве́рность, в злых же страх и боя́знь, во е́же преста́ти им от зла и твори́ти до́брая, да та́ко в держа́ве Росси́йстей ца́рство Христо́во расте́т и мно́жится и да просла́вится в нем Бог, ди́вный во святы́х свои́х: Ему́же еди́ному подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая преподобному Иову, игумену Почаевскому

О, всесвяты́й и пресла́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш И́ове, при́сный о нас ко Го́споду моли́твенниче и те́плый предста́телю о душа́х на́ших, к тебе́ всеумиле́нно ны́не притека́ем и, помина́юще по́двиги и чудеса́ твоя́, я́же сотвори́л еси́ и твори́ши на земли́, про́сим и мо́лим твою́ благосты́ню: я́коже тве́рдо и неизме́нно потруди́лся еси́ в ве́ре Христа́ Бо́га на́шего, и, сию́ до конца́ в себе́ и во всех при́сных твои́х це́лу и невреди́му сохрани́вый от вся́ких прираже́ний вра́жиих и ересе́й тлетво́рных, си́це и нас в Правосла́вии и единомы́слии укрепи́, отгоня́я моли́твами твои́ми вся́кую тьму неве́рия и неправомы́слия от серде́ц и помышле́ний на́ших; послужи́вый Го́споду и Бо́гу твоему́ де́лы благи́ми и неизрече́нным самоотверже́нием в труде́х, бде́ниих и поще́ниих, наста́ви нас на путь вся́кия доброде́тели и благосты́ни, избавля́я от искуше́ний и грехо́в, удаля́ющих нас от Бо́га и поверга́ющих в бе́здну зла все житие́ на́ше; яви́выйся иногда́ с Пречи́стою Де́вою Богоро́дицею верху́ горы́ Поча́евския во спасе́ние оби́тели твоея́ от наше́ствия и обложе́ния ага́рянскаго, и ны́не ускори́ на по́мощь стране́ на́шей проти́ву всех враго́в на́ших, вне́шних и вну́тренних, утвержда́я мир и тишину́ в земли́ на́шей, да безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́; и всем к тебе́ притека́ющим и припа́дающим к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х и твоея́ по́мощи и заступле́ния тре́бующим неоску́дныя ми́лости незави́стно подава́яй, не оста́ви и нас, си́рых и безпо́мощных, тебе́ моля́щихся, избавля́я от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни. Ей, уго́дниче Бо́жий, при́зри ми́лостивно от Престо́ла Царя́ Сла́вы, Ему́же ты ны́не предстои́ши со Арха́нгелы и А́нгелы и со все́ми святы́ми, на оби́тель твою́ Поча́евскую, е́юже ты дре́вле му́дро пра́вил еси́, назда́в ю́ всехва́льным и ди́вным житие́м твои́м, и сохрани́ ю́ моли́твами твои́ми и вся́кий град, и страну́ и всех отовсю́ду, на мо́ре и на су́ши, в пусты́нях и в заключе́ниих многоразли́чных тебе́ призыва́ющих, от всех зол, ви́димых и неви́димых, да, та́ко твое́ю по́мощию и хода́тайством спаса́еми, в ве́це сем и по сконча́нии живота́ на́шего сподо́бимся ку́пно с тобо́ю сла́вити и воспева́ти всечестно́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому

Тропарь святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому, глас 8

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю,/ Росси́йский целе́бниче, и но́вый к Бо́гу моли́твенниче,/ списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́,/ цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Православия ревнитель и раскола искоренитель, Российский целитель и новый к Богу молитвенник, сочинениями твоими неразумных ты вразумил, лира духовная, Димитрий блаженный, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому, глас 4

Звезду́ Росси́йскую от Ки́ева возсия́вшую,/ и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую,/ всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую,/ ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия,/ той бо все́м вся написа́, я́же к наставле́нию,/ да всех приобря́щет, я́коже Па́вел Христу́,// и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

Перевод: Звезду Российскую в Киеве воссиявшую и через Новгород Северский в Ростов дошедшую, всю же страну нашу учениями и чудесами озарившую, прославим красноречивого учителя Димитрия, ибо он для всех написал все к наставлению, чтобы привести всех ко Христу, как Апостол Павел (1Кор.9:22), и спасти Православием души наши.

Молитва святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому

О, всеблаже́нный святи́телю Дими́трие, вели́кий уго́дниче Хрис­то́в, Златоу́сте Росси́йский, услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки А́нгелы предстои́ши! Умоли́ Его́ благоутро́бие, да не осу́дит нас по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́­кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от Ще́дрого Бо́га, но в сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния. Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни; изба́ви нас возду́шных мыта́рств и наста́ви нас на путь, веду́щий в селе́ния пра́ведных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, зря́щих Бо́жия лица́ неизрече́нную добро́ту. Це́рковь же Святу́ю от раско́лов и ересе́й сохрани́, ве́рных укрепи́, заблужда́ющих обрати́ и всем да́руй вся, я́же ко спасе́нию и сла́­ве Бо́жией подоба́ющая; Оте́чество твое́ сохрани́ от враго́в ненаве́тно, но побора́й ору́жие Крестоно́снаго во́инства; и пода́ждь нам всем твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем от вся́кия беды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ние на́ше, о́тче Дими́трие, и моли́ непреста́нно о нас Всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и поклоня́емаго в Трие́х Ипоста́сех, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Феофилу Киевскому

Тропарь преподобному Феофилу Киевскому, глас 4

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне Фео́филе,/ и Тому́ еди́ному рабо́тати пла́менне возжеле́л,/ непреста́нною моли́твою и юро́дством в пусты́ни Кита́евой подвиза́лся еси,/ уго́дником пече́рским подража́я./ Сего́ ра́ди вопие́м ти́:/ спаса́й на́с моли́твами твои́ми,// преподо́бне о́тче на́ш.

Перевод: С юности Христа возлюбил ты, блаженный Феофил, и Ему единственному служить пламенно желал, непрестанной молитвой и юродством в пустыни Китаевой подвизался ты, угодникам печерским подражая. Потому взываем к тебе: «Спасай нас молитвами твоими, преподобный отче наш».

Кондак преподобному Феофилу Киевскому, глас 8

От ми́ра су́етнаго изше́л еси́/ и в де́брех Кита́ева всели́лся еси́,/ преподо́бне о́тче на́ш Фео́филе./ Непреста́нным псалмопе́нием и юро́дством свои́м/ мно́гих на пу́ть спасе́ния наста́вил еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти́:// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Из мира суетного ушел ты и в дебрях Китаева поселился, преподобный отче наш Феофил. Непрестанным псалмопением и юродством своим многих на путь спасения направил ты. Потому взываем к тебе: «Моли Христа Бога, да спасет души наши».

Молитва преподобному Феофилу Киевскому

О, преди́вный уго́дниче Христо́в, кре́пкий моли́твенниче и засту́пниче, о́тче на́ш Фео́филе! Ты́ от чре́ва ма́тери избра́нный Бо́гом на служе́ние ему́ и ди́вно и́м храни́мый от вся́каго зла́. За твоя́ по́двиги юро́дства Госпо́дь дарова́ тебе́ да́р проро́чества и чудотворе́ний. По за́поведи пастыренача́льника Христа́ ты́ ду́шу свою́ полага́вый за о́вцы ста́да Христо́ва. Ты́ гре́шников та́йных и я́вных гро́зно облича́вый и свои́ми му́дрыми словесы́ к покая́нию и исправле́нию и́х приводи́вый. Ты́ приходя́щих к тебе́ больны́х и ско́рбных не отверга́л еси́. Ты́ бы́л все́м я́ко оте́ц чадолюби́вый и па́стырь до́брый. И ны́не услы́ши на́с, с ве́рою призыва́ющих тя́ и усе́рдно припа́дающих к ра́це моще́й твои́х, о́тче на́ш Фео́филе. Испроси́ у Всеми́лостиваго Бо́га ми́р Це́ркви на́шей правосла́вней во оте́чествии твое́м. Вразуми́ и обрати́ еретико́в и раско́льников в ло́но Ма́тери Це́ркви. Па́стырям на́шим ре́вность о спасе́нии люде́й, лю́дем же послуша́ние Святе́й Це́ркви и ре́вность защища́ти ве́ру правосла́вную испроси́. Умоли́ Небе́снаго Отца́ все́м на́м пода́ти коему́ждо по проше́нию его́: ю́ным в правосла́вней ве́ре возраста́ние, ста́рым и немощны́м подкрепле́ние и утеше́ние, боля́щим исцеле́ние, сирота́м и безпомо́щным заступле́ние и неча́янную ра́дость, заблу́ждшим и согреша́ющим исправле́ние. И все́м на́м испроси́ теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние. Согре́й огне́м Боже́ственной любви́ охладевшия сердца́ на́ша. Помози́ на́м испра́вити жи́знь на́шу грехо́вную, дабы́ безбе́дно прейти́ мыта́рства де́монов лю́тых и водвори́тися во оби́телех Отца́ Небе́снаго, дабы́ вку́пе с тобо́ю и со все́ми святы́ми воспева́ти всесвято́е и великоле́пое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученикам Терентию, Публию, Африкану и иже с ними

Кондак мученикам Терентию, Публию, Африкану и иже с ними, глас 2

Му́ченическая честна́я па́мять прии́де дне́сь,/ веселя́щи вся́ческая,/ Тере́нтия прему́драго и дружи́ны его́./ Те́пле у́бо стеце́мся, да прии́мем исцеле́ния,/ си́и бо благода́ть от Бо́га прия́ша Ду́ха Свята́го// исцеля́ти неду́ги ду́ш на́ших.

Перевод: Сегодня настал день празднования памяти почитаемых мучеников, день, радующий всех, Терентия премудрого и дружины его. Поэтому соберемся усердно, чтобы получить исцеления, потому что они получили от Бога благодать Святого Духа исцелять болезни душ наших.

Священномученику Кириаку, архиепископу Иерусалимскому

Тропарь священномученику Кириаку, архиепископу Иерусалимскому, глас 4

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче Кириа́че,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: И нравам Апостольским сопричастником, и престола их наследником став, делами ты, Богодухновенный, восхождения к созерцанию достиг; потому слово истины право возвещая, ты за веру пострадал до крови, священномученик Кириак, ходатайствуй пред Христом Богом о спасении душ наших.

Ин тропарь священномученику Кириаку, архиепископу Иерусалимскому, глас 4

Бла́гости научи́вся, и трезвя́ся во все́х,/ благо́ю со́вестию священноле́пно обо́лкся,/ поче́рпл еси́ от сосу́да избра́ннаго неизрече́нная/ и, ве́ру соблю́д, ра́вное тече́ние соверши́л еси́,/ священному́чениче Кириа́че,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Добродетели обученный и умеренный во всем, доброй совестью достойно священства облеченный, ты от Павла почерпнул – сосуда избранного – неизреченное и, веру сохранив, окончил равный с ним путь, священномученик Кириак, ходатайствуй пред Христом Богом о спасении душ наших.

Кондак священномученику Кириаку, архиепископу Иерусалимскому, глас 4

Во святи́телех благоче́стно пожи́в,/ и муче́ния путь проше́д,/ и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы,/ и побо́рник быв твоему́ ста́ду, богому́дре./ Те́мже тя почита́юще та́йно вопие́м ти:/ от бед изба́ви ны при́сно твои́ми мольба́ми,// о́тче наш Кириа́че.

Перевод: В сане святительском благоговейно послужив, и мучения путь пройдя, ты упразднил идольские жертвы и стал защитником твоего стада, Богомудрый. Потому, почитая тебя, таинственно взываем тебе: «От бед избавляй нас всегда твоими мольбами, отче наш Кириак!»

Преподобному Арсению Каппадокийскому

Тропарь преподобному Арсению Каппадокийскому, глас 3

Житие́ богоуго́дное до́бре сконча́в,/ сосу́д че́стен Уте́шителя яви́лся еси́, богоно́сне Арсе́ние,/ чуде́с благода́ть прии́м, всем подае́ши ско́рое вспоможе́ние,/ о́тче преподо́бне,/ Христу́ Бо́гу моли́ся// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Перевод: Жизнь богоугодную прекрасно завершив, ты стал почитаемым вместилищем Утешителя, Богоносный Арсений, получив благодать чудотворений, ты всем подаешь быструю помощь, отче преподобный, Христу Богу молись даровать нам великую милость.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Флп.1:27–2:4; Лк.6:17–23)

Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых, под тем условием, если все это Сына Человеческого ради; ублажается, значит, жизнь, окруженная всякого рода нуждами и лишениями. Утехи, довольство, почет, по слову сему, не представляют собою блага; да оно так и есть. Но пока в них почивает человек, он не сознает того. Только когда высвободится из обаяния их – видит, что они не представители блага, а только призраки его. 

Душа не может обойтись без утешений, но они не в чувственном; не может обойтись без сокровищ, но они не в золоте и серебре, не в пышных домах и одеждах, не в этой полноте внешней; не может обойтись без чести, но она не в раболепных поклонах людских. Есть иные утехи, иное довольство, иной почет, – духовные, душе сродные. Кто их найдет, тот не захочет внешних; да не только не захочет, а презрит и возненавидит их ради того, что они заграждают духовные, не дают видеть их, держат душу в омрачении, опьянении, в призраках. Оттого такие вседушно предпочитают нищету, прискорб­ность и безвестность, чувствуя себя хорошо среди них, как в безопасной какой-нибудь ограде от обаяния прелестями мира. Как же быть тем, к кому все это идет само собою? Быть в отношении ко всему тому, по слову Св. апостола, как не имеющий ничего.

Притча дня

Некий монах усердно молился, говоря:

— Господи, ты милостив и терпелив, так почему же спасти душу так тяжело и почему ад полон грешниками?

Он долго молился, задавая Богу этот вопрос. И вот, наконец, является к нему Ангел Божий и говорит:

— Пойдем, я покажу тебе пути, которыми ходят люди.

Они вышли из кельи, и Ангел повел старца в лес.

— Видишь того дровосека, который несет на себе тяжкую вязанку дров и не хочет сбросить хоть немного для облегчения? — спросил Херувим. — Точно так же некие люди несут на себе свои грехи и не хотят каяться.

После Ангел показывает старцу колодец с водой и говорит:

— Видишь безумца, который черпает из колодца воду решетом? Так и люди каются. Черпают благодать прощения, а затем снова грешат, и благодать утекает, как вода сквозь решето.

Снова показывает Ангел монаху человека и молвит:

— Видишь ли того, который положил поперек лошади бревно и силится верхом въехать в храм Божий, а бревно в дверях застревает? Так люди свои добрые дела творят — без смирения и в гордыне, — не зная им цену. А теперь, сам, старче, посуди, легко ли Богу спасать таких людей, сообразуя милость с правосудием Своим?

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест

(24 голоса: 4.92 из 5)