Чтения Священного Писания

Утр.: Мк. 1:9–11 (зач. 2).
Лит.: Тит. 2:11–14, 3:4–7 (зач. 302). Мф. 3:13–17 (зач. 6). На освящении воды: 1 Кор. 10:1–4 (зач. 143 от полу'). Мк. 1:9–11 (зач. 2).

Евангелие и Апостол дня

Крещение Господне

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Крещению Господню

Тропарь Крещению Господню, глас 1

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Перевод: При крещении Твоем во Иордане, Господи, открылось поклонение Троице: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, возлюбленным Тебя Сыном именуя, и Дух в виде голубя подтверждал Его слова непреложность. Явившийся Христе Боже и мир просветивший, слава Тебе!

Кондак Крещению Господню, глас 4

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́, и яви́лся еси́,// Свет непристу́пный.

Перевод: Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих Тебя: «Пришел, явился Ты, Свет неприступный!»

показать все

Величание Крещению Господню

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося/ от Иоа́нна// в вода́х Иорда́нских.

Молитва на Крещение Господне

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий Единоро́дный, от Отца́ пре́жде всех век рожде́нный, Све́те от Све́та, просвеща́яй вся́ческая, в после́дняя же ле́та от Пресвяты́я Де́вы Мари́и нетле́нно воплоще́нный и в мир сей на спасе́ние на́ше прише́дый! Ты бо не потерпе́л еси́ ви́дети от диа́вола му́чима ро́да челове́ча и сего́ ра́ди в пресве́тлый день Богоявле́ния Твоего́ прише́л еси́ на Иорда́н ко гре́шником и мытаре́м крести́тися от Иоа́нна, безгре́шен сый, да испо́лниши вся́кую пра́вду и да во́зьмеши в вода́х Иорда́нских грехи́ всего́ ми́ра, я́ко А́гнец Бо́жий, во е́же понести́ их на Себе́ и искупи́ти Креще́нием кре́стным, пречи́стою Кро́вию Твое́ю. Сего́ ра́ди погрузи́вшуся Тебе́ в вода́х, отверзо́шася Тебе́ небеса́ Ада́мом заключе́нная и Дух Святы́й сни́де на Тя в ви́де голуби́не, просвеще́ние и обоже́ние нося́й естеству́ на́шему, и Пребоже́ственный Оте́ц Твой возвести́ Тебе́ небе́сным гла́сом благоволе́ние Свое́, зане́ сотвори́л еси́ во́лю Его́ и челове́к грехи́ восприя́л еси́ и Себе́ на закла́ние уже́ предугото́вал еси́, я́коже Сам рекл еси́: «Сего́ ра́ди лю́бит Мя Оте́ц, я́ко Аз ду́шу Мою́ полага́ю, да па́ки прииму́ ю́», и та́ко во всесве́тлый день сей, Ты, Го́споди, положи́л еси́ нача́ло искупле́ния на́шего от грехопаде́ния прароди́тельскаго. Сего́ ра́ди вся си́лы небе́сныя ра́дуются и вся тварь весели́тся, ча́юще свобожде́ние свое́ от рабо́ты истле́ния, глаго́люще: Прии́де просвеще́ние, благода́ть яви́ся, избавле́ние наста́, мир просвети́ся и лю́дие ра́достию исполня́ются. Да весели́тся ны́не не́бо и земля́ и мир весь да игра́ет; ре́ки да пле́щут; исто́чницы и озе́ра, бе́здны и моря́ да сра́дуются, я́ко Боже́ственным Креще́нием освяти́ся днесь естество́ их. Да ра́дуются днесь и челове́ков собо́ри, я́ко естество́ их взы́де ны́не па́ки к пе́рвому благоро́дию и вси с ра́достию пою́т: Богоявле́ния вре́мя. Прииди́те мы́сленно на Иорда́н, виде́ние ве́лие в нем у́зрим: Христо́с ко Креще́нию гряде́т. Христо́с ко Иорда́ну прихо́дит. Христо́с на́ши в воде́ погреба́ет грехи́. Христо́с овча́ похи́щеннаго и заблу́ждшаго прихо́дит иска́ти и обре́т е́ вво́дит в рай.
Сего́ Боже́ственнаго та́инства воспомина́ние пра́зднующе, усе́рдно мо́лимся Тебе́, Человеколю́бче Го́споди: сподо́би нам жа́ждущим по гла́су Твоему́ приити́ к Тебе́, Исто́чнику присноживо́тныя воды́, да почерпе́м во́ду благода́ти Твоея́ и оставле́ние грехо́в на́ших и да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х по́хотей; целому́дренно и де́вственно, и пра́ведно и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Твоея́, Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего, да не от дел на́ших спасе́ши нас, но по Твое́й ми́лости и по обновле́нию Свята́го Ду́ха Твоего́ ба́нею пакибытия́, Его́же оби́льно излия́л еси́, да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем ве́чныя жи́зни во Ца́рствии Твое́м, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нам просла́вити всесвято́е И́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Воскресный

Тропарь воскресный, глас 6

А́нгельския си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша,/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ а́д, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, Да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Перевод: Ангельские Силы – при гробе Твоем, и охранявшие его омертвели, а Мария стояла в гробнице и искала пречистое тело Твое. Ты опустошил ад, не потерпев от него, Ты встретил Деву, Дарующий жизнь. Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе!

Кондак воскресный, глас 6

Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец, воскреси́в все́х Христо́с Бо́г,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ е́сть бо все́х Спаси́тель,// Воскресе́ние и Живо́т, и Бо́г все́х.

Перевод: Живоначальною Своею дланию из мрачных глубин всех умерших воскресив, Податель жизни Христос Бог, воскресение даровал человеческой природе, ибо Он – Спаситель всех, Воскресение и Жизнь и Бог всего!

Святителю Феофану Затворнику

Тропарь святителю Феофану Затворнику, глас 8

Пpавосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ Вы́шенский подви́жниче, святи́телю Феофа́не, Богому́дpе,/ писа́ньми твои́ми сло́во Бо́жие изъясни́л еси́/ и всем ве́pным путь ко спасе́нию указа́л еси́.// Моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Православия наставник, благочестия учитель и чистоты, Вышенский подвижник, святитель Феофан, Богомудрый, писаниями твоими слово Божие объяснил ты и всем верующим путь ко спасению указал. Моли Христа Бога о спасении наших душ.

Кондак святителю Феофану Затворнику, глас 4

Богоявле́нию тезоимени́тый,/ святи́телю Феофа́не,/ уче́нии твои́ми мно́гия лю́ди просвети́л еси́,/ со а́нгелы ны́не предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Перевод: Одноименный с Богоявлением (Феофан однокоренное с греч. Θεοφάνεια - Богоявление), учениями твоими многих людей просветил ты, с ангелами сейчас предстоя Престолу Святой Троицы, моли не переставая обо всех нас.

Молитва святителю Феофану Затворнику

О, святи́телю о́тче Феофа́не, архиере́ею пресла́вный и преди́вный затво́рниче, Бо́жий избра́ниче и Та́ин Христо́вых служи́телю, богому́дрый учи́телю и апо́стольских слове́с изря́дный изъясни́телю, оте́ческих добротолю́бных сказа́ний списа́телю, христиа́нскаго благоче́стия изя́щный пропове́дниче и жи́зни духо́вныя иску́сный наста́вниче, по́двигов мона́шеских усе́рдный ревни́телю и всем лю́дем благода́ти хода́таю! Ны́не к тебе́, на Небесе́х Бо́гу предстоя́щему и о нас моля́щемуся, припа́даем и си́це взыва́ем: испроси́ у всеще́драго Бо́га Це́ркви Росси́йстей и стране́ на́шей мир и благостоя́ние, святи́телем Христо́вым – и́стины Боже́ственныя досто́йное охране́ние, па́ствы до́брое окормле́ние, лжеучи́телей и еретико́в изря́дное посрамле́ние; подвиза́ющимся – смире́ние, страх Бо́жий и чистоту́ душе́вную и теле́сную; учи́телем – богове́дение и му́дрость, уча́щимся – ре́вность и по́мощь Бо́жию; и всем правосла́вным – утвержде́ние на пути́ ко спасе́нию, да вку́пе с тобо́ю просла́вим Бо́жию Си́лу и Прему́дрость, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, со Безнача́льным Его́ Отце́м, с Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

(Тит.2:11–14, 3:4–7; Мф.3:13–17)

Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем явил Себя так осязательно единый истинный Бог, в Троице покланяемый: Бог Отец – гласом с неба, Бог Сын – воплотившийся Крещением, Бог Дух Святой – нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения Лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святой от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатию Св. Духа, по благоволению Отца. 

Все таинства христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих это великое празднество. Приидите, востечем умно горе и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, поя: во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, – спасение тройчески нам устрояющее и нас тройчески спасающее.

Притча дня

В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришел священник. Стол накрыли очень изысканно, достали самые лучшие яства и подали лучшее питье. Семья села за стол. Все смотрели на священника и думали, что он помолится перед едой. Но священник сказал:
– Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье.

Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой отче, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке – это пустая болтовня. Эти повторения каждый день, каждый год, поэтому мы больше не молимся».

Священник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала:
– Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»?

Проповедь дня

Показать всеПерейти в раздел «Проповеди» 

Основы православия

Тема 19.  Свойства Божьи – неизмеримость и вездеприсутствие.

Неизмеримость Божья выражается в том, что Бог совершенно не зависит от условий пространства, не объемлется и не стесняется им, не имеет геометрической (пространственной) формы, выше какой-либо пространственной протяженности.

В условиях пространства неизмеримость Божья проявляется как вездеприсутствие: нет такого места, где бы отсутствовал Бог (Он присутствует и в аду). Можно утверждать, что Бог и везде, и нигде — везде как не отсутствующий нигде, а нигде как не ограничиваемый (не ограниченный) никаким местом.

Он бесконечен, но не в смысле того, что огромен, а, в частности, в том, что не обусловлен пространством. Можно образно сказать, что не Бог находится в мире, а мир в Боге. Бог также не обладает формой, потому что это пространственная характеристика.  

См. Неизмеримость и вездеприсутствие Божие.

Практические советы

Приходилось слышать, что у кого-то святая вода простояла в бутылочке несколько лет и не испортилась. Не сомневаясь в благодатных свойствах агиасмы, возникает вопрос: а зачем человек хранил святую воду несколько лет?
В любом храме воду освящают круглый год, не только в праздник Богоявления. Если же кто-то решил сохранить именно крещенскую воду – замечательно, но тогда имело смысл употребить то, что осталось, перед очередным великим освящением.
Напомним, святую воду только утром мы принимаем натощак, остальное время суток её можно пить с любой периодичностью, как средство освящения. И перед сном полезно выпить.
Одно условие – всегда с молитвой.

Тест