Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

На 6-м часе: Ис. II:11-21. На веч.: Быт. II:4-19. Притч. III:1-18. На великом повечерии читается Великий канон Андрея Критского (Четвертая часть). Полиелейная служба свт. Тихона может быть перенесена на субботу, 24 февраля.

Проповедь «Пост по учению Иисуса Христа»

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Мученику Никифору, из Антиохии Сирской

Тропарь мученику Никифору, из Антиохии Сирской, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Ники́фор,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего,/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Никифору, из Антиохии Сирской, глас 1

Любве́ сою́зом связа́вся, Ники́форе,/ разруши́л еси́ я́ве зло́бу не́нависти/ и мече́м во главу́ твою́ усе́чен был еси́,/ му́ченик Боже́ственный вопло́щшагося Спа́са,// Его́же о нас моли́, пою́щих сла́вную па́мять твою́.

показать все

Ин кондак мученику Никифору, из Антиохии Сирской, глас 3

Впери́вся, сла́вне, Госпо́днею любо́вию/ и Сего́ сла́вный Крест на ра́мо взем, посрами́л еси́ диа́воли ко́зни,/ пострада́л еси́ да́же до сме́рти/ и и́стины яви́лся еси́ победоно́сец,// ору́жник и таи́нник Бо́жия благода́ти.

Святителю Иннокентию, епископу Иркутскому

Тропарь святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, глас 3

Свети́льниче Це́ркве пресве́тлый,/ озари́вый луча́ми добро́т твои́х страну́ сию́,/ и исцеле́ньми мно́гими притека́ющих к тебе́ с ве́рою/ Бо́га просла́вивый,/ мо́лим тя, святи́телю о́тче Инноке́нтие,/ огражда́й моли́твами твои́ми град сей// от всех бед и печа́ли.

Кондак святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, глас 4

Непоро́чности соиме́ннаго па́стыря,/ пропове́дника ве́ры в язы́цех Монго́льских,/ сла́ву и украше́ние Ирку́тския па́ствы,/ любо́вию восхва́лим вси́ ве́рнии:/ той бо есть храни́тель страны́ Сиби́рския// и моли́твенник о душа́х на́ших.

Молитва святителю Иннокентию, епископу Иркутскому

К тебе́, свя́тче Бо́жий, я́ко к ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о спасе́нии мое́м, аз недосто́йный и гре́шный припа́дая молю́ся: не пре́зри мене́ уны́лаго, не́мощнаго, во мно́гая беззако́ния впа́дшаго, и по вся дни и часы́ согреша́ющаго, но вонми́ души́ мое́й, я́ко скорблю́, и умоли́ Го́спода Бо́га всея́ тва́ри Соде́теля, Ему́же ны́не предстои́ши в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгелов, поми́ловати мя и извести́ из темни́цы грехо́вныя ду́шу мою́, пре́жде да́же не отъиду́ отсю́ду и ктому́ не угото́в явлю́ся на суд Его́. Ей, о́тче! не посрами́ мене́, к тебе́ с ве́рою притека́ющаго, а́ще бо и недосто́ин есмь твоего́ хода́тайства и заступле́ния, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, да та́ко душе́ю и те́лом здрав быв, сла́влю и пою́ ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего и твое́ те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Иннокентию, епископу Иркутскому

Святи́телю, о́тче Инноке́нтие! При́зри на нас, раб Бо́жиих (имена), и на прихо́д (дом) сей; моли́ Христа́ Бо́га, да низпосле́т нам Ду́ха Своего́ Свята́го дар, во е́же умудри́ти нас ходи́ти пред Ним во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Мы при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния: руководи́ нас, ми́лостивый наш наста́вниче. Мы не́мощни есмы́ в ве́ре: утверди́ нас, правове́рия учи́телю. Мы зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых дел: обогати́ нас, благосе́рдия сокро́вище. Мы при́сно наве́туеми есмы́ от враг, ви́димых и неви́димых, и озлобля́еми: помози́ нам, безпо́мощных засту́пниче; да славосло́вяще и́мя Бо́жие во дни и в нощи́, сподо́бимся бы́ти насле́дницы и жи́зни ве́чныя, и просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья святителю Иннокентию, епископу Иркутскому

Свя́тче Бо́жий, па́стырю до́брый, де́лателю ве́рный виногра́да Христо́ва, святи́телю о́тче Инноке́нтие! При́зри на град сей и на лю́ди сия́! Моли́ Христа́ Бо́га, да сохрани́т па́ству твою́ от волко́в, гу́бящих ю́; да ниспо́слет Ду́ха Своего́ Свята́го во е́же умудри́ти нас ходи́ти пред Ним во вся́ком благоче́стии и чистоте́ во вся дни живота́ на́шего, да славосло́вяще и́мя Его́ всесвято́е во дни и в нощи́, сподо́бимся бы́ти насле́дницы жи́зни ве́чныя, и просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России

Тропарь святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России, глас 1

Апо́стольских преда́ний ревни́теля/ и Христо́вой Це́ркви па́стыря до́браго,/ ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго,/ жре́бием Бо́жиим избра́ннаго,/ Всеросси́йскаго патри́арха Ти́хона восхва́лим/ и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопи́им:/ предста́тельством святи́тельским ко Го́споду/ Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́,/ расточе́нныя ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́,/ отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́,/ страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́,// и мир Бо́жий лю́дям испроси́.

Перевод: Апостольского учения ревнителя и Христовой Церкви пастыря доброго, жизнь свою за овец отдавшего (Ин.10:11), жребием Божиим избранного, Всероссийского патриарха Тихона прославим и к нему с верой и надеждой воззовем: «Представительством святительским ко Господу Церковь Русскую в спокойствии сохрани, рассеявшихся чад ее в единое стадо собери, отступивших от православной веры к покаянию обрати, страну нашу от междоусобной войны сохрани и мир Божий для людей испроси».

Ин тропарь святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России, глас 3

В годи́ну тя́жкую Бо́гом избpа́нный/ в совеpше́нной свя́тости и любви́ Бо́га пpосла́вил еси́,/ во смиpе́нии вели́чие, в пpостоте́ и кpо́тости си́лу Бо́жию явля́я,/ положи́л ду́шу за Це́pковь, за лю́ди своя́,/ испове́дниче патpиа́pше свя́те Ти́хоне,/ моли́ Хpиста́ Бо́га,/ Ему́же соpаспя́лся еси́,// и ны́не спасти́ зе́млю Ру́сскую и па́ству Твою́.

Перевод: В тяжелые времена избранный Богом ты в совершенной святости и любви прославил Его, являя в своем смирении - величие, в простоте и кротости - силу Божию. Положил душу за Церковь и паству свою, исповедник Патриарх святой Тихон, моли Христа Бога, Которому ты сораспялся (Гал.2:19), и сейчас спасти землю Русскую и паству твою.

Кондак святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России, глас 2

Ти́хостию нра́ва укра́шен,/ кро́тость и милосе́рдие ка́ющимся явля́яй,/ во испове́дании правосла́вныя ве́ры и любви́ ко Го́споду/ тверд и непрекло́нен пребы́л еси́,/ святи́телю Христо́в Ти́хоне,/ моли́ся о нас да не разлучи́мся от любве́ Бо́жия,// я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

Перевод: Украшен тишиной характера, являя кротость и милосердие кающимся, в исповедании православной веры и любви ко Господу ты пребыл тверд и непреклонен, святитель Христов Тихон, молись о нас, чтобы нам не разлучиться от любви Божией (Рим.8:35) во Христе Иисусе, Господе нашем.

Молитва святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России

О, па́стырю наш до́брый, святы́й вели́кий патриа́рше Ти́хоне! я́ко град го́рний ты яви́лся еси́, до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем. Воззри́ и ны́не на нас гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умоли́ Го́спода, да пода́ст нам реши́мость стяжа́ти благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности твоея́. Ты в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помози́ и нам незы́блему соблюсти́ ве́ру правосла́вную. Ти́хая бо душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла в Боже́ственном смиренному́дрии: научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жною му́дростию челове́ческою, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жией. Ты пред лице́м лю́тых враго́в Христо́вых и́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́: моли́твою свое́ю укрепи́ нас, малоду́шных, да и мы всегда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ние про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и любве́ про́сим, да́бы претерпева́ти о́ныя напа́сти, возстаю́щия на ны. Испроси́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до конца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподом и грехо́в отпуще́ние. О́тче святы́й! Укроти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на земли́ Росси́йстей тишину́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную: моли́твами твои́ми да сохрани́т ю́ от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную: да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырьми, до́брыми де́лательми, пра́во пра́вящими сло́во ева́нгельской и́стины; упаси́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва. Наипа́че же моли́ Го́спода сил, да возроди́тся Ру́сская земля́ святы́м покая́нием и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га в Тро́ице сла́вимаго Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Панкратию Печерскому, в Дальних пещерах

Тропарь преподобному Панкратию Печерскому, в Дальних пещерах, глас 2

Панкра́тие Богому́дре,/ свяще́нниче Госпо́день изря́дне,/ и чуде́с мно́гих самоде́телю,/ моли́ся Го́сподеви,// во е́же спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак преподобному Панкратию Печерскому, в Дальних пещерах, глас 2

В по́стницех яви́лся еси́ вели́к,/ во иере́ех же нарочи́т/ и в чудотворе́ниях да́ре показа́ся сла́вен,/ свяще́нне о́тче Панкра́тие,// тем тя чтим и ублажа́ем.

Преподобным Геннадию и Никифору Важеозерским

Тропарь преподобным Геннадию и Никифору Важеозерским, глас 4

Я́ко свети́льницы пресве́тлии, преподо́бнии отцы́ на́ша Генна́дие и Наки́форе, на брег Важее́зера всели́стеся и равноа́нгельное житие́ в пусты́не соверши́ли есте́. Отню́доже и по сме́рти исцеле́ния источа́ете, ди́внии чудотво́рцы Каре́льстии. Те́мже и мы, притека́ющие во оби́тель ва́шу, со умиле́нием и любо́вию глаго́лем: моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобным Геннадию и Никифору Важеозерским, глас 2

Ми́ра красоту́ и я́же в нем тле́нная оста́вивше и все у́мное свое́ жела́ние к Бо́гу впери́вше, Того́ кре́ст на ра́мо взне́мше дарова́ние чуде́с от Христа́ прия́ли есте́. И ны́не предстоя́ще Святе́й Тро́ице, помина́йте нас, чад ва́ших, я́же собра́ли есте́ му́дрии. Сего́ ра́ди вопие́м вам: ра́дуйтеся преподо́бнии отцы́ на́ша Генна́дие и Ники́форе.

Молитва преподобным Геннадию и Никифору Важеозерским

О, преподо́бнии отцы́ на́ша, Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Генна́дие и Ники́форе, оби́тели Важее́зерския предста́тилие и храни́тилие! Предстоя́ще Престо́лу Вседержи́теля и име́юще к Нему́ дерзнове́ние, воззри́те ми́лостиво на нас чад ва́ших недосто́йных со благогове́нием и любо́вию к вам припа́дающих и те́пле прося́щих. Мо́лим вас, отцы́ преблаже́нии, по да́нной вам от Бо́га благода́ти, помози́те нам твори́ти во́лю Госпо́дню в простоте́ се́рдца и смире́нии. Испроси́те нам у бла́гости Его́ ве́ру пра́вую, покая́ние и́стинное, моли́тву серде́чную, братолю́бие соверше́нное и вся благопотре́бная ко спасе́нию; труды́ же и ско́рби на́ша терпели́во, безро́потно и со благодаре́нием понести́, христиа́нскую кончи́ну обрести́ и до́брый отве́т на стра́шном суди́лище Христо́ве получи́ти. Не забу́дьте и оби́тель ва́шу святу́ю, ва́ми созда́нную и при́сно вас чту́щую, и сохрани́те ю́ и вся подвиза́ющиеся в ней и на поклоне́ние к вам приходя́щая от искуше́ний диа́вольских и вся́кого зло́го обстоя́ния; да и мы предста́тельством ва́шим сподо́бимся дости́гнути обетова́нного нам Ца́рствия Небе́сного, сла́вяще Безнача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая преподобным Геннадию и Никифору Важеозерским

О, пресла́внии и преди́внии уго́дницы Бо́жии, Ники́форе и Генна́дие Важеозерстии, се́верныя Фиваи́ды дво́ице достосла́вная! Вы, в преде́лех земли́ Олоне́цкия пресла́вно возсия́вше, сию́ по́двиги ва́шими освяти́ли есте́. Бу́дите всем нам покро́в и огражде́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, путеше́ствующим и по мо́рю пла́вающим управле́ние, заключе́нным в темни́цех ско́рое свобожде́ние, в по́двизех и гоне́ниих су́щим терпе́ние и поможе́ние, и всем христиа́ном прибе́жище и заступле́ние, да вы́ну сла́вим просла́вльшаго вас Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Панкратию, епископу Тавроменийскому

Тропарь священномученику Панкратию, епископу Тавроменийскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ния обре́л еси́, Богодохнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Панкра́тие./ Моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: И нравам Апостольским сопричастником и престола их наследником став, делами ты, Богодухновенный, восхождения к созерцанию достиг; потому слово истины право возвещая, ты за веру пострадал до крови, священномученик Панкратий, ходатайствуй пред Христом Богом о спасении душ наших.

Ин тропарь священномученику Панкратию, епископу Тавроменийскому, глас 8

Я́ко стрела́ огнезра́чная,/ от Верхо́внаго по́слан был еси́ Тавромени́йскому престо́лу/ уязвля́ти безбо́жных злоче́стие,/ ве́рных же сердца́ просвеща́ти,/ я́же боговеща́нными твои́ми словесы́ в ве́ре утверди́в/ и тече́ние соверши́в, пострада́л еси́ до кро́ве,/ священному́чениче Панкра́тие,// моли́ за вся, пою́щия па́мять твою́.

Перевод: Как огненная стрела ты был послан Всевышним Тавроменийскому престолу, чтобы поражать нечестие безбожных, верующих же сердца просвещать. Возвещающими Бога учениями твоими укрепив их в вере и завершив жизненный путь, ты пострадал до крови, священномученик Панкратий, молись обо всех, воспевающих память твою.

Кондак священномученику Панкратию, епископу Тавроменийскому, глас 4

Све́тлая тавромени́ом, Панкра́тие, звезда́ показа́лся еси́/ и священнострада́лец яви́лся еси́ за Христа́,// Ему́же ны́не предстоя́, моли́ за чту́щия тя, блаже́нне.

Перевод: Ты стал яркой звездой для тавроменийцев, Панкратий, и явился священномучеником за Христа. Ему же сейчас предстоя, молись о почитающих тебя, блаженный.

Мысли свт. Феофана Затворника

«Бойся Бога и удаляйся от зла» (Притч.3:7).

Положи в этом предел твоего говения, чтоб в конец его водворился страх Божий и укоренилось твердое намерение уклоняться от всякого зла, хотя бы для этого необходимо было тебе все потерять, даже жизнь твою. Для этого не ограничивайся одним внешним порядком говения, но займись особенно собою, войди в себя и посмотри образ мыслей твоих, во всем ли он согласен с неложным Божиим словом, – посмотри свои склонности и расположения, таковы ли они, каких требует от тебя Господь в Евангелии; посмотри всю жизнь твою, во всем ли она согласна с заповедями Божьими. Все богопротивное оплачь и возненавидь, и положи впредь не возвращаться на то. Когда сделаешь так, премудр будешь, а нет, так нет.

Притча дня

О жизни грешника

Некий человек получил богатое наследство, но использовал его только на строительство и украшение дома. И жил он в этом доме один, сам не ходил ни к кому и никого из добрых людей не принимал у себя. Во всем себе отказывал, вкладывал все только в дом. Немытый, нечесаный, в лохмотьях, голодный, скупец все имение свое тратил только на дом, в котором обитал. Годами соседи не видели его лица, зато дом был украшен так, что прохожие не могли сдержать возгласа восхищения. Прислушивался тот человек к каждому слову похвалы о своем доме, и было это единственной его радостью. «Кто же это живет в таком доме? Кто он, если у него такой особняк?» – спрашивали прохожие. Но лица хозяина никто не видел. Наконец он расточил все, что имел, на содержание и украшение дома и довел себя до отчаяния.

Однажды в дом ударила молния, он вспыхнул и сгорел дотла, а сам хозяин едва успел выбраться на улицу и спастись. Люди испугались, увидев его: он и был похож на пугало, заросший, грязный, оборванный. И все, видя его, бежали прочь, как от чудовища. В отчаянии побрел он из города, сам не зная куда. На дороге ему попались цыгане: «Он пригодится в нашем деле!» – решили они и, схватив его, искалечили, выкололи глаза, перебили ему руки и ноги и заставили просить для них милостыню.

Хозяин дома символизирует душу грешника. Большое богатство – дары Божии. Строительство, укрепление и украшение дома – символ попечения о плоти и мирской жизни. Неопрятный, оборванный и голодный человек – это запущенная, изголодавшаяся душа в теле. Молния – внезапная смерть. Соседи, которые гнушаются этим человеком, – Ангелы Божии, отвращающиеся от мерзкой души грешника. Цыгане – бесы, которые ищут и пленяют себе подобных.

Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма, письмо 165, слесарю Иосифу Т.

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Книги, статьи, стихиПрактические советы

Как часто во время Великого поста нужно посещать богослужения и принимать участие в Таинствах?

– Если человек живет в ритме церковной жизни, для него не встает вопрос о том, как часто надо приступать к Таинствам. Лично я считаю, что при возможности причащаться можно и нужно каждый воскресный и праздничный день. Что касается богослужений, то желательно быть в храме в воскресные и праздничные дни, а также в особые дни Великого поста, во время которых читается канон Андрея Критского и житие Марии Египетской, на службах Крестопоклонной недели, Субботы акафиста и всего цикла Страстной седмицы начиная с Лазаревой субботы. Это удивительные богослужения, совершаемые лишь раз в году, и человек, который по той или иной причине отсутствует в храме, на мой взгляд многого себя лишает.

прот. Сергий Золотарев

Случайный тест

(24 голоса: 4.92 из 5)