Пятница
Старый стиль
4 февраля
Пятница Новый стиль
17 февраля
 
2-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица о блудном сыне
 

Постный день. Глас 1-й

Прп. Иси́дора Пелусиотского (ок. 436–440); блгв. кн. Гео́ргия (Ю́рия) Всеволодовича Владимирского (1238); прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1532).

Прпп. Авраа́мия и Ко́прия Печенгских, Вологодских (XV); мч. Иадо́ра (III); сщмч. Авраа́мия, епископа Арвильского (ок. 344–347); прписп. Николая, игумена Студийского (868).

Сщмч. Мефо́дия (Красноперова), епископа Петропавловского (1921); сщмчч. Евста́фия Сокольского, Иоа́нна Артоболевского, Алекса́ндра Минервина, Се́ргия Соловьева, Иоа́нна Алешковского, Алекса́ндра Соколова, Николая Кандаурова, Алекси́я Княжеского, Николая Голышева, Алекси́я Шарова, Алекса́ндра Покровского, Арка́дия Лобцова, Бори́са Назарова, Михаила Рыбина, Николая Поспелова, Алекси́я Лебедева, Андре́я Беднова, Дими́трия Кедроливанского, Иоа́нна Тихомирова, Петра Соколова, пресвитеров, прмчч. Серафи́ма (Вавилова), архидиакона, Феодо́сия (Бобкова), иеромонаха, прмцц. Рафаи́лы (Вишняковой), схимонахини, Анны Ефремовой, Марии Виноградовой, Екатерины Декалиной, послушниц и мчч. Иоа́нна Шувалова, Васи́лия Иванова, Дими́трия Ильинского, Фео́дора Пальшкова и Дими́трия Казамацкого (1938).

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Благоверному князю Георгию (Юрию) Всеволодовичу Владимирскому

Тропарь благоверному князю Георгию (Юрию) Всеволодовичу Владимирскому, глас 8

На высоте́ вели́каго княже́ния седя́,/ яви́лся еси́, благоче́стием и ве́рою сия́я оте́честву своему́, я́ко со́лнце;/ по Святе́й Тро́ице ре́вностию разже́гся/ и за ве́ру кре́пко пострада́в, кровь твою́ пролия́л еси́./ Тем и отсе́ченая твоя́ за Христа́ глава́ свиде́тельствует я́ве о тебе́,/ приле́пшая по сме́рти к телеси́ твоему́,/ с не́юже и до днесь нетле́нны пребыва́ют мо́щи твоя́,/ от ни́хже источа́еши исцеле́ния душа́м и телесе́м на́шим./ Но я́ко дерзнове́ние име́я ко Христу́, страстоте́рпче Гео́ргие,/ непреста́нно моли́ держа́ву твою́ и сро́дник твои́х// безвре́дну сохрани́ти моли́твами твои́ми.

Перевод: На высоте великого княжения восседая, явился ты, благочестием и верой сияя, как солнце для отечества твоего, о Святой Троице ревностью воспламенившись и за веру сильно пострадав, кровь свою пролил ты. Потому и отсеченная за Христа голова твоя свидетельствует явно о тебе, присоединившись после смерти к телу твоему, с ней же и по сей день нетленными пребывают мощи твои, от них же источаешь исцеления душам и телам нашим. Но, как имеющий дерзновение ко Христу, мученик Георгий, непрестанно моли государство твое и соотечественников невредимыми сохранить по молитвам твоим.

Кондак благоверному князю Георгию (Юрию) Всеволодовичу Владимирскому, глас 8

Христо́ве сме́рти подо́бяся/ и Того́ испи́ти ча́шу возжеле́в, я́ко Живота́,/ за Него́же му́жески подвиза́лся еси́, презре́в земно́е ца́рство,/ от безбо́жных ва́рвар пострада́в до сме́рти,/ Гео́ргие Богому́дре.// Тем моли́, спасти́ся ве́рным лю́дем моли́твами твои́ми.

Перевод: Христовой смерти подражая и Его чашу испить желая, как (чашу) Жизни, за Него ты мужественно подвизался, презрев земное царство, от безбожных язычников пострадав до смерти, Георгий Богомудрый. Потому моли о спасении верующих людей в молитвах своих.

показать все

Молитва благоверному князю Георгию (Юрию) Всеволодовичу Владимирскому

О, богоизбра́нный чудотво́рче, пресла́вный уго́дниче Христо́в, Це́ркве Правосла́вныя побо́рниче, Ца́рства Росси́йскаго защи́тниче, вели́кий кня́же Гео́ргие! Прекло́ньше коле́на, мо́лим тя: при́зри на ны гре́шныя, прибега́ющия к твоему́ заступле́нию, услы́ши сие́ ма́лое моле́ние на́ше и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ ми́лостиваго Бо́га, Ему́же предстои́ши с ли́ки А́нгел и со все́ми святы́ми, да сохрани́т нас в едине́нии Правосла́вныя Це́ркве и утверди́т в сердца́х на́ших дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, и изба́вит нас от вся́каго зла́го искуше́ния. По вели́цей любви́ твое́й, е́юже бли́жния твоя́ возлюби́л еси́, испроси́ у всеще́драго Го́спода Оте́честву твоему́, и на́шему ку́пно, мир и благоустрое́ние; всем же нам, недосто́йным, усе́рдно к тебе́ припа́дающим, богоуго́дное и безмяте́жное житие́. О святы́й засту́пниче наш, не оста́ви нас сла́бых и безпо́мощных, моли́ся за ны ко Го́споду и Пречи́стей Влады́чице Богоро́дице, подви́гни с собо́ю на моли́тву о нас богопросла́вленныя сро́дники твоя́, святы́я кня́зи Андре́я и Гле́ба, с ни́миже вку́пе зде на земли́ нетле́нными моща́ми почива́еши и на Небеси́, у Престо́ла Царя́ Небе́сного предстои́ши, да да́рует Он всеще́дрый вся нам, я́же к по́льзе вре́менней и ве́чней потре́бная; да не возда́ст нам по дело́м на́шим, но по неизрече́нному человеколю́бию Своему́ прости́т согреше́ния на́ша, да изба́вит нас от вся́кия ну́жды и печа́ли, ско́рби и боле́зни; да ниспосле́т нам благо́е наме́рение и си́лу подвиза́тися в исправле́нии жития́ на́шего, и в бу́дущем ве́це да сподо́бит нас вни́ти в Ца́рствие Небе́сное и сла́вити всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Кириллу Новоезерскому (Новгородскому) чудотворцу

Тропарь преподобному Кириллу Новоезерскому (Новгородскому) чудотворцу, глас 8

Бо́жиим Ду́хом подвиза́емь,/ слез твои́х ту́чами изсо́хшее напои́л еси́,/ и безпло́тное в пусты́ни житие́ показа́л еси́,/ и е́же из глубины́ се́рдца бо́дренными моли́твами и посто́м/ благодея́ния труды́ уплодоноси́л еси́,/ и вселе́нную всю просвети́л еси́ сия́нием чуде́с твои́х,/ о́тче наш Кири́лле.// Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Руководимый Божиим духом, слез твоих ливнями ты напоил все иссохшее и явил бесплотное житие в пустыни, благодетельными трудами - неусыпными молитвами из глубины сердца и постом - ты уплодоносил ее и всю вселенную просветил сиянием чудес твоих, отче наш Кирилл. Моли Христа Бога о спасении душ наших.

Тропарь преподобному Кириллу Новоезерскому (Новгородскому) на обретение мощей, глас 8

Я́ко свети́льник яви́лся еси́ всесве́тел/ во ото́це Но́ва е́зера на Кра́сном о́строве,/ преподо́бне о́тче Кири́лле,/ ты бо крест Христо́в на ра́мо взем,/ усе́рдно Тому́ после́довал еси́,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ от Него́же и си́лами чуде́с обогати́ся,/ тем и мы любе́зно прибега́ем к ра́це честны́х моще́й твои́х, уми́льно глаго́лем:/ о, преподо́бне о́тче Кири́лле!// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Как светильник яркий явился ты на Красном острове Нового озера, преподобный отче Кирилл, ибо ты, крест Христов подняв на плечи, усердно Ему последовал, чистотою к Богу приблизившись, от Него же и обогатился силой чудотворений, потому и мы с любовью приходим к раке с почитаемыми мощами твоими, смиренно взывая: «О преподобный отче Кирилл, моли Христа Бога о спасении душ наших».

Кондак преподобному Кириллу Новоезерскому (Новгородскому) чудотворцу, глас 8

Взбра́нному и кре́пкому адама́нту,/ прогони́телю бесо́в, но́вому чудотво́рцу/ победи́тельная, страсте́й злых свободи́вшеся,/ благода́рственная воспису́ем ти, о́тче наш Кири́лле./ Но я́ко име́я дерзнове́ние у Престо́ла Христо́ва,/ ве́рою чту́щих тя, град же и лю́ди, моли́твою твое́ю сохраня́й,// ты бо еси́ ста́ду твоему́ похвала́ и утвержде́ние.

Перевод: Храброму и крепкому алмазу, прогонителю бесов, новому чудотворцу, освободившиеся от злых страстей, воспеваем победную и благодарственную песнь, отче наш Кирилл. Но как имеющий дерзновение у Престола Христова, с верой почитающих тебя, город же и людей, молитвой твоей сохраняй, ибо ты для стада своего слава и сила.

Кондак преподобному Кириллу Новоезерскому (Новгородскому) на обретение мощей, глас 2

Христо́в яре́м на ра́мо взе́м,/ усе́рдно Тому́ после́дова,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ о́тче преподо́бне Кири́лле,/ мо́лим тя́, посеща́й ми́лостивно ча́д свои́х,/ и моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Перевод: Христово ярмо на плечи взяв, усердно Ему последовал, чистотой к Богу приблизившись, отче преподобный Кирилл, молим тебя, оказывай милость чадам своим и моли непрестанно обо всех нас.

Молитва преподобному Кириллу Новоезерскому (Новгородскому) чудотворцу

О, вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, Кири́лле блаже́нне! Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Тро́ичныя сла́вы наслажда́яйся, те́лом же на земли́ в Боже́ствественном хра́ме сем почива́яй и от него́ да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́: при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия честне́й твое́й ри́зе лю́ди и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи. Ты у́бо, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние, испроси́ Це́ркви благостоя́ние, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие. Изба́ви всех, ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих и многоцеле́бныя мо́щи твоя́ благогове́йно почита́ющих, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и прило́гов диа́вольских. Я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, путь на земли́ маловре́меннаго жития́ на́шего безбе́дне соверши́м: улучи́м же на Небеси́ неконча́емый поко́й и просла́вим ку́пно с тобо́ю всех благи́х Да́теля, еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Николаю Кандаурову

Тропарь священномученику Николаю Кандаурову, глас 3

Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый,/ благоче́стия пра́вило,/ жития́ ева́нгельскаго о́бразе,/ священному́чениче Нико́лае,/ Христа́ ра́ди пострада́вый да́же до кро́ве,/ Его́же моли́ усе́рдно,/ я́ко Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния,/ Ру́сь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии// до сконча́ния ве́ка.

Перевод: Церкви Русской столп непоколебимый, благочестия пример, жизни по Евангелию образец, священномученик Николай, Христа ради пострадавший даже до смерти, Его же моли усердно, как Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую укрепить в Православии до скончания века.

Кондак священномученику Николаю Кандаурову, глас 2

Восхва́лим, ве́рнии,/ изря́днаго во свяще́нницех/ и сла́внаго в му́ченицех Нико́лае,/ Правосла́вия побо́рника и благоче́стия ревни́теля,/ земли́ Ру́сския кра́сное прозябе́ние,/ и́же страда́нием Небе́с дости́же/ и та́мо те́пле мо́лит Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Прославим, верующие, избранного священника и славного мученика Николая, Православия защитника и благочестия ревнителя, земли Русской прекрасное произрастание, который мученичеством достиг Небес и там горячо молит Христа Бога о спасении душ наших.

Священномученикам Александру Сахарову и Иоанну Тихомирову

Тропарь священномученикам Александру Сахарову и Иоанну Тихомирову, глас 3

Преславную мученик двоицу,/ служителей Таин Божественных,/ хвалу Церкве и жертву священную,/ днесь любовию восхвалим, вернии,/ Александра и Иоанна пастырей наших,/ иже подвиги веры и благочестия/ паству во единстве соблюдоша/ и даже до смерти за Христа пострадаша,// Егоже прилежно молят спасти души наша.

Перевод: Двух удивительных мучеников, служителей Тайн Божественных, хвалу Церкви и жертву священную, сегодня с любовью прославим, верующие, Александра и Иоанна, пастырей наших, которые подвигами веры и благочестия паству в единстве сохранили и даже до смерти за Христа пострадали, Его же усердно молят о спасении душ наших.

Кондак священномученикам Александру Сахарову и Иоанну Тихомирову, глас 2

Верою несумненною, яко брачною одеждею, облекшеся,/ к светлому чертогу Небесному устремистеся,/ священномученицы Александре и Иоанне,/ единаго же Христа всем сердцем возлюбивше,/ страдания многая и смерть претерпесте./ Ныне нетленныя трапезы наслаждаетеся// и молитеся спастися душам нашим.

Перевод: Верой искренней, как брачной одеждой, облекшись, к светлому чертогу Небесному устремились, священномученики Александр и Иоанн, одного Христа всем сердцем возлюбив, страдания многие и смерть претерпели. Сейчас нетленной трапезой наслаждаетесь и молитесь о спасении душ наших.

Преподобномученице Екатерине Симбирской (Декалиной)

Тропарь преподобномученице Екатерине Симбирской (Декалиной), глас 1

От юности Христа Бога возлюбивши, / в смирении и милосердии Тому угодила еси, / Христа со дерзновением проповедающи, / твердостию веры безбожных посрамила еси, / землю Симбирскую кровию своею освятивши, / Царства Небеснаго достигла еси. / Темже по долгу восваляем тя, / богомудрая преподобномученице Екатерино, / моли Человеколюбца Христа, // Спастися душам нашим.

Перевод: С юности Христа Бога возлюбив, смирением и милосердием Ему угодила ты, Христа с дерзновением проповедуя, землю Симбирскую кровью своей освятив, Царства Небесного достигла ты. Потому по долгу прославляем тебя, Богомудрая преподобномученица, Екатерина, моли Человеколюбца Христа о спасении душ наших.

Кондак преподобномученице Екатерине Симбирской (Декалиной), глас 2

Новоявленная веры звезда, / возсиявает днесь в Симбирстей земли: / восхвалим ныне преподобномученицу Екатерину достославную. / Та бо во дни гонений на Церковь Русскую, / Христа исповедати не убояся, / образ людем верным являющи, / и мученический крест на рамена своя восприимши: / кровьми же яко багряницею украсившися, / в небесныя чертоги вселися. / Темже со дерзнивением вопием ей: // молитвами твоими спаси души наша.

Перевод: Новоявленная нам веры звезда засияла сегодня в Симбирской земле, прославим сейчас преподобномученицу Екатерину достойную. Ибо она во дни гонений на Церковь Русскую, не побоявшись исповедать Христа, пример людям верующим являя, мученический крест на плечи свои подняла, кровью же как багряницей украсившись, в Небесном Царствии поселилась. Потому с дерзновением взываем к ней: «Молитвами твоими спаси души наши».

Мысли свт. Феофана Затворника

(2Ин.1:1–13; Мк.15:22–25, 33–41)

Св. Иоанн Богослов пишет: «многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти» (2Ин.1:7). Так было в его время; а ныне входят в мир обольстители, которые исповедуют Христа, во плоти пришедшего, но которые тем не менее «обольстители и антихристы» (2Ин.1:7). Началось это явнее со времен Ария и доселе идет. Древние, впрочем, претыкались более в догмате о Лице Иисуса Христа, Спасителя нашего; а со времен Лютера стали претыкаться в учении о спасении в Нем. И сколько уже перебывало таких? И у нас явились такие «обольстители и антихристы», которые толкуют, что «веруй – и довольно»; больше ничего не нужно: ни Церкви, ни Таинств, ни священства. Начинают же свою лесть и эти тоже со Христа Господа и спасения в Нем. Но как неправо о сем толкуют, то это антихристы и клятве подлежат. Остерегайтесь их.

«Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога» (2Ин.1:9). И они не имеют; потому что не имеют учения Христова. Учение это в Церкви, а они отложились от Церкви. Только те, которые Церкви следуют, имеют учение Христово и пребывают в нем. Ради этого и Христа, Сына Божия, имеют, и Бога Отца. А те не имеют, хоть и твердят, что имеют. «Не принимайте таковых и не приветствуйте их» (2Ин.1:10).

Притча дня

Два подаяния

Когда о. Амвросию исповедовались, что скупость нападает, он поучал:

– Давай что можно, елико душа возможет. Один странник просил милостыню; одна была скупая и дала ему худой платок, а другая добрая, и что просил у нее странник, все ему давала. Только что ушел он от них, как сделался у них пожар, и все у них сгорело. Странник воротился и все им отдал: той, которая много подавала, много отдал, а скупой сказал: «На тебе твой платок!»

«Милостыня»

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест

(10 голосов: 5.00 из 5)