Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Рим. II:28 - III, 18 (зач. 83). Мф. VI:31-34, VII, 9-11 * (зач. 19). * Если в этот день совершается полиелейная служба мч. Иоанна-Владимира, то на утрене читается Лк. XII:2-12 (зач. 63), а на литургии - чтения дня и мученика: Деян. X:1-16 (зач. 24). Ин. XV:17 - XVI, 2 (зач. 52).

Свойства Бога. Беседа с прот. Андреем Каневым
Все беседы

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Мученику Василиску Команскому

Тропарь мученику Василиску Команскому, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Васили́ск/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Мученик Твой, Господи, Василиск в подвиге своём принял нетленный венец от Тебя, Бога нашего, потому что он, имея силу Твою, победил мучителей, сокрушил и демонов бессильные дерзости. По молитвам его спаси души наши.

Кондак мученику Василиску Команскому, глас 8

Во страда́нии кре́пок и му́жествен яви́лся еси́ и в чудесе́х преди́вен,/ явле́нно Христо́во и́мя преднося́, мучи́теля посрами́л еси́./ Тем тя почита́ем, Васили́ске, при́сно зову́ще, всече́стне:// ра́дуйся, му́чеников све́тлая добро́то.

Перевод: В подвиге мученического страдания силен и мужественен ты явился и удивителен в чудесах. Открыто исповедуя имя Христово, своих мучителей ты посрамил. Потому почитаем тебя, Василиск, непрестанно восклицая: «Радуйся, мучеников славное украшение!»

показать все

Праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу

Тропарь праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу, глас 1

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ние/ притека́ющим к тебе́, прему́дре Иа́кове:/ те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й пренесе́ние,/ веселя́ще вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость!/ Сла́ва Венча́вшему тя!// Сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния!

Перевод: Просветившийся Божественной благодатью, ты и после смерти даруешь исцеление приходящим к тебе, премудрый Иаков, потому и мы сейчас почитаем драгоценных мощей твоих перенесение, радующее одновременно души и тела. Потому все взываем: «Слава Давшему тебе силу, слава Венчавшему тебя, слава Подающему через тебя всем исцеления».

Кондак праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу, глас 8

Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е пренесе́ние пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех, Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ правосла́вныя лю́ди,/ моля́щия тя, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Иа́кове,// всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Перевод: Всех, с верой и любовью празднующих перенесение почитаемых мощей твоих, блаженный, сохрани и убереги от всякого зла и соблазна диавольского, ибо имеешь дерзновение ко Владыке всех, Христу Богу. Его же моли спасти православных людей, молящих тебя, да все взываем к тебе: «Радуйся, отче Иаков, всей Российской земли украшение».

Ин кондак праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу, глас 8

Я́ко звезда́ многосве́тлая, от́че, на восто́це возсия́,/ к за́паду прише́л еси́, блаже́нне, во твое́ принесе́ние,/ я́ко со́лнечная луча́, испуща́еши исцеле́ния притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,/ моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ правосла́вныя лю́ди, моля́щияся ти,/ да вси вопие́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре Иа́кове.

Перевод: Как яркая звезда, отче, воссиял на востоке и пришел ты на запад, блаженный, в твоем перенесении, как солнечные лучи испускаешь исцеления приходящим к раке с мощами твоими, молись Христу Богу спасти православных людей, молящихся тебе, да все взываем к тебе: «Радуйся, Богомудрый Иаков».

Молитва праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу

О, святы́й вели́кий пра́ведниче и пресла́вный чудотво́рче, богоблаже́нный уго́дниче Христо́в Иа́кове, ди́вно просла́вленный на Небеси́ и на земли́ да́нный нам от Го́спода целе́бниче и засту́пниче, к тебе́ припа́даем с ве́рою, любо́вию и благогове́нием, и мо́лимся от глубины́ души́: помози́ нам, зело́ прогне́вавшим Го́спода и Созда́теля на́шего, и испроси́ нам вся, я́же к житию́ вре́менному и спасе́нию ве́чному потре́бная: земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние, душ и теле́с здра́вие, в покая́нии и благоче́стии преспе́яние, ве́ры правосла́вныя укрепле́ние, суеве́рия посрамле́ние, неве́рия искорене́ние и вся́каго блага́го проше́ния на́шего ко Бо́гу исполне́ние. Услы́ши, уго́дниче Бо́жий, вся́ку ду́шу христиа́нскую, в ско́рби и обстоя́нии тя моли́твенно призыва́ющую, ускори́ на по́мощь, облегчи́ ско́рби, уврачу́й неду́ги и яви́ся ско́рый предста́тель тре́бующих твоего́ заступле́ния. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея не закосни́ приити́ на по́мощь нам и умоли́ Го́спода дарова́ти нам кончи́ну живота́ на́шего ми́рну, безмяте́жну, Святы́х Христо́вых Та́ин прича́стну и упова́ния испо́лнену, да с наде́ждою спасе́ния безбе́дно пре́йдем стра́шный путь возду́шных мыта́рств и непреткнове́нно дости́гнем вожделе́ннаго ца́рствия, е́же угото́вал Госпо́дь лю́бящим Его́. Ей, свя́тче Бо́жий! Услы́ши нас и не пре́зри моле́ния на́шего, но сотвори́ нас соуча́стники блаже́нства ве́чнаго, да вку́пе с тобо́ю спасе́нии милосе́рдием Христа́ Спаси́теля на́шего воспое́м и просла́вим Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Притча дня

Старец велел ученику посадить репу, причем корешками кверху. А ученик подумал: «Вот, старец что-то перепутал», – и посадил правильно: вершками наверх. Репа, конечно же, взошла. Тогда ученик и говорит старцу: «Видите, репа-то выросла, потому что я не послушал вас». На что старец ответил: «Но иначе выросло бы твое послушание».

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест

(0 голосов: 0 из 5)