Воскресенье
Старый стиль
23 февраля
Воскресенье Новый стиль
8 марта

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы
Проповедь «Св. блж. Матрона Московская,
некоторые мысли…»
Литургия Преждеосвященных Даров
для детей

Утр. - Ев. 6-е, Лк. XXIV:36-53 (зач. 114). Лит. - Евр. I:10 - II, 3 (зач. 304). Мк. II:1-12 (зач. 7). Свт.: Евр. VII:26 - VIII, 2 (зач. 318). Ин. X:9-16 (зач. 36). Литургия св. Василия Великого.

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

Тропарь святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому , глас 8

Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́,/ пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому , глас 8

Правосла́вию наста́вниче, святи́телем украше́ние,/ богосло́вцем побо́рниче непобеди́мый, Григо́рие чудотво́рче,/ Солу́ню вели́кая похвало́, пропове́дниче благода́ти,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

показать все

Кондак святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому, глас 8

Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н,/ Богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́,/ воспева́ем тя Григо́рие Богоглаго́льниче:/ но я́ко ум Уму́ Пе́рвому предстоя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м:// ра́дуйся пропове́дниче благода́ти.

Кондак святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому, глас 4

Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся,/ при две́рех суд, воста́нем у́бо постя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лостынями, зову́ще:/ согреши́хом па́че песка́ морска́го,/ но осла́би, Соде́телю всех,// я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Молитва святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

О, треблаже́нная и честна́я вои́стину и превожделе́нная главо́, безмо́лвия держа́во, мона́шествующих сла́во, о́бщее богосло́вов и отце́в и учи́телей украше́ние, апо́столов сподви́жниче, испове́дников и му́чеников безкро́вный ревни́телю и венча́телю словесы́ и дея́ньми и благоче́стия побо́рниче и воево́до взбра́нный, боже́ственных догма́тов высо́кий изъясни́телю и учи́телю, пре́лести многоразли́чных ересе́й потреби́телю, всея́ Це́ркве Христо́вы предста́телю, и стра́же, и изба́вителю! Ты́ и преста́влься ко Христу́ назира́еши у́бо и ны́не ста́до твое́ и всю́ Це́рковь свы́ше, боле́зни разли́чныя исцеля́я и словесы́ твои́ми вся́ управля́я, и е́реси изгоня́я, и многообра́зных страсте́й избавля́я. Приими́ же и на́ше сие́ моле́ние и изба́ви на́с от страсте́й и искуше́ний, и треволне́ний, и бе́д, и осла́бу и ми́р и благоде́нствие на́м пода́ждь, о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, Ему́же сла́ва и держа́ва подоба́ет со безнача́льным Его́ Отце́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

О, всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Григо́рие! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от на́с гре́шных к тебе́ прибега́ющих и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода Бо́га на́шего Иису́са Христа́, я́ко да, призре́в на ны́ ми́лостивно, да́рует на́м согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных проще́ние, и по вели́цей Свое́й ми́лости изба́вит на́с от бе́д, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих на́с; да пода́ст земли́ плодоно́сие, и вся́, я́же на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует на́м сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии, и да сподо́бит на́с гре́шных и недосто́йных Небе́снаго Ца́рствия Своего́, со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

Все́х правосла́вных наста́вниче и Це́ркви сия́ние, о́тче Григо́рие, вся́каго обстоя́ния на́с изба́ви, боже́ственной ико́не твое́й припа́дающе ве́рою, свобожда́я от навожде́ния на на́с вра́жия, ты́ бо помо́щник на́ш явля́ешися и исполня́ешися и исполня́еши при́сно проше́ния све́тло ублажа́ющих тя́, на вся́ко вре́мя моля́ся Трисия́нной Тро́ице, Е́йже подоба́ет ве́лия сла́ва, че́сть и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Поликарпу, епископу Смирнскому

Тропарь священномученику Поликарпу, епископу Смирнскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ния обре́л еси́, Богодохнове́нне,/ в виде́ния восхо́д./ Сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Полика́рпе,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Поликарпу, епископу Смирнскому, глас 1

Плоды́ слове́сныя Го́сподеви принося́,/ Полика́рпе му́дре, доброде́телей же́ртвы,/ те́мже и от Бо́га досто́ин иера́рх просла́вился еси́./ Сего́ ра́ди днесь, просве́щшеся твои́ми словесы́,/ воспева́ем твою́ достохва́льную па́мятъ,// сла́вяще Го́спода.

Блаженной Матроне Московской

Тропарь блаженной Матроне Московской, глас 4

Земли́ Ту́льския прозябе́ние,/ гра́да Москвы́ ангелоподо́бная вои́тельнице/ блаже́нная ста́рице Матро́но./ От рожде́ния в слепоте́ теле́сней до конца́ свои́х дней пребы́вшая./ Но от Бо́га ще́дро духо́вное зре́ние прия́вшая,/ прозорли́вице и моли́твеннице./ Наипа́че дар исцеле́ния боле́зней стяжа́вшая./ Помога́й всем с ве́рою к тебе́ притека́ющим и прося́щим в боле́знех душе́вных и теле́сных,// ра́досте на́ша.

Перевод: Земли Тульской произрастание, города Москвы подобная ангелам подвижница, блаженная старица Матрона. С рождения в телесной слепоте до конца своих дней пребывшая, но от Бога щедро духовное зрение принявшая, провидица и молитвенница. Более всего получившая дар исцеления болезней. Помогай в душевных и телесных болезнях всем с верой к тебе приходящим и просящим, радость наша.

Ин тропарь блаженной Матроне Московской, глас 2

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну,/ земли́ Ту́льския процвете́ние/ и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние,/ восхва́лим днесь, ве́рнии./ Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши,/ све́том Христо́вым просвети́ся/ и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся./ Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши,/ ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т// и мо́лится о душа́х на́ших.

Перевод: Умудренную Богом блаженную старицу Матрону, процветшую на Тульской земле и преславно украсившую город Москву, восславим сегодня, верующие. Ибо она, не познав дневного света, просветилась светом Христовым и обогатилась даром прозрения и исцеления. На земле же быв переселенкой и странницей, сейчас в чертогах Небесных престолу Божию предстоит и молится о наших душах.

Кондак блаженной Матроне Московской, глас 7

К служе́нию Христо́ву/ от чре́ва ма́терня предызбра́нная,/ пра́ведная Матро́но,/ стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи,/ тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши,/ Бо́гу угоди́ла еси́./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя:/ помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти,// ста́рице блаже́нная.

Перевод: На служение Христу изначально избранная от материнского чрева, праведная Матрона, путем скорбей и печалей шествуя, проявив твердую веру и благочестие, ты угодила Богу. Потому, почитая твою память, молим тебя: помоги и нам находиться в Божией любви, блаженная старица.

Молитва блаженной Матроне Московской

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи, и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чныя чудеса́ источа́ющи. При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниих дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая блаженной Матроне Московской

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, услы́ши и приими́ ны́не нас, гре́шных, моля́щихся тебе́, навы́кшая во всем житии́ твое́м приима́ти и выслу́шивати всех стра́ждущих и скорбя́щих, с ве́рою и наде́ждою к твоему́ заступле́нию и по́мощи прибега́ющих, ско́рое поможе́ние и чуде́сное исцеле́ние всем подава́ющи; да не оскудее́т и ны́не милосе́рдие твое́ к нам, недосто́йным, мяту́щимся в многосу́етнем ми́ре сем и нигде́же обрета́ющим утеше́ния и сострада́ния в ско́рбех душе́вных и по́мощи в боле́знех теле́сных: исцели́ боле́зни на́ша, изба́ви от искуше́ний и мучи́тельства диа́вола, стра́стно вою́ющаго, помози́ донести́ жите́йский свой крест, снести́ вся тя́готы жития́ и не потеря́ти в нем о́браз Бо́жий, ве́ру правосла́вную до конца́ дней на́ших сохрани́ти, упова́ние и наде́жду на Бо́га кре́пкую име́ти и нелицеме́рную любо́вь к бли́жним; помози́ нам по отше́ствии из жития́ сего́ дости́гнути Ца́рствия Небе́снаго со все́ми угоди́вшими Бо́гу, прославля́юще милосе́рдие и бла́гость Отца́ Небе́снаго, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Поликарпу Брянскому

Тропарь преподобному Поликарпу Брянскому, глас 1

Ве́трилом креста́ душе́вный кора́бль окорми́в,/ жите́йская кра́сная оста́вил еси́,/ и от мирска́го мяте́жа изше́д,/ плотски́я по́хоти воздержа́нием мно́гим, о́тче, умертви́л еси́,/ поще́нием и слеза́ми, моли́твами и пе́сньми непреста́нно прилепля́яся Бо́гу:/ те́мже и жили́ще досто́йно Ду́ха Пресвята́го показа́лся еси́./ Моли́, Полика́рпе преподо́бне, Христа́ Бо́га// оставле́ние прегреше́ний дарова́ти нам и ве́лию ми́лость.

Кондак преподобному Поликарпу Брянскому, глас 4

Я́коже оте́ц духо́вно, князь чу́вственно,/ лю́дем Росси́йским яви́лся еси́, преподо́бне Полика́рпе:/ мудрова́ние бо и сла́ву мирску́ю презре́в,/ Боже́ственным зако́ном после́довал еси́,/ мона́хом же был тве́рдое укрепле́ние и свети́льник све́тел,/ те́мже восхваля́юще честну́ю па́мять твою́, зове́м ти:// моли́ Христа́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Молитва преподобному Поликарпу Брянскому

О, па́стырю до́брый, наста́вниче неусы́пный, преподо́бне о́тче Полика́рпе, ты от мяте́жа ми́ра сего́ изше́д, отверже́нием благ преходя́щих ева́нгельски Христу́ после́довал еси́, и равноа́нгельное житие́ пожи́в, Безпло́тных по́чести сподо́бился еси́; того́ ра́ди па́мятуя любо́вь твою́ к лю́дям ти сро́дным, я́ко ча́до ко отцу́, к тебе́ прибега́ем и мо́лимся со умиле́нием: бу́ди щит несокруши́м Святе́й Це́ркви Правосла́вней и оте́честву на́шему, во́инству, я́ко сора́тник, и споспешеству́й в побе́дах на супоста́ты. Изба́ви, о преподо́бне уго́дниче Бо́жий, от вся́каго наве́та вра́жия гра́ды и ве́си страны́ Росси́йския и не оста́ви заступле́нием твои́м нас немощны́х, грехи́ и скорбьми́ мно­́гими обремене́нных: умоли́ бла́гость Христа́ Бо́га на́шего дарова́ти нам по́мыслов мир, от па́губных страсте́й и вся́кия скве́рны воздержа́ние, братолю́бие и́скреннее, благоче́стие нелицеме́рно и да не во зло обрати́м блага́я, нам свы́ше вы́ну посыла́емая. Озари́, преблаже́нне, ум наш све́том лица́ Бо́жия, и́же ны́не осиява́ет тя; укрепи́ благода́тиею Госпо́днею произволе́ние на́ше, да утверди́вшеся в зако́не Христо́ве, неле́ностно тече́м по пути́ за́поведей святы́х; осени́ го́рним твои́м благослове́нием нас и всех в ско́рбех су́щих, бе́ды и боле́зньми душе́вными и теле́сными обдержи́мых, исцеле́ние, утеше́ние и избавле́ние им да́руя; над все́ми же си́ми испроси́ свы́ше рабо́м твои́м дух кро́тости и смире́ния, дух терпе́ния и покая́ния, да про́чее вре́мя живота́ на́шего иждиве́м в ве́ре и сокруше́нии серде́чнем и та́ко в час сконча́ния и разреше́ния от уз пло́ти благода́рне восхва́лим просла́вльшаго тя Го́спода, Безнача́льнаго Отца́, Единоро́днаго Его́ Сы́на и Единосу́щнаго Всеблага́го Ду́ха, Тро́ицу Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собору преподобных отцев Киево-Печерских

Тропарь Собору преподобных отцев Киево-Печерских, глас 2

Егда́ снидо́сте во гро́бы/ и саме́х себе́ заключи́сте,/ тогда́, стра́сти умертви́вше плотски́я,/ спогребо́стеся Христу́, Богоно́снии,/ и диа́вольския в подзе́мных разруши́сте огра́ды.// Сего́ ра́ди А́нгели венцы́ с Небе́с вам подаю́т.

Перевод: Когда собрались вы в пещерах и самих себя затворили, тогда, умертвив страсти телесные, погребли себя со Христом, Богоносные, и разрушили там, в пещерах, диавольские сети. Потому ангелы венцы с Небес вам подают.

Тропарь Собору преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах, глас 4

Столп огнезра́чный и светоно́сное со́лнце,/ возсия́вшее на горе́ Пече́рстей,/ вели́каго Анто́ния со всем собо́ром Богоно́сных оте́ц/ приво́дим Тебе́, Христе́, в моли́тву,/ и́хже ра́ди мо́лим,/ пода́ждь оби́тели на́шей благода́ть// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Столп огненный и светоносное солнце, воссиявшее на горе Печерской, великого Антония со всем собранием Богоносных отцов представляем Тебе, Христос, на молитву, их же ради молим, подай обители нашей благодать и душам нашим великую милость.

Тропарь Собору преподобных отцев Киево-Печерских, в Дальних пещерах

Мы́сленное со́лнце и све́тлую луну́,/ первонача́льных Пече́рских,/ со всем собо́ром преподо́бных днесь почти́м,/ ти́и бо, церко́вную твердь озаря́юще,/ просвеща́ют во тьме страсте́й бе́дствующих,/ и подаю́т от Христа́ Бо́га моли́твами свои́ми по́мощь во всех ско́рбех,// и душа́м на́шим про́сят избавле́ния.

Перевод: Духовное солнце и славную луну, первоначальников Печерских, со всем собранием преподобных сегодня почтим, ибо они, озаряя небо церковное, просвещают бедствующих во тьме страстей и подают от Христа Бога молитвами своими помощь во всех скорбях и душам нашим просят искупления.

Кондак Собору преподобных отцев Киево-Печерских, глас 2

Лик по́стнический собра́ся у́мне,/ мы́сленныма зря́ще очи́ма,/ прииди́те, лю́дие, хвала́ми почти́м,/ и, покланя́ющеся моще́м их,/ любо́вныя принесе́м да́ры,/ ти́и бо суть к Бо́гу хода́таи// и моли́твенницы о душа́х на́ших.

Перевод: Собрание постников явившееся нам духовно, созерцая мысленным зрением, придите, люди, хвалами почтим и, поклоняясь мощам их, с любовью принесем дары, ибо они ходатаи к Богу и молитвенники о душах наших.

Ин кондак Собору преподобных отцев Киево-Печерских, глас 8

Отцы́ всечестни́и, ли́че Богокра́сный,/ чуде́с мно́гих исто́чницы, ми́ро источа́ющии,/ сокро́вища краснобога́тная Госпо́дня, в земли́ сокрове́нная,/ не преста́йте, мо́лим вы, о нас моли́тися ко Го́споду, да зове́м вам:// ра́дуйтеся, всему́ ми́ру свети́льницы.

Перевод: Отцы всеми почитаемые, собрание Богом украшенное, чудес многих источники, миро источающие, сокровища богатые Господни, в земле сокрытые, не переставайте, молим вас, о нас молиться ко Господу, да взываем к вам: «Радуйтесь, всему миру светильники».

Молитва всем преподобным отцам Киево-Печерским

О, уго́дницы Христо́вы, преподо́бнии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие и вси́ святи́и Ки́ево-Пече́рстии, свети́льницы пресве́тлые, свя́тостию и́ноческаго жития́ пе́рвые просия́вшии на земле́ Росси́йстей, покрови́тели гра́да Ки́ева и всего́ оте́чества на́шего! К ва́м, моли́твенникам те́плым и предста́телям непосты́дным, усе́рдно притека́ем, в ну́ждах и ско́рбях на́ших утеше́ния и по́мощи прося́ще. Помози́те на́м, раба́м Бо́жиим (имена́), засту́пницы на́ши! Утверди́те на́с в ве́ре святе́й, сохрани́те Це́рковь Бо́жию от па́губных ересе́й и раско́лов, научи́те на́с всегда́ твори́ти за́поведи Бо́жия и вся́ преда́ния церко́вная, от оте́ц на́м запове́данная, бу́дите на́м благосе́рдые отцы́ и те́плые моли́твенницы, я́ко да просла́вим и́мя Живонача́льныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Евр.1:10–2:3; Мк.2:1–12)

«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин.10:9). Это то же, что в другом месте говорит Господь: «никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин.14:6).

И еще ближе подтвердил Он то же, когда сказал: «без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5).

Тот и христианин, кто весь во Христе, и кто, что ни имеет в себе ценного, все то от Христа имеет. Оправдание у него Христово, и тело его тоже Христово. Спасающийся потому спасается, что облечен во Христа. В этом только положении он имеет доступ к Отцу. Мы – отпадшие от Бога и за то подгневны. Только тогда правда Божия отступает и милость Его простирается к нам и нас приближающихся принимает, когда мы приближаемся во Христе и о Христе.

Печать Христова отпечатлевается на всем естестве христианина, и носящий ее пойдет посреди сени смертной и не убоится зла. Для того, чтобы быть такими, мы имеем Таинства – Крещение и Причащение, посредствуемое у грешащих по Крещении покаянием. Но это от лица Господа; с нашей же стороны, для принятия их, должны образоваться в духе приимательные расположения – вера, которая исповедует: я погибший и спасаюсь только Господом Иисусом Христом; любовь, которая ревнует все посвящать Господу Спасителю, ничего не щадя; упование, которое, ничего от себя не чая, уверено, что не будет оставлено Господом, но всякую будет иметь от Него помощь – и внутреннюю, и внешнюю – во всю жизнь, пока взято будет туда, где Он Сам.

Притча дня

Долго ли каяться?

Брат спрашивал авву Пимена: «Я сделал великий грех и хочу каяться три года».

«Много», – говорит ему Пимен. «Или хотя один год», – говорил брат. «И то много», – сказал опять старец. Бывшие у старца спросили: «Не довольно ли сорока дней?». «И это много, – сказал старец. – Если человек покается от всего сердца и более уже не будет грешить, то и в три дня примет его Бог».

… покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением (Иез.18:30)

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Книги, статьи, стихи
Практические советы

Надо нудить себя и против воли делать усердные поклоны; это нужно против гордости нашей, гнездящейся в глубине сердца. Гордость не любит кланяться.
праведный Иоанн Кронштадтский

Помню отец Тихон, когда стал старым и не мог подниматься на ноги, когда делал земные поклоны, привязывал к потолку толстую верёвку и поднимался, хватаясь за неё. Так он продолжал делать земные поклоны и поклоняться Богу со благочестием практически до самых последних дней своей жизни.
преподобный Паисий Святогорец, «О молитве»

Случайный тест

(0 голосов: 0 из 5)