Молитва преподобным Антонию и Феодосию Печерским

(1 голос5.0 из 5)

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие! К вам, я́ко к те́плым засту́пником и ско́рым помо́щником и изве́стным предста́телем, прибега́ем мы гре́шнии, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́ния, в бе́здне зол и бед погружа́емии, я́же на всяк день и час нам и от челове́к лука́вых приключа́ются, и от духо́в зло́бы поднебе́сныя, всегда́ поги́бели душ и теле́с на́ших и́щущих, нахо́дят на ны. Изве́стни же есмы́ несумне́нно, коль вели́кое к милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ние: еще́ бо на земли́ между́ стра́нствующими к Го́рнему Оте́честву пребыва́юще, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жия, ва́ми чудоде́йствующия, в себе́ показа́сте, я́ко и огнь с Небесе́, по подо́бию Илиину́, на показа́ние ме́ста, на не́мже вели́кая це́рковь Пече́рская стро́итися хотя́ше, низведо́сте, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ние и ве́чное прославле́ние того́жде свята́го ме́ста призва́сте: та́кожде ве́мы, коль мно́гое мно́жество муже́й и жен, из ра́зных стран и наро́дов, скорбя́щих и напа́ствуемых или́ разли́чными тя́жкими боле́зньми одержи́мых, ва́шими моли́твами и заступле́нием получи́ша ско́рое себе́ облегче́ние и избавле́ние. Аще у́бо вся та помоществова́ния, еще́ в сме́ртнем су́ще стра́нствовании, бе́дствующим ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че днесь, егда́ уже́ всемогу́щей предста́сте Тро́ице и бо́льшее прия́сте дерзнове́ние, во е́же моли́ти ю о на́шем недосто́инстве и в беда́х нас заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы, столь мно́гими вражде́бными наве́ты, озлобле́ньми и кова́рными злоумышле́ньми отвсю́ду угрожа́емии и тесни́мии, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зе вруча́ем себе́ защище́нию и усе́рдно мо́лим благосты́ню ва́шу: сохрани́те нас неврежде́нных от всех бед и зол, наипа́че же от бесо́вских ко́зней, да не бу́дем им в поруга́ние и посмея́тельство, но та́ко их кре́пкою ва́шею по́мощию от нас отжени́те, я́коже во дни о́ны от оби́тели отгна́сте я, иногда́ па́кости де́явшия. Сицева́я же их неполе́зная укроти́вше на ны возста́ния, та́ко нас утвержде́нных в ве́ре, наде́жде и любви́ соде́лайте, да николи́же на́ми каково́е недоуме́ние или́ сумне́ние возоблада́ет. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пе и теле́сная в таково́м благоустрое́нии и боголе́пней ме́рности на всяк день и час удержава́йте и снабдева́йте, да те́ми никогда́же Блага́го и Человеколюби́ваго Бо́га прогне́ваем. Ра́зум уцелому́дрите, да сей па́че о Бо́зе, Его́ вездепрису́тствии и благопромышле́нии помышля́ет, не́же о вре́менных пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу всегда́ исправля́йте, да николи́же хо́щет, е́же хоте́нию Бо́жию сопротивля́ется, но те́ми да уловля́ется и в сих безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́ет, я́же суть Бо́гу уго́дна и прия́тна, челове́ку же спаси́тельна и поле́зна. К сим же, о преподо́бнии отцы́, и оте́чества ва́шего не забыва́йте, но в ми́рнем устрое́нии пребыва́ти ему́ у Престо́ла вели́чества Бо́жия непреста́нно хода́тайствуйте. Вся лю́ди, су́щия в держа́ве на́шей, ми́рны и безпеча́льны сохрани́те и от вся́каго зла́го обстоя́ния вско́ре изба́вите. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие и к ве́чности преселе́ние, си́це нам в по́мощь предста́ните и от наси́лий вра́жиих свободи́те, я́коже предста́сте не́когда Ера́зму мона́ху, в тя́жком сме́ртнем бе́дствии обрета́вшемуся, и та́ко сердца́ на́ша ко и́стинному покая́нию и жале́нию о гресе́х подви́гните, я́коже и о́наго се́рдце подвиго́сте, да и мы в чи́стем со́вести на́шея свиде́тельстве, Пресвяте́й и Нераздели́мей предста́вше Тро́ице, прославля́ем ю ку́пно с ва́ми и все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.