Ваш город - Сиэтл?

Для получения календаря в соответствии с Вашей временной зоной - пожалуйста, укажите город.

Не найден город с таким названием. Пожалуйста, укажите другой (например, ближайший региональный центр).

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Утр. - Мф. XI:27-30 (зач. 43). Лит. - Прп.: Гал. V:22 - VI, 2 (зач. 213). Лк. VI:17-23 (зач. 24).

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской

Тропарь праведной Иулиании Лазаревской, Муромской, глас 4

Просвети́вшися Боже́ственною благода́тию,/ и по сме́рти све́тлость жития́ твоего́ яви́ла еси́:/ источа́еши бо ми́ро благово́нное всем боля́щим на исцеле́ние,/ с ве́рою приходя́щим к моще́м твои́м,/ пра́ведная ма́ти Иулиани́е,/ Христа́ Бо́га моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак праведной Иулиании Лазаревской, Муромской, глас 8

Скоропослу́шливую помо́щницу вси, су́щии в беда́х и боле́знех,/ воспое́м Иулиани́ю святу́ю,/ та бо в ми́ре богоуго́дно поживе́/ и ми́лостыню к ни́щим безме́рну показа́,// сего́ ра́ди обре́те благода́ть чуде́с Бо́жиим ве́дением.

показать все

Молитва праведной Иулиании Лазаревской, Муромской

Утеше́ние на́ше и похвала́, Иулиани́е, голуби́це Богому́драя, я́ко фи́никс, пресла́вно процве́тшая, криле́ доброде́телей свяще́нне и посребре́нне иму́щая, и́миже на высоту́ Ца́рствия Небе́снаго возлете́ла еси́! Похва́льная пе́ния па́мяти твое́й ра́достно днесь прино́сим, поне́же Христо́с нетле́нием чуде́сным тя увенча́ и благода́тию исцеле́ний тебе́ просла́ви. Зане́ любо́вию Христо́вою уязви́вшися, от мла́дости чистоту́ душе́вную и теле́сную храни́ла еси́, пост же и воздержа́ние возлюби́ла еси́, и́миже, помога́ющей ти благода́ти, вся стра́сти ми́ра сего́ попра́ла еси́, и, я́ко пчела́, му́дро цвет доброде́телей изыска́вши, пресла́дкий мед Свята́го Ду́ха в се́рдце свое́ всели́ла еси́ и, еще́ во пло́ти бы́вши, посеще́ния Богома́тере сподо́билася еси́. Приле́жно у́бо тя мо́лим: моли́ся, госпоже́, да пода́ст нам в Тро́ице сла́вимый Бог твои́ми моли́твами многоле́тно здра́вие же и спасе́ние, тишину́ и изоби́лие плодо́в земны́х и на враги́ побе́ды и одоле́ния. Сохрани́ предста́тельством твои́м, преподо́бная ма́ти, страну́ Росси́йскую и град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския неврежде́нны от всех наве́т и ко́зней вра́жиих. Помяни́, госпоже́, убо́гия рабы́ твоя́, днесь в моли́тве тебе́ предстоя́щия, но чрез все житие́ свое́ па́че всех челове́к прегреши́вшия, оба́че те́плое покая́ние о сих принося́щия и твои́ми к Бо́гу моли́твами оставле́ние грехо́в получи́ти прося́щия, я́ко да, грехо́вных страсте́й свободи́вшеся, благода́рственное пе́ние тебе́ приноси́ти при́сно потщи́мся и просла́вим всех благи́х Пода́теля Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Серафиму Саровскому

Тропарь преподобному Серафиму Саровскому, глас 4

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне,/ и Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́,/ умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:// спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Кондак преподобному Серафиму Саровскому, глас 2

Ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́,/ и та́мо а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви/ и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́./ Те́мже вопие́м ти:// ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Молитва преподобному Серафиму Саровскому

О, пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от тебе́ тощ и неуте́шен отъи́де, но всем в сла́дость бысть виде́ние ли́ка твоего́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к Небе́сному упокое́нию, николи́же любо́вь твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Те́мже и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй, вознеси́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду Сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию научи́т нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Флп.1:27–2:4; Лк.6:17–23)

Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых, под тем условием, если все это Сына Человеческого ради; ублажается, значит, жизнь, окруженная всякого рода нуждами и лишениями. Утехи, довольство, почет, по слову сему, не представляют собою блага; да оно так и есть. Но пока в них почивает человек, он не сознает того. Только когда высвободится из обаяния их – видит, что они не представители блага, а только призраки его. 

Душа не может обойтись без утешений, но они не в чувственном; не может обойтись без сокровищ, но они не в золоте и серебре, не в пышных домах и одеждах, не в этой полноте внешней; не может обойтись без чести, но она не в раболепных поклонах людских. Есть иные утехи, иное довольство, иной почет, – духовные, душе сродные. Кто их найдет, тот не захочет внешних; да не только не захочет, а презрит и возненавидит их ради того, что они заграждают духовные, не дают видеть их, держат душу в омрачении, опьянении, в призраках. Оттого такие вседушно предпочитают нищету, прискорб­ность и безвестность, чувствуя себя хорошо среди них, как в безопасной какой-нибудь ограде от обаяния прелестями мира. Как же быть тем, к кому все это идет само собою? Быть в отношении ко всему тому, по слову Св. апостола, как не имеющий ничего.

Притча дня

Услышал человек, что на свете есть Правда. Пошел ее искать. Видит – идет ему на встречу навстречу Ложь.
– Куда человек путь держишь? – спрашивает.
– Иду Правду искать.
– Вот, хорошо, – говорит Ложь. – Я тоже хочу хоть раз ее увидеть. Пойдем вместе!
Пришли они в один город, спрашивают:
– Правда здесь есть?
– Была, да ушла только что, куда – не знаем.
Пошли человек и Ложь дальше. Пришли в другой город, спрашивают:
– Была здесь Правда?
– Была, была, – отвечают. – Где-то здесь неподалеку ходит. А кто это с тобой? – спрашивают.
– Это – Ложь, – отвечает человек.
– Да кто же может Правду вместе с Ложью найти? – удивляются люди. – Ты Ложь-то прогони!
– И то верно, – говорит человек.
Прогнал он от себя Ложь, смотрит, а к нему уже Правда сама навстречу идет.
– Здравствуй, – говорит, – добрый человек.
Вот чудеса-то.

«...Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин.13:36)

Проповедь дня

Книги, статьи, стихиСлучайный тест

(21 голос: 4.62 из 5)