Скрыть
26:5
26:9
26:12
26:16
26:18
26:20
26:21
26:22
26:23
26:25
26:27
26:28
Церковнославянский (рус)
Ски́нiю же да сотвори́ши от­ десяти́ опо́нъ от­ виссо́на ска́наго и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы ска́ныя: херуви́мы дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши я́.
Долгота́ опо́ны еди́ныя два́десять и о́смь ла́ктiй, и широта́ четы́рехъ ла́ктiй, опо́на еди́на да бу́детъ: мѣ́ра та́яжде да бу́детъ всѣ́мъ опо́намъ.
Пя́ть же опо́нъ да бу́дутъ взаи́мъ при­­держа́щяся еди́на от­ другі́я, и пя́ть опо́нъ да бу́дутъ содержа́щяся друга́ о друзѣ́й.
И да сотвори́ши и́мъ пе́тли изъ синеты́ у кра́я опо́ны еди́ныя, от­ еди́ныя страны́ въ сложе́нiе: и си́це сотвори́ши на краю́ опо́ны внѣ́шнiя къ сложе́нiю второ́му.
Пятьдеся́тъ же пе́тлей сотвори́ши еди́нѣй опо́нѣ, и пятьдеся́тъ пе́тлей да сотвори́ши от­ кра́я опо́ны по сложе́нiю вторы́я, лице́мъ къ лицу́ сходя́щыяся между́ собо́ю ка́яждо.
И сотвори́ши пятьдеся́тъ крючко́въ златы́хъ и совокупи́ши опо́ны еди́ну ко друзѣ́й крючка́ми: и бу́детъ ски́нiя еди́на.
И да сотвори́ши опо́ны власяны́я въ покро́въ надъ ски́нiею, едино­на́­де­сять опо́нъ сотвори́ши и́хъ.
Долгота́ опо́ны еди́ныя да бу́детъ три́десяти ла́ктiй, и четы́рехъ ла́ктiй широта́ опо́ны еди́ныя: та́яжде мѣ́ра да бу́детъ едино­на́­де­ся­ти опо́намъ.
И совокупи́ши пя́ть опо́нъ вку́пѣ, и ше́сть опо́нъ вку́пѣ: и усугу́биши опо́ну шесту́ю ко вхо́ду ски́нiи.
И да сотвори́ши пе́тлей пятьдеся́тъ на краи́ опо́ны еди́ныя, я́же средѣ́ по сложе́нiю, и пятьдеся́тъ пе́тлей да сотвори́ши на краи́ опо́ны совокупля́ющiяся вторы́я.
И сотвори́ши крючко́въ мѣ́дяныхъ пятьдеся́тъ: и совокупи́ши крючки́ съ пе́тлями, и да совокупи́ши опо́ны, и бу́детъ еди́но.
И да подложи́ши изли́шнее от­ опо́нъ ски́нiи: полуопо́ною оста́в­шеюся да покры́еши изли́шнее опо́нъ ски́нiи: да при­­кры́еши созади́ ски́нiи.
Ла́коть [еди́нъ] от­ сего́, и ла́коть [еди́нъ] от­ друга́го, от­ изли́шняго опо́нъ, въ долготу́ опо́нъ ски́нiи: да бу́детъ покрыва́ющее на странѣ́ ски́нiи, сю́ду и сю́ду да покрыва́етъ.
И да сотвори́ши покро́въ ски́нiи от­ ко́жъ о́внихъ червле́ныхъ, и при­­крыва́ла от­ ко́жъ си́нихъ све́рху.
И да сотвори́ши столпы́ ски́нiи от­ дре́въ негнiю́щихъ:
десяти́ ла́ктiй [въ высоту́] да сотвори́ши сто́лпъ еди́нъ, ла́ктя же еди́наго и по́лъ широта́ столпа́ еди́наго:
два́ закро́йца [на края́хъ] столпу́ еди́ному, проти́ву стоя́ща другъдру́гу: та́ко сотвори́ши всѣ́мъ столпо́мъ ски́нiи.
И да сотвори́ши столпы́ ски́нiи, два́десять столпо́въ от­ страны́ я́же къ сѣ́веру:
и четы́редесять стоя́ловъ сре́бряныхъ да сотвори́ши два́десятимъ столпо́мъ: два́ стоя́ла еди́ному столпу́ на обо­и́хъ кра́ехъ его́ и два́ стоя́ла друго́му столпу́ на обо­и́хъ кра́ехъ его́:
и въ странѣ́ вторѣ́й ю́жнѣй два́десять столпо́въ:
и четы́редесять стоя́ловъ и́мъ сре́бряныхъ: два́ стоя́ла столпу́ еди́ному на обо­и́хъ кра́ехъ его́ и два́ стоя́ла столпу́ друго́му на обо­и́хъ кра́ехъ его́.
И созади́ ски́нiи по странѣ́ я́же къ мо́рю да сотвори́ши ше́сть столпо́въ,
и два́ столпа́ сотвори́ши во у́глахъ ски́нiи созади́.
И бу́дутъ ра́вни от­ до́лу: по тому́жде да бу́дутъ ра́вни от­ гла́въ въ соста́въ еди́нъ: та́ко да сотвори́ши обо­и́мъ дву́мъ у́гламъ: ра́вни да бу́дутъ.
И да бу́дутъ о́смь столпы́ и стоя́ла и́хъ сре́бряна шесть­на́­де­сять: два́ стоя́ла еди́ному столпу́ и два́ стоя́ла друго́му столпу́, на обо­и́хъ кра́ехъ его́.
И да сотвори́ши вереи́ от­ дре́въ негнiю́щихъ: пя́ть вере́й столпу́ еди́ному от­ еди́ныя страны́ ски́нiи,
и пя́ть вере́й столпу́ еди́ному вторѣ́й странѣ́ ски́нiи, и пя́ть вере́й столпу́ за́днему странѣ́ ски́нiи, я́же къ мо́рю:
и верея́ сре́дняя посредѣ́ столпо́въ да прохо́дитъ от­ еди́ныя страны́ въ другу́ю страну́.
И столпы́ да позлати́ши зла́томъ: и ко́лца сотвори́ши зла́та, въ ня́же вложи́ши вереи́: и позлати́ши вереи́ зла́томъ.
И воз­ста́виши ски́нiю по о́бразу пока́зан­ному тебѣ́ на горѣ́.
И да сотвори́ши завѣ́су от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы ска́ныя и виссо́на пря́денаго: дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши ю́ херуви́мы.
И воз­ложи́ши ю́ на четы́ри столпы́ негнiю́щыя позлаще́ны зла́томъ: и верхи́ и́хъ зла́ты, и стоя́ла и́хъ четы́ри сре́бряна.
И повѣ́сиши завѣ́су на столпѣ́хъ, и внесе́ши та́мо вну́трь завѣ́сы киво́тъ свидѣ́нiя: и раздѣля́ти бу́детъ завѣ́са ва́мъ посредѣ́ святи́лища и посредѣ́ свята́я святы́хъ,
и закры́еши завѣ́сою киво́тъ свидѣ́нiя во свята́я святы́хъ.
И поста́виши трапе́зу внѣ́ завѣ́сы, и свѣти́лникъ пря́мо трапе́зы на странѣ́ ски́нiи, я́же къ ю́гу: и трапе́зу поста́виши на странѣ́ ски́нiи, я́же къ сѣ́веру.
И да сотвори́ши закро́въ въ две́рехъ ски́нiи от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы ска́ныя и виссо́на ска́наго, дѣ́ломъ пестря́щаго.
И да сотвори́ши завѣ́сѣ пя́ть столпо́въ от­ дре́въ негнiю́щихъ, и позлати́ши и́хъ зла́томъ, и верхи́ и́хъ зла́ты: и да слiе́ши и́мъ пя́ть стоя́лъ мѣ́дяныхъ.
Синодальный
Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою;
длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, а ширина каждого покрывала четыре локтя: мера одна всем покрывалам.
Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим.
Сделай [к ним] петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины; так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины;
пятьдесят петлей сделай у одного покрывала и пятьдесят петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим; петли должны соответствовать одна другой;
и сделай пятьдесят крючков золотых и крючками соедини покрывала одно с другим, и будет скиния одно целое.
И сделай покрывала на козьей шерсти, чтобы покрывать скинию; одиннадцать покрывал сделай таких;
длина одного покрывала тридцать локтей, а ширина четыре локтя; это одно покрывало: одиннадцати покрывалам одна мера.
И соедини пять покрывал особо и шесть покрывал особо; шестое покрывало сделай двойное с передней стороны скинии.
Сделай пятьдесят петлей на краю крайнего покрывала, для соединения его с другим, и пятьдесят петлей [сделай] на краю другого покрывала, для соединения с ним;
сделай пятьдесят крючков медных, и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтобы он составлял одно.
А излишек, остающийся от покрывал скиний, – половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии;
а излишек от длины покрывал скинии, на локоть с одной и на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии с той и с другой стороны, для покрытия ее.
И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих.
И сделай брусья для скинии из дерева ситтим, чтобы они стояли:
длиною в десять локтей [сделай] брус, и полтора локтя каждому брусу ширина;
у каждого бруса по два шипа [на концах], один против другого: так сделай у всех брусьев скинии.
Так сделай брусья для скинии: двадцать брусьев для полуденной стороны к югу,
и под двадцать брусьев сделай сорок серебряных подножий: два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его;
и двадцать брусьев для другой стороны скинии к северу,
и для них сорок подножий серебряных: два подножия [для двух шипов его] под один брус, и два подножия под другой брус [для двух шипов его];
для задней же стороны скинии к западу сделай шесть брусьев
и два бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону;
они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу: так должно быть с ними обоими; для обоих углов пусть они будут;
и так будет восемь брусьев, и для них серебряных подножий шестнадцать: два подножия под один брус, и два подножия под другой брус [для двух шипов его].
И сделай шесты из дерева ситтим, пять [шестов] для брусьев одной стороны скинии,
и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны сзади скинии, к западу;
а внутренний шест будет проходить по средине брусьев от одного конца до другого;
брусья же обложи золотом, и кольца, для вкладывания шестов, сделай из золота, и шесты обложи золотом.
И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе.
И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы;
и повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных;
и повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения; и будет завеса отделять вам святилище от Святаго Святых.
И положи крышку на ковчег откровения во Святом Святых.
И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу; стол же поставь на северной стороне [скинии].
И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы;
и сделай для завесы пять столбов из ситтим и обложи их золотом; крючки к ним золотые; и вылей для них пять подножий медных.
Ски́нїю же да сотвори́ши ѿ десѧтѝ ѻ҆пѡ́нъ ѿ вѷссо́на ска́нагѡ и҆ синеты̀, и҆ багрѧни́цы и҆ червлени́цы ска́ныѧ: херꙋві́мы дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши ѧ҆̀.
Долгота̀ ѻ҆по́ны є҆ди́ныѧ два́десѧть и҆ ѻ҆́смь ла́ктїй, и҆ широта̀ четы́рехъ ла́ктїй, ѻ҆по́на є҆ди́на да бꙋ́детъ: мѣ́ра та́ѧжде да бꙋ́детъ всѣ̑мъ ѻ҆по́намъ.
Пѧ́ть же ѻ҆по́нъ да бꙋ́дꙋтъ взаи́мъ придержа́щѧсѧ є҆ди́на ѿ дрꙋгі́ѧ, и҆ пѧ́ть ѻ҆по́нъ да бꙋ́дꙋтъ содержа́щѧсѧ дрꙋга̀ ѡ҆ дрꙋзѣ́й.
И҆ да сотвори́ши и҆̀мъ пє́тли и҆з̾ синеты̀ ᲂу҆ кра́ѧ ѻ҆по́ны є҆ди́ныѧ, ѿ є҆ди́ныѧ страны̀ въ сложе́нїе: и҆ си́це сотвори́ши на краю̀ ѻ҆по́ны внѣ́шнїѧ къ сложе́нїю второ́мꙋ.
Пѧтьдесѧ́тъ же пе́тлей сотвори́ши є҆ди́нѣй ѻ҆по́нѣ, и҆ пѧтьдесѧ́тъ пе́тлей да сотвори́ши ѿ кра́ѧ ѻ҆по́ны по сложе́нїю вторы́ѧ, лице́мъ къ лицꙋ̀ сходѧ́щыѧсѧ междꙋ̀ собо́ю ка́ѧждо.
И҆ сотвори́ши пѧтьдесѧ́тъ крючкѡ́въ златы́хъ и҆ совокꙋпи́ши ѻ҆пѡ́ны є҆ди́нꙋ ко дрꙋзѣ́й крючка́ми: и҆ бꙋ́детъ ски́нїѧ є҆ди́на.
И҆ да сотвори́ши ѻ҆пѡ́ны власѧны̑ѧ въ покро́въ над̾ ски́нїею, є҆динона́десѧть ѻ҆по́нъ сотвори́ши и҆̀хъ.
Долгота̀ ѻ҆по́ны є҆ди́ныѧ да бꙋ́детъ три́десѧти ла́ктїй, и҆ четы́рехъ ла́ктїй широта̀ ѻ҆по́ны є҆ди́ныѧ: та́ѧжде мѣ́ра да бꙋ́детъ є҆динона́десѧти ѻ҆по́намъ.
И҆ совокꙋпи́ши пѧ́ть ѻ҆по́нъ вкꙋ́пѣ, и҆ ше́сть ѻ҆по́нъ вкꙋ́пѣ: и҆ ᲂу҆сꙋгꙋ́биши ѻ҆по́нꙋ шестꙋ́ю ко вхо́дꙋ ски́нїи.
И҆ да сотвори́ши пе́тлей пѧтьдесѧ́тъ на краѝ ѻ҆по́ны є҆ди́ныѧ, ꙗ҆́же средѣ̀ по сложе́нїю, и҆ пѧтьдесѧ́тъ пе́тлей да сотвори́ши на краѝ ѻ҆по́ны совокꙋплѧ́ющїѧсѧ вторы́ѧ.
И҆ сотвори́ши крючкѡ́въ мѣ́дѧныхъ пѧтьдесѧ́тъ: и҆ совокꙋпи́ши крючкѝ съ пе́тлѧми, и҆ да совокꙋпи́ши ѻ҆пѡ́ны, и҆ бꙋ́детъ є҆ди́но.
И҆ да подложи́ши и҆зли́шнее ѿ ѻ҆по́нъ ски́нїи: полꙋѻпо́ною ѡ҆ста́вшеюсѧ да покры́еши и҆зли́шнее ѻ҆по́нъ ски́нїи: да прикры́еши созадѝ ски́нїи.
Ла́коть (є҆ди́нъ) ѿ сегѡ̀, и҆ ла́коть (є҆ди́нъ) ѿ дрꙋга́гѡ, ѿ и҆зли́шнѧгѡ ѻ҆по́нъ, въ долготꙋ̀ ѻ҆по́нъ ски́нїи: да бꙋ́детъ покрыва́ющее на странѣ̀ ски́нїи, сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ да покрыва́етъ.
И҆ да сотвори́ши покро́въ ски́нїи ѿ ко́жъ ѻ҆́внихъ червле́ныхъ, и҆ прикрыва̑ла ѿ ко́жъ си́нихъ све́рхꙋ.
И҆ да сотвори́ши столпы̀ ски́нїи ѿ дре́въ негнїю́щихъ:
десѧтѝ ла́ктїй (въ высотꙋ̀) да сотвори́ши сто́лпъ є҆ди́нъ, ла́ктѧ же є҆ди́нагѡ и҆ по́лъ широта̀ столпа̀ є҆ди́нагѡ:
два̀ закрѡ́йца (на краѧ́хъ) столпꙋ̀ є҆ди́номꙋ, проти́вꙋ стѡѧ́ща дрꙋгъдрꙋ́гꙋ: та́кѡ сотвори́ши всѣ̑мъ столпѡ́мъ ски́нїи.
И҆ да сотвори́ши столпы̀ ски́нїи, два́десѧть столпѡ́въ ѿ страны̀ ꙗ҆́же къ сѣ́верꙋ:
и҆ четы́редесѧть стоѧ́лѡвъ сре́брѧныхъ да сотвори́ши два́десѧтимъ столпѡ́мъ: два̀ стѡѧ́ла є҆ди́номꙋ столпꙋ̀ на ѻ҆бои́хъ кра́ехъ є҆гѡ̀ и҆ два̀ стѡѧ́ла дрꙋго́мꙋ столпꙋ̀ на ѻ҆бои́хъ кра́ехъ є҆гѡ̀:
и҆ въ странѣ̀ вторѣ́й ю҆́жнѣй два́десѧть столпѡ́въ:
и҆ четы́редесѧть стоѧ́лѡвъ и҆̀мъ сре́брѧныхъ: два̀ стѡѧ́ла столпꙋ̀ є҆ди́номꙋ на ѻ҆бои́хъ кра́ехъ є҆гѡ̀ и҆ два̀ стѡѧ́ла столпꙋ̀ дрꙋго́мꙋ на ѻ҆бои́хъ кра́ехъ є҆гѡ̀.
И҆ созадѝ ски́нїи по странѣ̀ ꙗ҆́же къ мо́рю да сотвори́ши ше́сть столпѡ́въ,
и҆ два̀ стѡлпа̀ сотвори́ши во ᲂу҆́глахъ ски́нїи созадѝ.
И҆ бꙋ́дꙋтъ ра́вни ѿ до́лꙋ: по томꙋ́жде да бꙋ́дꙋтъ ра́вни ѿ гла́въ въ соста́въ є҆ди́нъ: та́кѡ да сотвори́ши ѻ҆бои́мъ двꙋ́мъ ᲂу҆́гламъ: ра́вни да бꙋ́дꙋтъ.
И҆ да бꙋ́дꙋтъ ѻ҆́смь столпы̀ и҆ стѡѧ́ла и҆́хъ срє́брѧна шестьна́десѧть: два̀ стѡѧ́ла є҆ди́номꙋ столпꙋ̀ и҆ два̀ стѡѧ́ла дрꙋго́мꙋ столпꙋ̀, на ѻ҆бои́хъ кра́ехъ є҆гѡ̀.
И҆ да сотвори́ши верєѝ ѿ дре́въ негнїю́щихъ: пѧ́ть вере́й столпꙋ̀ є҆ди́номꙋ ѿ є҆ди́ныѧ страны̀ ски́нїи,
и҆ пѧ́ть вере́й столпꙋ̀ є҆ди́номꙋ вторѣ́й странѣ̀ ски́нїи, и҆ пѧ́ть вере́й столпꙋ̀ за́днемꙋ странѣ̀ ски́нїи, ꙗ҆́же къ мо́рю:
и҆ вереѧ̀ сре́днѧѧ посредѣ̀ столпѡ́въ да прохо́дитъ ѿ є҆ди́ныѧ страны̀ въ дрꙋгꙋ́ю странꙋ̀.
И҆ столпы̀ да позлати́ши зла́томъ: и҆ ко́льца сотвори́ши зла̑та, въ нѧ́же вложи́ши верєѝ: и҆ позлати́ши верєѝ зла́томъ.
И҆ возста́виши ски́нїю по ѡ҆́бразꙋ пока́занномꙋ тебѣ̀ на горѣ̀.
И҆ да сотвори́ши завѣ́сꙋ ѿ синеты̀ и҆ багрѧни́цы, и҆ червлени́цы ска́ныѧ и҆ вѷссо́на прѧ́денагѡ: дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши ю҆̀ херꙋві́мы.
И҆ возложи́ши ю҆̀ на четы́ри столпы̀ негнїю́щыѧ позлащє́ны зла́томъ: и҆ верхѝ и҆́хъ зла̑ты, и҆ стѡѧ́ла и҆́хъ четы́ри срє́брѧна.
И҆ повѣ́сиши завѣ́сꙋ на столпѣ́хъ, и҆ внесе́ши та́мѡ внꙋ́трь завѣ́сы кївѡ́тъ свидѣ́нїѧ: и҆ раздѣлѧ́ти бꙋ́детъ завѣ́са ва́мъ посредѣ̀ свѧти́лища и҆ посредѣ̀ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ,
и҆ закры́еши завѣ́сою кївѡ́тъ свидѣ́нїѧ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ.
И҆ поста́виши трапе́зꙋ внѣ̀ завѣ́сы, и҆ свѣти́льникъ прѧ́мѡ трапе́зы на странѣ̀ ски́нїи, ꙗ҆́же къ ю҆́гꙋ: и҆ трапе́зꙋ поста́виши на странѣ̀ ски́нїи, ꙗ҆́же къ сѣ́верꙋ.
И҆ да сотвори́ши закро́въ въ две́рехъ ски́нїи ѿ синеты̀ и҆ багрѧни́цы, и҆ червлени́цы ска́ныѧ и҆ вѷссо́на ска́нагѡ, дѣ́ломъ пестрѧ́щагѡ.
И҆ да сотвори́ши завѣ́сѣ пѧ́ть столпѡ́въ ѿ дре́въ негнїю́щихъ, и҆ позлати́ши и҆̀хъ зла́томъ, и҆ верхѝ и҆́хъ зла̑ты: и҆ да слїе́ши и҆̀мъ пѧ́ть стѡѧ́лъ мѣ́дѧныхъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки