Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Утр.: Лк. 6:17–23 (зач. 24). Лит.: Тит. 1:15–2:10 (зач. 301). Лк. 20:19–26 (зач. 101). И за субботу (под зачало): Еф. 1:16–23 (зач. 218). Лк. 12:32–40 (зач. 67). Прп.: Гал. 5:22–6:2 (зач. 213). Мф. 11:27–30 (зач. 43).

Евангелие и Апостол дня

Лк.6:17-23
Тит.1:15-2:10
Лк.20:19-26
Еф.1:16-23
Лк.12:32-40
Гал.5:22-6:2
Мф.11:27-30
О миссионере и организации миссионерской
работы в приходе

Тропари, кондаки, молитвы и величания

В пятницу, св. Кресту

Тропарь в пятницу, св. Кресту, глас 1

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Перевод: Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Даруй победы над врагами православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Кондак в пятницу, св. Кресту, глас 4

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Перевод: Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, – да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы.

показать все

Преподобному Савве Освященному

Тропарь преподобному Савве Освященному, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Са́вво о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Слез твоих потоками ты возделал бесплодную пустыню, и из глубины стенаниями плод трудов своих умножил во сто крат, и сделался светилом вселенной, сияя чудесами, Савва, отче наш; моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак преподобному Савве Освященному, глас 8

Я́ко от младе́нства Бо́гу же́ртва непоро́чная/ прине́слся еси́ доброде́телию, Са́вво блаже́нне,/ садоде́латель быв благоче́стия./ Те́мже был еси́ преподо́бных удобре́ние,/ граждани́н же пусты́нный достохва́лен./ Те́мже зове́м ти:// ра́дуйся, Са́вво пребога́те.

Перевод: От младенчества Богу принесенный добродетелью, как жертва непорочная, Савва блаженный, ты стал преподобных украшением и гражданином пустыни достохвальным. Потому взываем тебе: «Радуйся, Савва славный!».

Молитва преподобному Савве Освященному

О, преди́вный и всехва́льный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче Са́вво! Днесь (во святе́м хра́ме твое́м) благогове́йно предстоя́ще пред свято́ю ико́ною твое́ю и ра́достно соверша́юще пресве́тлую па́мять твою́, ублажа́ем тя засту́пника на́шего. Почита́юще же твое́ ве́лие дерзнове́ние пред Го́сподом, смире́нно мо́лим тя, преблаже́нне приими́ ми́лостивно от нас хвале́бное пе́ние сие́, от любве́ и усе́рдия тебе́ приноси́мое. И, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, потщи́ся Богоприя́тным твои́м хода́тайством испроси́ти у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих, я́ко да проба́вит вели́кия и бога́тыя ми́лости Своя́ на нас гре́шных, да пода́ст нам дух пра́выя ве́ры, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да изба́вит от бед и напа́стей, да низпослет вся поле́зная ко спасе́нию душ на́ших. Всем же правосла́вным да низпослет мир, тишину́, безмяте́жие, усе́рдие ко исполне́нию за́поведей Его́, изоби́лие плодо́в земны́х; да изба́вит всю Росси́йскую страну́ от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, уго́дниче Бо́жий! Не пре́зри моле́ний на́ших, но услы́ши нас моля́щихся тебе́, и под кро́вом заступле́ния твоего́ сохрани́ нас (и оби́тель сию́) ненаве́тны от враго́в ви́димых и неви́димых, да сподо́бимся сконча́ти житие́ на́ше в покая́нии и восприи́мем ве́чная блага́я во ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, иде́же восхва́лим с тобо́ю и все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священноисповеднику Сергию Касимовскому (Правдолюбову)

Тропарь священноисповеднику Сергию Касимовскому (Правдолюбову), глас 5

Па́стырскаго служе́ния пра́вило,/ неуста́нный пропове́дниче сло́ва Бо́жия,/ послуша́ния священнонача́лию наста́вниче,/ еди́нства церко́внаго ревни́телю,/ Се́ргие испове́дниче Христо́в,/ Его́же моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Пастырского служения пример, неустанный проповедник слова Божиего, послушания священноначалию наставник, единства церковного ревнитель, Сергий исповедник Христов, Его же моли о спасении душ наших.

Кондак священноисповеднику Сергию Касимовскому (Правдолюбову), глас 2

Во свяще́нницех благоче́стно пожи́в/ и мно́гажды темни́чное злострада́ние и поноше́ние претерпе́в/ вы́шнюю ра́дость и сла́ву насле́довал еси́/ сего́ ра́ди почита́ем тя́ усе́рдно вопию́ще// от бе́д изба́ви на́с твои́ми моли́твами, Се́ргие, испове́дниче Христо́в.

Перевод: Благочестиво послужив священником и претерпев неоднократные тюремные заключения и унижения, высочайшую радость и славу наследовал ты, потому почитаем тебя, усердно взывая: «От бед избавь нас твоими молитвами, Сергий, исповедник Христов».

Молитва священноисповеднику Сергию Касимовскому (Правдолюбову)

О, Святы́й уго́дниче Бо́жий и испове́дниче Се́ргие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на небесе́х вене́ц пра́вды, его́ же угото́вал Госпо́дь все́м лю́бящим его́. Сего́ ра́ди и мы́, духо́вная ча́да твоя́, ра́дуемся о пресла́вном сконча́нии жи́тельства твоего́ и чти́м святу́ю па́мять твою́. Ты́ же, предстоя́ престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти на́м вся́кое прегреше́ние и помощи́ на́м ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́каго зла́, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Рим.11:13–24; Мф.11:27–30)

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). О, божественного, о любезного, о сладчайшего Твоего гласа! Пойдемте же все вслед зовущего нас Господа! Но наперед надо восчувствовать, что нам трудно и тяжело восчувствовать, то есть, что у нас грехов много, и грехи эти тяжки. От этого чувства родится потребность искать себе облегчения. Вера укажет тогда нам единственное прибежище в Господе Спасителе, и шаги наши сами собою направятся к Нему. 

Душа, возжелавшая избавиться от грехов, знает, что сказать Господу: «возьми бремя от меня тяжкое, греховное, а я возьму иго Твое благое». И бывает так: Господь прощает грехи, а душа начинает ходить в заповедях Его. И заповеди – иго, и грехи – бремя. Но, сличив то и другое, душа находит, что иго заповедей легко, как перо, а бремя грехов тяжело, как гора. 

Не убоимся же охотно принять иго Господне благое и бремя Его легкое! Так только, а не иначе, можем обрести покой душам нашим.

Притча дня

Притча от аввы Иоанна Колова.
В некотором городе была красавица-блудница, имевшая много любовников. Князь сделал ей предложение: «Обещайся жить целомудренно, и я согласен, чтоб ты была моею супругою». Она обещалась. Князь женился на ней и взял ее в свой дом. Узнав об этом, прежние любовники ее совещались между собою так: такой-то князь женился на ней и взял ее в свой дом. Если мы пойдем прямо в дом, то князь подвергнет нас пытке.
Вот что сделаем: пойдем сзади дома и свистнем ей. Она узнает наш свист и выйдет к нам: тогда уже мы не будем виноваты. Так и сделали. Но она, услышав свист, заткнула уши, убежала во внутреннюю комнату и заперла за собою двери.

Авва объяснял притчу так: «Блудница – душа; ее любовники – страсти; князь – Христос; внутренняя комната – вечная обитель; свистящие любовники – демоны.
Если душа будет постоянно прибегать к Богу, то демоны и страсти, убоявшись, удалятся от нее».

свт. Игнатий (Брянчанинов). «Отечник»

Проповедь дня


Перейти в раздел «Проповеди»

Практические советы

Есть люди верующие, но почти ничего не делающие. Тех же, кто истинно любит Христа, отличает именно действие. Другие слушают, а эти делают. Угоден Христу тот, кто выполняет Его волю.
страстотерпица царица Александра

Случайный тест