Тропари, кондаки, молитвы и величания

Во вторник, св. Иоанну Предтече

Тропарь во вторник, св. Иоанну Предтече, глас 2

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ показа́л бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра,// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Перевод: Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость.

Кондак во вторник, св. Иоанну Предтече, глас 2

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти,/ главу́ твою́ я́ко ши́пок свяще́ннейший от земли́ обре́тше,/ исцеле́ния всегда́ прие́млем,// и́бо па́ки, я́коже пре́жде в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

Перевод: Пророк Божий и Предтеча благодати, главу твою как священнейшую розу в земле обретя, мы всегда получаем исцеления, ибо снова, как и прежде, ты возвещаешь в мире о покаянии.

показать все

Преподобному Макарию Великому, Египетскому

Тропарь преподобному Макарию Великому, Египетскому, глас 1

Пусты́нный жи́тель и во пло́ти А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Мака́рие,/ посто́м, бде́нием, моли́твою, Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою приходя́щих ти́./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Перевод: Пустынным жителем, и во плоти Ангелом, и чудотворцем явился ты, Богоносный отче наш Макарий: постом, бдением, молитвою небесные дарования стяжав, исцеляешь ты болящих и души с верою прибегающих к тебе. Слава Давшему тебе силу, слава Увенчавшему тебя, слава Совершающему через тебя всем исцеления.

Кондак преподобному Макарию Великому, Египетскому, глас 1

Блаже́нную жизнь сконча́в в житии́ с му́ченическими ли́ки,/ в земли́ кро́тких досто́йно водворя́ешися, Богоно́сне Мака́рие,/ и пусты́ню, я́коже град насели́в, благода́ть прия́л еси́ от Бо́га чуде́с,// те́мже тя почита́ем.

Перевод: Блаженную жизнь окончив в собрании (бескровных, духовных) мучеников, в земле кротких (Мф.5:5) по достоинству поселяешься, Богоносный Макарий. Пустыню, как город, населив, благодать чудотворений получил ты от Бога, потому тебя почитаем.

Молитва преподобному Макарию Великому, Египетскому

О, преподо́бне о́тче Мака́рие! Мо́лим тя мы, недосто́йные, испроси́ предста́тельством твои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего нам здра́вие душе́вное и теле́сное, ти́хое и богоуго́дное житие́ и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Христо́ве. Угаси́ моли́твами твои́ми разжже́ные на рабо́в Бо́жиих (имена) стре́лы диа́вольския, да не прико́снется нам зло́ба грехо́вная, да благоче́стно сконча́вше вре́менное житие́, сподо́бимся насле́довати Ца́рствие Небе́сное и ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва иная преподобному Макарию Великому, Египетскому

Преподо́бне о́тче Мака́рие! Воззри́ на на́с ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты́ горе́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Марку Евгенику, Ефесскому

Тропарь святителю Марку Евгенику, Ефесскому, глас 8

Правосла́вия наста́вниче, но́вшеств противобо́рниче,/ степе́нь ве́ры, Це́ркве свети́льниче,/ учи́телей Богодухнове́нная печа́те, Ма́рко всему́дре,/ писа́нии твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Православия наставник, новшеств (еретических) противоборник, высота веры, Церкви светильник, учителей Богодухновенный пример, Марк всемудрый, писаниями твоими всех просветил ты, лира духовная, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак святителю Марку Евгенику, Ефесскому, глас 4

Прему́дрыми слове́с твои́х исплете́нии, всеблаже́нне,/ вся́кая уста́ ху́льная загради́л еси́// и ве́рныя Боговеща́нии просвети́л еси́ чести́ Тро́ицу в тождестве́ естества́.

Перевод: Премудростью красноречия твоего, всеблаженный, все уста, хулящие Бога, заградил ты (Тит.1:10-11) и верующих проповедью своей просветил почитать Троицу в единстве Существа.

Ин кондак святителю Марку Евгенику, Ефесскому, глас 8

Богосло́вов Богому́драя писа́ния,/ я́ко Богоглаго́льник и́стинен, прие́м в се́рдцы,/ исхожде́ние Ду́ха Свята́го возвести́л еси́, я́ко до́лжно есть, приснохва́льне,/ и всесвяты́й запечатле́л еси́ Симво́л,/ сего́ ра́ди пое́м:// ра́дуйся, Ма́рко Богоглаго́ливе.

Перевод: Богословов Богомудрые писания, как истинный проповедник Божий, постигнув сердцем, исхождение Духа Святого (от Отца) возвестил ты, как до́лжно, всегда прославляемый, и всесвятой запечатлел ты Символ, потому воспеваем: «Радуйся, Марк Богопроповедник».

Блаженному Феодору Новгородскому, Христа ради юродивому

Тропарь блаженному Феодору Новгородскому, Христа ради юродивому, глас 8

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́/ и, плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждею и на земли́ лега́нием,/ от зно́я же и сту́дени, от дождя́ и сне́га/ и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́же уклони́лся еси́,/ ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми, я́ко зла́то в горни́ле,/ о́тче преблаже́нне Фео́доре,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ но я́ко име́я дерзнове́ние мно́гое,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак блаженному Феодору Новгородскому, Христа ради юродивому, глас 8

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́дости и теле́сная одея́ния то́щно оста́вил еси́/ и нестяжа́ние па́че су́етнаго ми́ра возлюби́л еси́,/ а́нгельское житие́ проходя́, сконча́лся еси́, Фео́доре блаже́нне,// с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Ин тропарь блаженному Феодору Новгородскому, Христа ради юродивому, глас 8

На земли́ Христа́ ра́ди в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ плотска́я взыгра́ния увяди́в,/ от дождя́ и сне́га и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́ же уклони́лся еси́,/ от неразу́мных челове́к поруга́ние, ра́дуяся, претерпе́л еси́,/ подо́бяся Творцу́ твоему́ и вопия́:/ Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́;/ ду́шу же предочи́стил еси́, я́ко зла́то в горни́ле,/ и сию́ Христо́с прия́т/ и, я́ко светоза́рную звезду́, Свое́й сла́ве прича́стну соде́ла./ Предстоя́ ны́не Святе́й Тро́ице, преблаже́нне Фео́доре,/ моли́ за град же и лю́ди,// почита́ющия любо́вию пречестну́ю па́мять твою́.

Ин тропарь блаженному Феодору Новгородскому, Христа ради юродивому, глас 4

Правосла́вно пропове́дав, изъясни́л еси́ догма́ты, Бо́га ми́лостива сотвори́, и Его́ ра́ди во юро́дство претвори́ся, и шиба́ние вели́кое сотвори́л еси́, и снег и зной прии́м на свое́м телеси́, по преставле́нии же свое́м дае́ши мно́га исцеле́ния с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х: сего́ ра́ди вопие́м ти, Фео́доре блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Ин кондак блаженному Феодору Новгородскому, Христа ради юродивому, глас 3

Я́ко зла́то в горни́ле, Фео́доре блаже́нне, ми́ра сего́ красоту́ отню́д возненави́дев, плоть свою́ зно́ем и жа́ждою увяди́л еси́ и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́ же уклони́лся еси́, и сего́ ра́ди во́лею в юро́дство претвори́ся, Фео́доре блаже́нне.

Преподобному Макарию, постнику Печерскому

Тропарь преподобному Макарию, постнику Печерскому, глас 4

Бы́вший нестяжа́телем Христа́ ра́ди/ и Того́ за мно́гия твоя́ доброде́тели/ в се́рдце твое́ всели́вый,/ блаже́нне Мака́рие,// моли́ся о нас, пою́щих тя.

Перевод: Ты был нестяжателем Христа ради и Он за многие твои добродетели в сердце твоем поселился, блаженный Макарий, молись о нас, воспевающих тебя.

Кондак преподобному Макарию, постнику Печерскому, глас 2

Вы́шних ища́, ни́жних не стяжа́л еси́/ и, нестяжа́ние, я́ко колесни́цу о́гненну к Небеси́, себе́ угото́вав,/ со А́нгелы жи́ти сподо́бился еси́/, Мака́рие сла́вне,// с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ о всех нас.

Перевод: К небесному устремляясь, земное ты не стяжал, и твое нестяжание стало огненной колесницей, возводящей на Небеса, ты удостоился жить с ангелами, прославляемый Макарий, с ними же Христа Бога моли непрестанно обо всех нас.

Преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому

Тропарь преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому, глас 8

Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние, преподо́бне:/ от ю́ности бо изво́лил еси́ чи́стое житие́,/ духо́вному твоему́ учи́телю после́дуя,/ и того́ уче́нием ум к Небе́сным впери́в,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ тем и Христо́с, я́ко пресве́тла тя свети́льника, чудесы́ обогати́,// Са́вво, о́тче наш, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Ты стал прекрасным произрастанием пустыни, преподобный, ибо с юности предпочел ты чистую жизнь, духовному твоему учителю последуя, и его учением ум устремив к Небесному, ты явился премудрым наставником стаду твоему, потому и Христос, как преяркого светильника, обогатил тебя чудесами, Савва, отче наш, моли о спасении душ наших.

Кондак преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому, глас 8

Безмо́лвия ра́ди и пло́ти распина́ния/ всели́выйся на горе́ Сторо́жи,/ яви́лся еси́, преподо́бне Са́вво, сто́лп ве́ры непоколеби́мый,/ от Пресвята́го Ду́ха осия́нный,/ оби́тель пречестна́я Тро́ицы,/ и непреста́нными моли́твами, сле́зными воздыха́нии и по́двигами благода́ти Боже́ственныя соприча́стник;/ те́мже и Христо́с в нетле́нии моще́й твои́х просла́ви тя,/ и да́ром чуде́с украси́ тя./ Мы же ра́достно ти вопие́м:// ра́дуйся, Са́вво, вели́кий чудотво́рче.

Перевод: Ради безмолвия и распятия плоти поселившийся на горе Сторожи, ты явился, преподобный Савва, непоколебимым столпом веры, осиянной Пресвятым Духом обителью многочтимой Троицы, и в непрестанных молитвах, слезных воздыханиях и подвигах стал причастником Божественной благодати, потому и Христос прославил тебя нетлением мощей и украсил тебя даром чудотворений. Мы же с радостью взываем: «Радуйся, Савва, великий чудотворец».

Ин тропарь преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому, глас 8

От ю́ности Боже́ственною распаля́ем ре́вностию,/ возлюби́л еси́ чи́стое житие́,/ презре́в ми́ра сего́ кра́сная и су́етная,/ после́довал еси́ твоему́ Богому́дрому учи́телю, преблаже́нному Се́ргию,/ в труде́ и бде́нии, в посте́ и по́двизе:/ на Сторо́жи я́влься безмо́лвия ра́ди и стра́жи духо́вныя/ недре́мленным на Боже́ственней стра́жи предстоя́нием/ стяжа́л еси́ ум, зряй к Бо́гу,/ и де́монския ко́зни и обстоя́ния прозира́яй,/ озаре́ние Пресвята́го Ду́ха в себе́ восприе́м,/ яко звезда́ пресве́тлая еси́ ве́рным./ Те́мже и прему́др и светоза́рен предстоя́тель/ и па́стырь ста́ду твоему́ яви́лся еси́,/ све́том твои́м просвеща́й и всех,// приходя́щих к тебе́ ве́рою, о́тче наш Са́вво, и моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: С юности воспламеняем Божественной ревностью, ты возлюбил чистую жизнь, презрев суету и блага этого мира, последовал своему Богомудрому учителю, преблаженному Сергию, в труде, бдении, посте и подвиге: на Сторожи явился для безмолвия и духовной стражи, недремлющим предстоянием на Божественной страже ты обрел ум, созерцающий Бога и предвидящий демонские козни и нападения, принял в себя свет Пресвятого Духа и стал как преяркая звезда для всех верующих. Потому ты явился премудрым, несущим свет предстоятелем и пастырем стаду своему, просвещай светом твоим и всех, приходящих к тебе с верой, отче наш Савва, и моли Христа Бога о спасении душ наших.

Ин кондак преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому, глас 2

Госпо́дним жела́нием распали́вся,/ стра́сти плотски́я воздержа́нием оттря́с,/ Боже́ственнаго све́та незаходи́мое свети́ло яви́лся еcи́,/ чуде́с луча́ми всех просвеща́еши,/ притека́ющих к ра́це моще́й твои́х,// Са́вво, преподо́бне о́тче наш.

Перевод: Стремлением к Господу воспламенившись, телесные страсти ты отринул воздержанием и стал незаходящим светилом Божественного света, просвещающим лучами чудес всех, приходящих к раке с мощами твоими, Савва, преподобный отче наш.

Молитва преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому

О, пречестна́я и свяще́нная главо́! Небе́снаго Иерусали́ма граждани́не, Пресвяты́я Тро́ицы обита́лище, преподо́бне о́тче Са́вво! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ся о ста́де огра́ды твоея́ и о всех по ду́ху ча́дех твои́х. Не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Испроси́ предста́тельством твои́м у Царя́ ца́рствующих мир Це́ркви, под зна́мением креста́ вои́нствующей, архиере́ом святи́тельства благоле́пие, мона́шествующим до́брое в по́двизех тече́ние; святе́й оби́тели сей, гра́ду сему́ и всем градом и стра́нам охране́ние; ми́ру безмяте́жие и мир, гла́да и па́губы избавле́ние; ста́рым и немощны́м утеше́ние и подкрепле́ние, ю́ным и младе́нцам благо́е в ве́ре возраста́ние, в Ева́нгельском уче́нии тве́рдое обуче́ние, и в чистоте́ и целому́дрии пребыва́ние; вдови́цам и сиротам ми́лость и заступле́ние, плене́нным отра́ду и возвраще́ние, боля́щим исцеле́ние, малоду́шным успокое́ние, заблу́ждшим исправле́ние, согреша́ющим дух сокруше́ния, бе́дствующим благовре́менну по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих, споспешеству́й, я́ко чадолюби́вый оте́ц ча́дам, и нам понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии, и всех упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т свой непосты́дно и пресели́тися со упова́нием во оби́тели Небе́сныя. Иде́же ты, по труде́х и по́двизех, ны́не водворя́ешися со А́нгелы и Святы́ми, зря и прославля́я Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Священномученику Николаю Восторгову

Тропарь священномученику Николаю Восторгову, глас 1

Любо́вию к Бо́гу распаля́емь жи́знь свою́ му́ченически за Христа́ и бли́жних положи́л еси́, сего́ ра́ди вене́ц пра́вды от Него́ прия́л еси́, моля́ всеблага́го Бо́га, священному́чениче Нико́лае, Це́рковь святу́ю сохрани́ти в ми́ре и спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: Любовью к Богу воспламеняясь, жизнь свою мученически за Христа и ближних отдал ты, потому венец праведности (2Тим.4:8) от Него получил ты, моля всеблагого Бога, священномученик Николай, Церковь святую сохранить в мире и спасти души наши.

Притча дня

Когда одного старца спросили, почему он ушёл из мира, тот ответил так:
– Пока слово не произнесено, оно – узник того, кто собирался его сказать. Когда же слово сказано, его пленником становится тот, кто произнёс его. Я часто раскаивался в том, что говорил, но ни разу не сожалел о том, что молчал.

Основы православия

Тема 32.  Какие аналогии Св. Троицы используются в богословии для лучшего уяснения догмата?

Бог нам открыл, что Он троичен в Лицах. Тайну троичности мы можем описывать лишь образно (при помощи образов, аналогий из окружающего мира):

  • Источник воды, происходящий из него ключ и собственно реку.
  • Солнце и исходящие из него свет и тепло.
  • Корень – стебель – крона.
  • Адам, Ева и их сын Сиф. Они единосущны. При этом Адам не рождён (образ Бога Отца), Ева создана из ребра (образ исхождения Св. Духа), Сиф рождён (образ рождения Бога Сына).
  • Рождение человеческим умом мысли (мысль – непроизнесённое слово), которая выражается посредством дыхания (голоса). Бог Отец (Ум) рождает в вечности Слово, выразителем и сопроводителем Которого является Святой Дух.

См. Аналогии Пресвятой Троицы в мире в изъяснении святых отцов.

Практические советы

Существуют два важных понятия православной аскетики: очищение ума и хранение ума, что можно назвать гигиеной ума (информационной гигиеной). То, что мы видим, слышим, о чём читаем — может влиять на наш ум, на наши мысли. Например, если весь вечер смотреть ток-шоу или политические программы, либо участвовать в шумном застолье, то впоследствии будет трудно настроиться на внимательную и сосредоточенную молитву. В данном случае можно провести аналогию с питанием: мы обычно тщательно оцениваем то, что едим, боясь отравиться или принести вред организму. Аналогично и с душой. Как она питается? Через 5 чувств (у души 5 духовных "пищеводов", основной — зрительный, затем слуховой). Как плохой пищей, так и вредной информацией можно отравиться ментально и эмоционально.

На богослужении же наше зрение освящает великолепие храма (мы видим перед собой иконы – зрим на лики святых), слух наш принимает духовное пение и чтение, обоняние – фимиам. Таким образом, мы концентрируемся на божественном и им наполняем свою душу. Поэтому перед Причастием, например, неуместны весёлое застолье, футбол или фривольная светская книга.

Тест